Blokovanie, preprava

Oprávnenie prevádzkovateľa systému pri blokovaní elektronického zariadenia (palubnej jednotky) a preprava elektronického zariadení po spoplatnených pozemných komunikáciách

Ak je výška predplateného mýta rovná alebo nižšia, ako je stanovený minimálny zostatok predplateného mýta (600 Kč), elektronické zariadenie indikuje užívateľovi nízky zostatok predplateného mýta, ktorý je signalizovaný žltým symbolom EURA. Zelená LED kontrolka bliká v intervale 2 sekúnd. Na základe indikácie je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič povinný predplatiť si mýto alebo opustiť spoplatnené pozemné komunikácie. Keď zostatok predplateného mýta dosiahne 0 Kč, elektronické zariadenie indikuje dosiahnutie tohto limitu a zablokuje sa.

Podobne upozorní prevádzkovateľ systému používateľa prostredníctvom elektronického zariadenia v režime následného platenia na skutočnosť, že výška mýta v jednom zúčtovacom období dosiahla 80% výšky bankovej záruky. Elektronické zariadenie signalizuje dosiahnutie tohto limitu žltým symbolom EURA. Zelená LED kontrolka v intervale 2 sekúnd. Toto upozornenie slúži prevádzkovateľovi/vodičovi vozidla ako informácia, že je potrebné navýšiť bankovú záruku. Po dosiahnutí 90% je prevádzkovateľ systému oprávnený vykonať okamžitú blokáciu všetkých elektronických zariadení vydaných pre vozidlá prevádzkovateľa vozidla spadajúce pod príslušnú dohodu.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby banková záruka bola vystavená na dobu aspoň osemnásť mesiacov, a aby vždy najneskôr dva mesiace pred skončením platnosti bankovej záruky bola existujúca (ešte platná) banková záruka bankou predĺžená, prípadne aby bola vystavená nová banková záruka a prevádzkovateľom systému bola schválená zodpovedajúca záručná listina a aby doba platnosti bankovej záruky nebola kratšia ako lehota splatnosti faktúry.

V okamihu, kedy bude do skončenia platnosti bankovej záruky zostávať menej ako štyri mesiace, bude prevádzkovateľovi vozidla zaslané upozornenie. Ak najneskôr dva mesiace pred skončením platnosti bankovej záruky nebude banková záruka bankou predĺžená, prípadne nebude vystavená nová banková záruka alebo nebude prevádzkovateľom systému schválená zodpovedajúce záručná listina, je prevádzkovateľ systému oprávnený vykonať okamžitú blokáciu všetkých elektronických zariadení vydaných pre vozidlá prevádzkovateľa vozidla spadajúce pod príslušnú dohodu.

V prípade neuhradenia faktúry v režime následného platenia ani do 3 dní odo dňa jej splatnosti je prevádzkovateľ systému oprávnený zablokovať všetky elektronické zariadenia prevádzkovateľa vozidla, ktorý je v omeškaní s úhradou mýta a iných záväzkov, pričom prevádzkovateľovi vozidla a/alebo vodičovi každé zablokované  elektronické zariadenie indikuje stav zablokovania podľa návodu na obsluhu elektronického zariadenia.

Preprava elektronického zariadenia

Ak sa v priebehu jazdy po spoplatnených pozemných komunikáciách vo vozidle prepravuje elektronické zariadenie, ktoré nemá byť v čase prepravy použité na zaznamenanie mýtnych udalostí, prevádzkovateľ vozidla, ku ktorému je prepravované elektronické zariadenie priradené, je povinný zabezpečiť správnu prepravu elektronického zariadenia podľa pokynov prevádzkovateľa systému tak, ako je uvedené v návode na obsluhu elektronického zariadenia - teda zavolaním na zákaznícke centrum prevádzkovateľa systému. Pri nedodržaní tohto postupu prevádzkovateľ systému predpísané mýto nevracia a používateľ zostáva plne zodpovedný za úhradu účtovaného mýta.

Všetky ďalšie podrobnosti a návod k elektronickému zariadeniu možno stiahnuť na stránke www.mytocz.eu, v sekcii Dokumenty na stiahnutie - časť elektronické zariadenie Billien 5051.