Kontaktné miesta

Špecifikácia rozsahu zákazníckych služieb poskytovaných na kontaktných miestach

Kontaktné miesto je miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby, a kde je (okrem iného) možné uzavrieť dohodu o podmienkach následného platenia. 

Kontaktné miesto poskytuje tieto zákaznícke služby:

 • podáva informácie o systému elektronického mýta, 
 • umožňuje zaevidovanie vozidla do systému elektronického mýtneho v režime platenia vopred, v režime následného platenia alebo registráciu používateľa do systému elektronického mýta v režime oslobodenia od úhrady mýta,
 • umožňuje uzavretie, zmeny a ukončenie dohody o podmienkach následného platenia vrátane prijímania bankových záruk, 
 • umožňuje úhradu kaucie a výdaj elektronického zariadení, jeho vrátenie a vrátenie neaktívneho elektronického zariadení, vrátane ukončenia registrácie vozidlá v systéme elektronického mýta v režime úhrady vopred aj režimu následného platenia, 
 • umožňuje v režime následného platenia, v režime platenia vopred a v režime oslobodenia od úhrady mýta vymeniť elektronické zariadenie v prípade jeho technickej poruchy alebo ak ide o poškodené elektronické zariadenie, nahradiť ho v prípade straty alebo odcudzenia a prijímať s tým spojené hlásenie o poruche, strate či odcudzení, 
 • umožňuje úhradu predplateného mýta v režime platenia vopred, 
 • umožňuje výber nevyčerpaného predplateného mýta pri súčasnom vrátení elektronického zariadení, 
 • umožňuje dodatočnú úhradu dlžného mýta za jazdu vozidla po spoplatnených pozemných komunikáciách bez elektronického zariadenia alebo s nefunkčným elektronickým zariadením po poskytnutí potrebných informácií užívateľom (rekonštrukcia trasy podľa dátumu , miesta a času vjazdu na spoplatnenú komunikáciu a výjazde z nej),
 • umožňuje podanie žiadosti o doplatení mýta z iného titulu ako neexistujúceho či nefunkčného elektronického zariadenia,
 • umožňuje vrátenie elektronického zariadenia v režime oslobodenia od úhrady mýta,
 • umožňuje získať elektronické výpisy mýtnych transakcií za predchádzajúci kalendárny mesiac s rozpisom po jednotlivých dňoch
 • umožňuje získať elektronické výpisy mýtnych transakcií za predchádzajúci kalendárny mesiac s rozpisom po jednotlivých dňoch
 • umožňuje získat elektronické výpisy mýtných transakcí za predchádzajúci kalendárny mesiac s rozpisom po jednotlivých dňoch, 
 • umožňuje vystavenie duplikátov daňových dokladov, 
 • umožňuje príjem žiadostí o vytvorenie prístupu do zákazníckej samoobsluhy a o obnovenie hesla pre prístup do zákazníckej samoobsluhy, 
 • umožňuje príjem žiadostí o poskytnutie zľavy z mýta, 
 • umožňuje príjem reklamácií, sťažností a podnetov, 
 • umožňuje príjem hlásení o technických problémoch,
 • podáva informácie o predpokladanej výške mýta podľa používateľom oznámených údajov o trase, čase jazdy a kategóriu vozidla, 
 • zaisťuje komunikáciu v slovenskom a anglickom jazyku,
 • poskytuje informačné materiály v týchto jazykoch: čeština, angličtina, nemčina, slovenčina, poľština, rumunčina, maďarčina, ruština, bulharčina, litovčina, srbčina, turečtina.

Prehľad jednotlivých kontaktných miest a informácie o nich nájdete v sekcii zoznam kontaktných miest, alebo si ich môžete prezrieť na mape spoplatnených pozemných komunikácií.

Všetky ďalšie podrobnosti o obchodných a komunikačných zákazníckych kanáloch a o rozsahu služieb, ktoré poskytujú, sú uvedené v príslušnom ustanovení zmluvých podmienok prevádzkovateľa systému elektronického mýta, ktoré sú k dispozícii v časti dokumenty na stiahnutie.
 

Zoznam kontaktných miest