Distribučné miesta

Špecifikácia rozsahu zákazníckych služieb poskytovaných na distribučných miestach

Distribučné miesto je miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby, a kde je okrem iného možné registrovať vozidlo v režime platenia vopred. prostredníctvom distribučných miest nie je možné uzavrieť dohodu o podmienkach následného platenia v režime následného platenia.

Distribučné miesto poskytuje tieto služby:

 • podáva všeobecné informácie o systéme elektronického mýta,
 • umožňuje v režime úhrady vopred zaevidovanie vozidlá do systému elektronického mýta, 
 • umožňuje v režime úhrady vopred úhradu kaucie a výdaj elektronického zariadení, jeho vrátenie a vrátenie neaktívneho elektronického zariadení (v prípade vrátenia elektronického zariadenie v režime platenia vopred na distribučnom mieste dochádza automaticky k ukončeniu registrácie vozidlá v systéme elektronického mýta),
 • umožňuje v režime následného platenia, po predchádzajúcom zaevidovanie vozidla do systému elektronického mýtneho na kontaktnom mieste alebo vystaviteľom palivovej karty, výdaj elektronického zariadenie (po uvedení registračné značky vozidlá a predloženie technického preukazu vozidlá alebo osvedčenie o evidencii vozidla), jeho vrátenie a vrátenie neaktívneho elektronického zariadení (v prípade vrátenia elektronického zariadenie v režime následného platenia na distribučnom mieste nedochádza automaticky k ukončeniu registrácie vozidlá v systéme elektronického mýta), 
 • umožňuje úhradu predplateného mýtneho v režime platenia vopred,
 • umožňuje výber nevyčerpaného predplateného mýta pri súčasnom vrátení elektronického zariadenia, 
 • umožňuje dodatočnú úhradu dlžného mýta za jazdu vozidla po spoplatnených pozemných komunikáciách bez elektronického zariadenia alebo s nefunkčným elektronickým zariadením po poskytnutí potrebných informácií používateľom (rekonštrukcia trasy podľa dátumu, miesta a času vjazdu na spoplatnenú komunikáciu a výjazde z nej), 
 • umožňuje podanie žiadosti o doplatení mýtneho z iného titulu, než neexistujúceho či nefunkčného elektronického zariadenia, 
 • umožňuje získat elektronické výpisy mýtných transakcí za predchádzajúci kalendárny mesiac s rozpisom po jednotlivých dňoch,
 • umožňuje v režime následného platenia a v režime platenia vopred vymeniť elektronické zariadenia v prípade jeho technickej poruchy alebo ak ide o poškodené elektronické zariadenie, alebo ho nahradiť v prípade straty alebo odcudzenia a prijímať s tým spojené hlásenie o poruche, strate či odcudzení, 
 • umožňuje prijatie žiadosti o vytvorenie prístupu do zákazníckej samoobsluhy a o obnovenie hesla pre prístup do zákazníckej samoobsluhy, 
 • má príjem reklamácií, sťažností a podnetov,
 • má príjem hlásení o technických problémoch, 
 • podáva informácie o predpokladanej výške mýta podľa užívateľom oznámených údajov o trase a čase jazdy a kategórie vozidla, 
 • podáva informácie o detailoch vyúčtovania a objasnenie prípadných námietok k vyúčtovaniu, 
 • zaisťuje komunikáciu v slovenskom a anglickom jazyku,
 • poskytuje informačné materiály v týchto jazykoch: čeština, angličtina, nemčina, slovenčina, poľština, rumunčina, maďarčina, ruština, bulharčina , litovčina, srbčina, turečtina.

Prehľad jednotlivých distribučných miest a informácie o nich nájdete v časti zoznam distribučných miest, alebo si ich môžete prezrieť na mape spoplatnených pozemných komunikácií.

Všetky ďalšie podrobnosti a komunikačných zákazníckych kanáloch a o rozsahu služieb, ktoré poskytujú, sú uvedené v príslušných ustanoveniach zmluvých podmienok prevádzkovateľa systému elektronického mýta, ktoré sú k dispozícii v časti dokumenty na stiahnutie.

 

Zoznam distribučných miest