Pokuty a doplatky mýta

Špecifikácia priestupkov, správnych deliktov a výšky pokút

Priestupky

Vodič vozidla v systéme elektronického mýta sa dopustí priestupku tým, že v rozpore s ustanovením § 22j zákona:

 1. použije vozidlo, ktoré nie je vybavené funkčným elektronickým zariadením,
 2. použije vozidlo bez toho, aby zadal do elektronického zariadenia údaje umožňujúce stanovenie mýta alebo zadá tieto údaje chybne,
 3. použije spoplatnenú pozemnú komunikáciu vozidlom, ktoré nebolo zaevidované u prevádzkovateľa systému elektronického mýta,
 4.  neuposlúchne výzvu policajta alebo colníka, aby umožnil kontrolu funkčnosti elektronického zariadenia a úhrady mýta, alebo
 5. narába neoprávneným spôsobom s elektronickým zariadením,
 6. nezabezpečí úhradu mýta.

Za vyššie uvedený priestupok je možné uložiť pokutu podľa platnej legislatívy. 

Právnická alebo fyzická osoba sa ako prevádzkovateľ vozidla v systéme elektronického mýta dopustí priestupku tým, že v rozpore s ustanovením § 22i zákona:

 1. nezabezpečí zaevidovanie vozidla do systému elektronického mýta a nenahlási bez zbytočného odkladu zmenu údajov potrebných na zaevidovanie,
 2. nezabezpečí inštaláciu zaregistrovaného elektronického zariadenia do vozidla,
 3. nezabezpečí úhradu mýta,
 4. prikáže, dovolí alebo zverí riadenie vozidla v systéme elektronického mýta, ktoré nie je vybavené funkčným elektronickým zariadením, po spoplatnenej pozemnej komunikácii,
 5. použije elektronické zariadenie určené na konkrétne vozidlo a zaevidované v systéme elektronického mýta do iného vozidla v systéme elektronického mýta, alebo
 6. nepoučí vodiča ním prevádzkovaných vozidiel o spôsobe narábania s elektronickým zariadením a jeho používaní.

Za vyššie uvedený priestupok je možné uložiť pokutu podľa platnej legislatívy.