Dohody o podmienkach úhrad elektronického mýta

Dohody o podmienkach úhrad elektronického mýta v rôznych režimoch

Dohody o podmienkách následného platenia

Dohody o podmienkach následného platenia či ich zmeny môžu byť za prevádzkovateľa vozidla uzatvárané jeho štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou, ktorá sa preukáže prevádzkovateľovi systému písomnou plnou mocou s úradne overeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa vozidla. Formulár plnej moci si môže prevádzkovateľ vozidla vyzdvihnúť na kontaktnom mieste alebo vytlačiť na zákazníckom portáli.

Pre účely uzatvorenia dohody o podmienkach následného platenia je prevádzkovateľ vozidla povinný poskytnúť prevádzkovateľovi systému najmä nasledovné údaje:

a) názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je Prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,

b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, ak je Prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba, 

c) meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu bydliska splnomocneného zástupcu,

d) identifikačné číslo Prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené, alebo obdobný v inom štáte tomu zodpovedajúci údaj,

e) daňové identifikačné číslo Prevádzkovateľa vozidla alebo identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo pridelené,

f) údaje o zápise Prevádzkovateľa vozidla do obchodného registra alebo obdobného registra, ak je v takom registri zapísaný,

g) evidenčné číslo Vozidla a krajinu, v ktorej je Vozidlo registrované,

h) kategóriu Vozidlá v zmysle platnej legislatívy, najmä Nariadenia,

i) celkovú hmotnosť Vozidla, počet náprav a emisnú triedu Vozidla,

j) údaj o tom, či je Vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnej funkcii Elektronického zariadenia (palubnej jednotky),

k) predpokladanú celkovú dĺžku spoplatnených pozemných komunikácií, ktorými Prevádzkovateľ vozidla plánuje prechádzať počas vymedzeného časového obdobia v Režime následného platenia,

l) bankové spojenie Prevádzkovateľa vozidla,

m) kontaktné údaje Prevádzkovateľa vozidla vrátane e-mailovej adresy. 

 

Dohody o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou

Každý prevádzkovateľ vozidla môže na kontaktnom mieste alebo prostredníctvom zákazníckej samoobsluhy uzavrieť dohodu o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou pre ľubovoľný počet spoplatnených vozidiel, ktorých je prevádzkovateľom. V prípade uzavretia dohody o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou na kontaktnom mieste podpisuje prevádzkovateľ vozidla dohodu o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou v listinnej podobe, a to buď priamo na kontaktnom mieste, alebo mimo kontaktné miesto s následným doručením prevádzkovateľovi systému poštou. Pri uzavretí dohody o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou mimo kontaktné miesto musí byť podpis prevádzkovateľa vozidla úradne overený. V prípade uzavretia dohody o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou prostredníctvom zákazníckej samoobsluhy podpisuje prevádzkovateľ vozidla dohodu o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou v elektronickej podobe s využitím zaručeného elektronického podpisu.

Podmienkou nadobudnutia účinnosti dohody o podmienkach následného platenia je predloženie záručnej listiny potvrdzujúcej bankovú záruku, ktorej výška v českej mene bude stanovená podľa nasledujúceho vzorca:

BZ = ∑ (T * KM * (FO + 2 * DD + 3))

kde:

  • „BZ“ znamená banková záruka,
  • „Σ“ znamená súčet čiastkových záruk jednotlivých vozidiel registrovaných k danej dohode o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou,
  • „T“ znamená maximálnu výšku sadzby mýta pre danú kategóriu vozidla,
  • „KM“ znamená predpokladaný počet kilometrov najazdených daným vozidlom za deň po spoplatnených pozemných komunikáciách,
  • „FO“ znamená dĺžku fakturačného obdobia v dňoch,
  • „DD“ znamená dobu splatnosti faktúry v dňoch.

Výška uvedenej bankovej záruky vypočítaná podľa tohto vzorca musí byť pre každé vozidlo uvedené v dohode o podmienkach následného platenia minimálne 2.468 Kč. Maximálna výška bankovej záruky nie je obmedzená.
Prevádzkovateľ systému je oprávnený posúdiť predloženú bankovú záruku do 30 dní od jej doručenia a rozhodnúť o jej prijatí alebo neprijatí. Následne informuje prevádzkovateľa vozidla o jej prijatí alebo neprijatí a v prípade neprijatia uvedie dôvod.
Dohoda o podmienkach následného platenia je účinná dňom akceptovania záručnej listiny potvrdzujúcej bankovú záruku. Na výzvu prevádzkovateľa systému si prevádzkovateľ vozidla môže na kontaktnom alebo distribučnom mieste vyzdvihnúť elektronické zariadenie (alebo viac elektronických zariadení), prípadne mu bude elektronické zariadenie doručené poštou.

 

Zmena Dohody o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou

Pri zmene údajov, na základe ktorých bola vypočítaná minimálna výška bankovej záruky alebo nastala skutočnosť nedostatočného krytia bankovej záruky, je prevádzkovateľ vozidla povinný poskytnúť novú bankovú záruku alebo dodatok k vystavenej a prevádzkovateľom systému akceptovanej bankovej záruke. Nová či zmenená banková záruka musí zohľadňovať zmeny parametrov vo výpočte minimálnej výšky bankovej záruky.

