Vozidlá oslobodené od úhrady mýta

Prehľad skupín vozidiel oslobodených od úhrady mýta

Oslobodenie od spoplatnenia

Mýtu nepodlieha použitie spoplatnenej pozemnej komunikácie cestným motorovým vozidlom:

 • vybaveným osobitným výstražným svetlom podľa osobitného predpisu, ak ide o:
  • vozidlo Väzenskej služby Českej republiky,
  • vozidlo poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, prepravy pacientov neodkladnej starostlivosti a zdravotníckej dopravnej služby,
  • vozidlo zložky integrovaného záchranného systému neuvedené v bodoch 1 a 2;
 • Ministerstva vnútra používaným Políciou Českej republiky a opatreným nápisom "POLÍCIA" alebo ozbrojeného bezpečnostného zboru iného štátu na základe vzájomnosti;
 • ozbrojených síl Českej republiky, vrátane vozidiel používaných Vojenskou políciou a vybavených nápisom „VOJENSKÁ POLICIE“ a vozidiel ozbrojených síl iného štátu na základe reciprocity;
 • colných orgánov vybavených nápisom „CELNÍ SPRÁVA“;
 • hasičských záchranných zborov a jednotiek dobrovoľných hasičov s nápisom „HASIČI“;
 • obecnej alebo mestskej polície vybavené nápisom „OBECNÍ POLÍCIE“ alebo „MĚSTSKÁ POLICIE“;
 • Väzenskej služby Českej republiky so zvláštnym farebným prevedením a označením podľa osobitného právneho predpisu;
 • prepravujúcim ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú podľa osobitného predpisu držiteľovi preukazu ZŤP alebo preukazu ZŤP / P, ak prevádzkovateľom cestného motorového vozidla je postihnutá osoba sama alebo osoba jej blízka;
 • prepravujúcim nezaopatrené deti, ktoré sú liečené na ochorenie zhubným nádorom alebo hemoblastózou;
 • Generálny inšpekcie bezpečnostných zborov a Bezpečnostnej informačnej služby;
 • prevádzkovaným domovom pre osoby so zdravotným postihnutím, ak slúžia na prepravu osôb so zdravotným postihnutím;
 • vykonávajúcim záchranné a likvidačné práce a pri ochrane obyvateľstva;
 • Správy štátnych hmotných rezerv zaradeným do štátnych hmotných rezerv podľa osobitného predpisu;
 • správcu spoplatnenej pozemnej komunikácie alebo koncesionára;
 • používajúcim ako palivo výlučne elektrickú energiu alebo vodík, ak maximálna prípustná hmotnosť vozidla nepresahuje 4,25 tony;
 • vybaveným zvláštne evidenčným číslom pre historické vozidlá, ktorým bol vystavený preukaz historického vozidla.

U uvedených vozidiel oslobodených od spoplatnenia sa mýto nehradí. Vozidlo musí byť zaregistrované v systéme elektronického mýta a na účely kontroly vybavené elektronickým zariadením (palubnou jednotkou). 

Vozidlá už zaregistrovaná ako oslobodená od platby mýta na základe novely zákona č.13 / 1997 Zz, o pozemných komunikáciách § 20a ods. 1 písm. o) majú nárok na vrátenie zaplateného mýta od 1.1.2020. Nárok na vrátenie vzniká podaním žiadosti, tj. Vyplneným reklamačným formulárom odoslaným e-mailom na info@mytocz.eu, založením podanie v samoobslužnej zóne, prípadne podaním žiadosti prostredníctvom Kontaktného miesta. Žiadosť musí obsahovať:

 • Registračné značku príslušného vozidla
 • Číslo účtu na ktorý budú prevedené finančné prostriedky (finančné prostriedky môžu byť vrátené len bankovým prevodom)
 • Preukázanie, že žiadateľ je majiteľ či prevádzkovateľ vozidla (veľký technický preukaz, leasingová zmluva)

Dohody o podmienkach používania elektronického zariadenia v režime oslobodenia od úhrady mýta

Dohoda o podmienkach používania elektronického zariadenia v režime oslobodenia od úhrady mýta alebo jej dodatky môže za prevádzkovateľa vozidla uzatvárať v jeho mene štatutárny orgán alebo osoba s písomným poverením verejnoprávnych orgánov a organizácií, prípadne iná osoba, ktorá sa preukáže prevádzkovateľovi systému písomnou plnou mocou s úradne overeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa vozidla. Zároveň je používateľ povinný doložiť overený dokument potvrdzujúci jeho právnu  subjektivitu a technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla. Pokiaľ má vozidlo používateľa pokovované čelné sklo, je používateľ povinný o tejto skutočnosti pri zaevidovaní vozidla informovať prevádzkovateľa systému. Používateľ zodpovedá za správnosť oznámených údajov a predložených dokladov.

Dohodu o podmienkach používania elektronického zariadenia v režime oslobodeného od úhrady mýta môže prevádzkovateľ vozidla uzatvoriť na kontaktnom mieste.

Zmena údajov prevádzkovateľa vozidla musí byť prevádzkovateľovi systému oznámená prostredníctvom reklamačného formulára. Prevádzkovateľ systému je povinný vykonať nahlásené zmeny najneskôr do tridsiatich (30) dní od doručenia tohto oznámenia.