Výdaj

Vlastníctvo a povinnosti prevádzkovateľa vozidla súvisiace s výdajom elektronického zariadenia (palubnej jednotky)

Elektronické zariadenia a jeho základné príslušenstvo, vymedzené v návode na obsluhu elektronického zariadenia, je a zostáva vlastníctvom prevádzkovateľa systému.

Podmienkou výdaja elektronického zariadenia je uhradená zábezpeka za elektronické zariadenie. 

Na výzvu prevádzkovateľa systému si prevádzkovateľ vozidla môže na kontaktnom alebo distribučnom mieste vyzdvihnúť elektronické zariadenie (alebo viac elektronických zariadení).

Elektronické zariadenie vydáva poverený pracovník prevádzkovateľa systému na obchodnom mieste. Prevádzkovateľ vozidla pritom dostane protokol o prevzatí elektronického zariadenia, kde svojím podpisom potvrdzuje prevzatie elektronického zariadenia. Vo vozidle môže byť používané iba jedno elektronické zariadenie, zaevidované len pre toto vozidlo do systému elektronického mýta.

Elektronické zariadenie je možné používať výlučne s originálnym príslušenstvom, v opačnom prípade nie je možné uplatniť akúkoľvek reklamáciu prevádzkovateľa vozidla a/alebo vodiča v súvislosti so správnym fungovaním elektronického zariadenia.
S elektronickým zariadením je možné nakladať a používať ho iba spôsobom ustanoveným zákonom, vyhláškou, zmluvnými podmienkami a návodom na obsluhu elektronického zariadenia.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ systému je oprávnený zablokovať elektronické zariadenie, a to najmä pri zápornom zostatku predplateného mýta, v prípadoch nezrovnalostí v platbách mýta, Zábezpeky a poplatkov za služby podľa sadzobníka, pri nespôsobilom alebo neexistujúcom zabezpečení platobných povinností, pri strate alebo odcudzení elektronického zariadenia, pri neoprávnenej manipulácii s elektronickým zariadením alebo napríklad pri technických problémoch elektronického zariadenia, na ktoré je používateľ prevádzkovateľom systému upozornený.

Základné povinnosti prevádzkovateľa vozidla v súvislosti s elektronickým zariadením sú najmä:

  • prevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič je povinný kontrolovať funkčnosť a správne nastavenie elektronického zariadenia pred jazdou, v priebehu jazdy a po ukončení jazdy na spoplatnených pozemných komunikáciách.
  • Pri kontrole funkčnosti elektronického zariadenia pred jazdou je vodič povinný pred vstupom/vjazdom na spoplatnené pozemné komunikácie skontrolovať správnosť nastavenia počtu náprav vozidla.
  • Ak dôjde v priebehu jazdy po spoplatnených pozemných komunikáciách k poruche alebo poškodeniu elektronického zariadenia, vodič je povinný zájsť na najbližšie kontaktné alebo distribučné miesto a tam elektronické zariadenie vymeniť.
  • Dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v návode na obsluhu elektronického zariadenia.