Zákaznícke podanie žiadostí a reklamácií

Špecifikácia spôsobu podania žiadostí, reklamácií a ďalších podnetov

Súčasťou zákazníckych služieb v rámci systému elektronického mýta v Českej republike je tiež príjem a vybavovanie rôznych typov zákazníckych podnetov - žiadostí, reklamácií alebo sťažností.

Reklamácia musí byť vždy podaná písomne a zákazník ju môže uplatniť nasledujúcim spôsobom:

  • písomne na adresu prevádzkovateľa; 
  • osobne na ktoromkoľvek kontaktnom alebo distribučnom mieste; 
  • vyplnením a odoslaním elektronického formulára na webovom portáli www.mytocz.eu (formulár je možné stiahnuť v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“); 
  • telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky.

Akýkoľvek zákaznícky podnet (žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť) môže zákazník podať iba v slovenskom alebo v anglickom jazyku. 

Všetky ďalšie podrobnosti o základných náležitostiach podania reklamácie, o spôsobe uplatnenia a o dĺžke vybavenia sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú k dispozícii v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“.