Vozidlá s úhradou mýta

Prehľad kategórií vozidiel, ktoré podliehajú výberu mýta

Spoplatnenie je stanovené podľa typu vozidla a prejdenej vzdialenosti po spoplatnenej pozemnej komunikácii. Podľa zákona č. 13/1997 Zb. (Zákon o pozemných komunikáciách)úhrade mýta podlieha použitie spoplatnenej pozemnej komunikácie cestným motorovým vozidlom najmenej so štyrmi kolesami, ktorého najväčšia povolená hmotnosť predstavuje viac ako 3,5 tony.

Vozidlá podľa emisnej triedy:

 1. do triedy EURO IV;
 2. triedy EURO V a EEV; 
 3. triedy EURO VI.

Vozidlá podľa emisnej triedy CO2:

 1. trieda CO2 č. 1; 
 2. trieda CO2 č. 2; 
 3. trieda CO2 č. 3; 
 4. trieda CO2 č. 4; 
 5. trieda CO2 č. 5.

Vozidlá podľa počtu náprav:

 1. s dvoma nápravami;
 2. s tromi nápravami;
 3. so štyrmi nápravami;
 4. s piatimi alebo viacerými nápravami.

Vozidlá podľa kategórie:

 1. Motorové vozidlo - Vozidlo najmenej so štyrmi kolesami, ktorého najväčšia povolená hmotnosť predstavuje viac ako 3,5 tony (do tejto kategórie spadajú tiež karavany a camperov)
 2. Autobus - Autobus na účely mýtneho systému je cestné motorové vozidlo s najmenej štyrmi kolesami, ktoré má v dokladoch o registrácii uvedenú najvyššiu povolenú hmotnosť 3 501 kg alebo vyššiu a zároveň aspoň jeden z týchto údajov:
  • v poli J. kategórie vozidla ... M2 alebo M3 alebo M2G alebo M3G 
  • v poli typ (druh) vozidla... „Autobus“
  • v poli S. počet prepravovaných osôb vrátane vodiča 10 alebo viac (alebo súčet miest na sedenie a státie v poliach S.1 a S.2)

Dynamická zmena hmotnosti

Od 1.1.2021 je v mýtnom systéme zavedená dynamická zmena hmotnostnej kategórie, ktorá znamená, že zaradenie vozidla do hmotnostnej kategórie sa mení v závislosti od pripojenia a odpojenia prípojných vozidiel k vozidlu. Sadzba mýta za konkrétny jazdu vozidla / jazdnej súpravy je teda odvodzovaná od aktuálnej hmotnosti vozidla / jazdnej súpravy v čase jazdy. 

Dynamická zmena hmotnostnej kategórie sa bude uplatňovať v závislosti od:

 • registrovanej najväčšej povolenej hmotnosti vozidla (parameter F.2 "Najväčšia povolená hmotnosť vozidla" z Osvedčenia o evidencii vozidla),
 • registrovaného základného počtu náprav (parameter L z Osvedčenie o evidencii vozidla) a 
 • aktuálneho počtu náprav v čase jazdy.

Konkrétne vykonanie dynamickej zmeny hmotnosti bude závisieť od hmotnostnej kategórie vozidla:

 • Pre vozidlá hmotnostnej kategórie (3,5 t;7,5 t) [viac ako 3,5 t a menej ako 7,5 t] bude pri oceňovaní mýtnych udalostí aplikovaná sadzba mýta z vyššej hmotnostnej kategórie, t.j. <7,5 t;12 t) [najmenej 7,5 t a menej ako 12 t], v prípade, že registrované vozidlo za seba pripojí prípojné vozidlo s dvoma a viacerými nápravami. 
 • Pre vozidlá hmotnostnej kategórie <7,5 t;12 t) [Najmenej 7,5 t a menej ako 12 t] bude pri oceňovaní mýtnych udalostí aplikovaná sadzba mýta z vyššej hmotnostnej kategórie, t.j. ≥12 t [najmenej 12 t], v prípade, že registrované vozidlo za seba pripojí prípojné vozidlo s jednou alebo viacerými nápravami.      

Upozornenie:

Zvláštné motorové vozidlá nespadajú do kategórie cestných motorových vozidiel podľa zákona č. 56/2001 Z. z. (Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách), a preto nepodliehajú povinnosti platiť mýto na spoplatnených cestách. Tieto vozidlá sú vybavené špeciálnym osvedčením pre zvláštné motorové vozidlá..

Nezamieňať s cestnými motorovými vozidlami na špeciálne účely. Motorové vozidlá zvláštného určenia s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony, podliehajú spoplatneniu na spoplatnených komunikáciách.