Vrátenie elektronického zariadenia

Elektronické zariadenie (palubnú jednotku) možno vrátiť osobne na distribučnom alebo kontaktnom mieste, prípadne ho možno zaslať poštou na adresu uvedenú na zákazníckom portáli spolu s riadne vyplneným reklamačným formulárom, ktorý je možné stiahnuť na zákazníckom portáli.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný vrátiť elektronické zariadenie bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do 21 dní po tom, keď bol vyzvaný prevádzkovateľom systému, najmä z nasledujúcich technických alebo prevádzkových dôvodov:

  • ukončenie životného cyklu technológie alebo zariadenia, ktoré sú potrebné pre  správnu funkčnosť elektronického zariadenia,
  • technicko-výrobná porucha, ktorá znemožňuje funkčnosť a bezporuchovosť elektronického zariadenia, resp. ohrozuje prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča.

Ak je výška predplateného mýta nižšia ako 0,- CZK, je prevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič povinný pri vrátení elektronického zariadenia tento mýtny dlh uhradiť. Pri vrátení elektronického zariadenia poštou vystaví prevádzkovateľ systému elektronickú faktúru za dlžné mýto, ktorú je prevádzkovateľ vozidla povinný uhradiť v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Elektronická faktúra za dlžné mýto je prevádzkovateľovi vozidla dostupná prostredníctvom zákazníckej samoobsluhy. O sprístupnení elektronickej faktúry za dlžné mýto na zákazníckej samoobsluhe odosiela prevádzkovateľ systému prevádzkovateľovi vozidla e-mailovú notifikáciu na e-mailovú adresu určenú prevádzkovateľom vozidla.   

Používateľ je povinný v plnom rozsahu nahradiť prípadnú ujmu spôsobenú stratou, odcudzením, zničením alebo poškodením elektronického zariadenia. Zábezpeka nebude používateľovi vrátená v prípade vrátenia poškodeného elektronického zariadenia. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že poškodené elektronické zariadenie je vždy vyradené zo systému elektronického mýta a zostáva vo vlastníctve prevádzkovateľa systému. Ak je v držbe používateľa, musí byť vrátené prevádzkovateľovi systému.

Ak prevádzkovateľ systému nájde alebo sa inak dostane do jeho držby elektronické zariadenie vydané používateľovi bez pričinenia používateľa, bude toto odobraté z evidencie vozidiel v systéme elektronického mýta. Tým nie je dotknuté právo používateľa, ktorému bolo toto elektronické zariadenie pôvodne vydané, na vrátenie zloženej zábezpeky, ak je elektronické zariadenie nepoškodené a plne funkčné.

Ak dôjde k zmene prevádzkovateľa vozidla, ktorému bolo elektronické zariadenie vydané, pôvodný prevádzkovateľ vozidla je povinný vrátiť elektronické zariadenie, a to do 5 dní, od kedy táto zmena nastala.

Prevádzkovateľ systému odoberie elektronické zariadenia a vozidlo z evidencie systému elektronického mýta, pokiaľ mu používateľ nevráti elektronické zariadenie po dobu dlhšiu ako 1 rok odo dňa, kedy prebehla posledná mýtna transakcia. História údajov o elektronickom zariadení a vozidle v systéme elektronického mýta zostáva zachovaná.