Systém elektronického výberu mýta

Základné princípy fungovania satelitného mýtneho systému

Základné práva a povinnosti používateľov pozemných komunikácií sú stanovené v zákone č. 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), pričom zákon, okrem iného, stanovuje vo vzťahu k mýtu najmä základné podmienky pre stanovenie výšky a úhrady mýta za používanie určenej pozemnej komunikácie, práva a povinnosti prevádzkovateľa systému elektronického mýta, oprávnenia, povinnosti a podmienky poskytovania európskej služby elektronického mýta, povinnosti prevádzkovateľa a vodiča vozidla v systéme elektronického mýta a kontrolu úhrady mýta.

Užívanie pozemnej komunikácie, ktorú určí vykonávací právny predpis, a ktorá je označená dopravnou značkou označujúcou spoplatnenie, stanoveným druhom motorového vozidla, podlieha spoplatneniu (ďalej len „spoplatnená pozemná komunikácia“).

Spoplatnenie je stanovené podľa typu vozidla a prejdenej vzdialenosti po Spoplatnenej pozemnej komunikácii, pričom úhrade mýtneho podlieha použitie spoplatnenej pozemnej komunikácie cestným motorovým vozidlom najmenej so štyrmi kolesami, ktorého najväčšia povolená hmotnosť prevyšuje 3,5 tony.

Výšky mýta sa zisťuje pomocou systému elektronického mýta, ktorý umožňuje najmä určiť prejdenú vzdialenosť vozidlami po spoplatnených pozemných komunikáciách, evidenciu údajov o mýte, výber mýta a kontrolu úhrady mýta.
Súčasťou systému elektronického mýta je schválená palubná jednotka, ktorou musí byť vybavené vozidlo v systéme elektronického mýta (ďalej len „palubná jednotka“).
Elektronické zariadenie je neprenosné a jeho použitie je viazané na konkrétne vozidlo zaevidované v systéme elektronického mýta. Suma mýta sa stanoví súčinom sadzby mýta a prejdenej vzdialenosti po spoplatnenej pozemnej komunikácii. Sadzby mýta môžu byť diferencované podľa emisnej triedy vozidla, druhu vozidla, počtu náprav vozidla alebo jazdnej súpravy, obdobia dňa, dňa alebo podľa obdobia roka.

Prevádzku systému elektronického mýta a výber mýta zabezpečuje Ministerstvo dopravy Českej republiky. Ministerstvo dopravy môže poveriť prevádzkou systému elektronického mýta a výberom mýta organizáciu zriadenú Ministerstvom dopravy alebo právnickú osobu, u ktorej funkciu zakladateľa vykonáva v mene štátu Ministerstvo dopravy na základe súhlasu vlády Českej republiky.

S ohľadom na postúpenie všetkých práv a povinností súvisiacich s dodávkou a poskytovaním komplexných služieb prevádzky SEM v Českej republike - z Ministerstva dopravy na Riaditeľstvo ciest a diaľnic Českej republiky (ďalej len „ŘSD“), je subjektom, ktorý vykonáva funkciu prevádzkovateľa systému elektronického mýta v zmysle zákona ŘSD.

 

Technológia

Technológie výberu mýta pracujú na princípe satelitnej navigácie, ktorá poskytuje maximálnu flexibilitu systému pre zvládnutie budúceho nárastu objemu nákladnej dopravy a rozširovania cestnej siete. Systém elektronického mýta využíva elektronické zariadenia integrujúce nasledujúce technológie: 

  • satelitnú technológiu pre určovanie polohy - zabezpečuje zber údajov o využívaní spoplatnených úsekov ciest a diaľnic;
  • GSM/GPRS technológiu pre komunikáciu v rámci mobilných sietí - slúži na prenos údajov medzi elektronickým zariadením a ďalšími informačnými subsystémami v rámci systému elektronického mýta, mikrovlnou DSRC technológiu pre komunikáciu na krátke vzdialenosti - kontrola platiacich subjektov v rámci procesu kontroly výberu mýta;

Satelitný mýtny systém je plne pripravený na interoperabilitu tzn., je pripravený na požiadavky Európskej elektronickej mýtnej služby založenej na princípe „jedna zmluva - jedno elektronické zariadenie - viac mýtnych systémov“. Vďaka použitej technológii dokáže rýchlo a flexibilne implementovať nadchádzajúce zmeny a pravidlá Európskej únie v oblasti celoeurópskej dopravnej politiky.

Fungovanie systému

Systém elektronického mýta je zložitý informačno-komunikačný technologický komplex, ktorý sa skladá z niekoľkých informačných subsystémov a zo série špecifických aplikácií, ktoré zaisťujú všetky prevádzkové procesy spojené s výberom mýta a kontrolou výberu mýta. 

Vozidlá, na ktoré sa výber mýta vzťahuje, musia byť pred vjazdom na spoplatnené úseky zaregistrované do systému elektronického mýta, a zároveň musia byť vybavené  správne nainštalovaným elektronickým zariadením. Elektronické zariadenie bude dopravcom prepožičané za základe zloženia kaucie. 

Elektronické zariadenie obsahuje aktuálne geografické informácie o úsekoch ciest a diaľnic, ktoré podliehajú mýtnej povinnosti a umožňuje ich detekciu (tzv. GEO model). Počas jazdy sleduje informácie o polohe vozidla pomocou globálneho navigačného satelitného systému a porovnáva ich s údajmi uloženými v GEO modeli. Vo chvíli, keď algoritmus elektronického zariadenia zaznamená jazdu vozidla po spoplatnenom úseku, vytvorí v súlade s platnou legislatívou záznam o tejto skutočnosti, tzv. mýtnu udalosť. 

Mýtne udalosti sú pomocou technológie GSM/GPRS odosielané do centrálneho informačného systému, kde sa na základe údajov o dĺžke a type použitého úseku a príslušnej sadzby mýta pre danú kategóriu motorového vozidla vypočíta výška mýta. 

Kontrola výberu mýta

Kontrolu výberu mýta zabezpečuje prevádzkovateľ systému v spolupráci s Colnou správou. Mikrovlná (DSRC) technológia elektronického zariadenia umožňuje komunikáciu so špeciálnym subsystémom zaisťujúcim kontrolu výberu mýta. Zabezpečuje tiež kontrolu plnenia povinnosti úhrady mýta a ďalších povinností vyplývajúcich zo zákona o pozemných komunikáciách, dokumentáciu mýtnych incidentov a riešenie mýtnych priestupkov. 

Kontrolné stanice alebo vozidlá hliadok vytvoria záznam o prejazde vozidla, ktorý obsahuje údaje z elektronického zariadenia, fotografie, laserovým systémom zistenú kategóriu vozidla a počet náprav. Záznam sa následne v aplikácii na to určenej kontroluje a dochádza ku kontrole údajov získaných kontrolnou stanicou s údajmi evidovanými v centrálnom systéme. Zistené nezrovnalosti (tzv. mýtne incidenty), ktoré zachytí, sa automaticky odosielajú  do centrálneho registra, kde sú roztriedené a opätovne preverené. Potvrdené incidenty sú klasifikované ako mýto priestupky, pričom sú ďalej riešené v súlade s platnou legislatívou.