Prevádzkovateľ systému následne informuje prevádzkovateľa vozidla o jej prijatí alebo neprijatí a v prípade neprijatia uvedie dôvod.

Prevádzkovateľ systému je oprávnený jednostranne zvýšiť minimálnu výšku bankovej  záruky, pričom prevádzkovateľ vozidla je povinný poskytnúť dodatočné zabezpečenie záväzku úhrady mýta.

Zmenu dohody o podmienkach následného platenia môže vykonať prevádzkovateľ vozidla alebo jeho splnomocnený zástupca osobne na kontaktnom mieste, prostredníctvom reklamačného formulára alebo prostredníctvom zákazníckej samoobsluhy.

Prevádzkovateľ systému zaregistruje zmeny údajov v systéme elektronického mýta bez zbytočného odkladu a v prípade, že sa zmenia podstatné náležitosti dohody o podmienkach následného platenia, je prevádzkovateľ vozidla povinný uzavrieť dodatok k existujúcej dohode o podmienkach následného platenia.

V prípade nahlásenie zmeny údajov na kontaktnom mieste alebo prostredníctvom reklamačného formulára podpisuje prevádzkovateľ vozidla dodatok k dohode o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou v listinnej podobe, a to buď priamo na kontaktnom mieste, alebo mimo kontaktného miesta s následným doručením prevádzkovateľovi systému poštou. Pri podpísaní dodatku k dohode o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou mimo kontaktné miesto musí byť podpis prevádzkovateľa vozidla úradne overený. V prípade nahlásenie zmeny údajov prostredníctvom zákazníckej samoobsluhy podpisuje prevádzkovateľ vozidla dodatok k dohode o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou v elektronickej podobe s využitím zaručeného elektronického podpisu.
 

 

Dohoda o podmienkach následného platenia s platbou pomocou Palivovej karty

Každý prevádzkovateľ vozidla môže na kontaktnom mieste alebo u prevádzkovateľom systému určených vydavateľov palivových kariet požiadať o uzavretie dohody o podmienkach následného platenia s platbou palivovou kartou pre ľubovoľný počet vozidiel, ktoré používajú spoplatnené komunikácie, a ktorých je prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ vozidla je povinný predložiť prevádzkovateľovi systému všetky palivové  karty, ktoré budú používané na platenie mýta, zábezpeky a ďalšie poplatky za služby podľa sadzobníka, na autorizáciu zo strany vydavateľa palivovej karty. To platí aj v prípadoch zaevidovaní ďalšieho vozidla pod už uzatvorenú dohodu o podmienkach následného platenia s platbou palivovou kartou.

Dohoda o podmienkach následného platenia s platbou palivovou kartou nadobudne účinok až po potvrdení autorizácie zo strany vydavateľa palivovej karty.

Ak sa skončí platnosť palivovej karty alebo blokáciou tankovacie karty zo strany vydavateľa palivovej karty, bude príslušné elektronické zariadenie (rozumie sa každé elektronické zariadenie, ktoré zaznamenáva mýtne udalosti platené touto palivovou kartou) prevádzkovateľom systému zablokované.

 

Zmeny Dohody o podmienkach následného platenia s platbou pomocou Palivovej karty

Ak prevádzkovateľ vozidla požaduje zmenu palivovej karty (rozumie sa požiadavka na používanie inej palivovej karty rovnakého vydavateľa), je povinný predložiť prevádzkovateľovi systému novú palivovú kartu na autorizáciu, prípadne požiadať o vykonanie zmeny vydavateľa tejto palivovej karty.

Ak prevádzkovateľ vozidla požaduje zmenu vydavateľa palivovej karty, je povinný vrátiť všetky pôvodne používané elektronické zariadenia, vypovedať pôvodnú dohodu o podmienkach následného platenia a uzavrieť novú dohodu o podmienkach následného platenia s platbou palivovou kartou.

Zmenu dohody o podmienkach následného platenia s platbou palivovou kartou môže vykonať prevádzkovateľ vozidla alebo jeho splnomocnený zástupca osobne na kontaktnom mieste, prostredníctvom reklamačného formulára alebo prostredníctvom vydavateľa tejto palivovej karty.
Prevádzkovateľ systému zaregistruje zmeny údajov v systéme elektronického mýta bez zbytočného odkladu a v prípade, že sa zmenia podstatné náležitosti dohody o podmienkach následného platenia s platbou palivovou kartou, je prevádzkovateľ vozidla povinný uzavrieť dodatok k existujúcej dohode o podmienkach následného platenia s platbou palivovou kartou.

Prevádzkovateľ vozidla podpisuje dodatok k dohode o podmienkach následného platenia s platbou palivovou kartou v listinnej podobe, buď priamo na kontaktnom mieste, alebo mimo kontaktné miesto s následným doručením vydavateľovi palivovej karty alebo prevádzkovateľovi systému poštou. Pri podpísaní dodatku k dohode o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou mimo kontaktné miesto musí byť podpis prevádzkovateľa vozidla úradne overený.