Slovník pojmov

Prehľad a vysvetlenie základných pojmov používaných v oblasti komplexnej služby elektronického výberu mýta

Nižšie uvedené základné pojmy v oblasti elektronického výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest majú výlučne informatívny charakter.

znamená platnú a neodvolateľnú bankovú záruku splatnú na prvú výzvu a bez námietok, vystavenú Bankou v prospech Prevádzkovateľa Systému elektronického mýta, na zabezpečenie pohľadávok Prevádzkovateľa Systému elektronického mýta za Prevádzkovateľa vozidla z mýtnych transakcií, vzniknutých v Režime následného platenia mýta a na zabezpečenie ostatných pohľadávok prevádzkovateľa Systému elektronického mýta voči Prevádzkovateľovi vozidla, vzniknutých na základe alebo v súvislosti s uzatvorením Dohody o podmienkach následného platenia, vrátane úrokov z omeškania a nákladov spojených s uplatnením Bankovej záruky;

znamená banku spĺňajúcu požiadavky Prevádzkovateľa Systému elektronického mýta pre banku vydávajúci Bankovú záruku;

znamená mnohostranné povolenie pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu, podľa rozhodnutia Európskej konferencie ministrov dopravy členských štátov CEMT; na účely zaevidovania vozidla do Systému elektronického mýta a uplatnenie zľavy na mýte sa jedná o atest zhody s technickými a bezpečnostnými požiadavkami vo vzťahu k emisiám a hluku;

znamená miesto určené Prevádzkovateľom Systému elektronického mýta, kde sú poskytované služby spojené s prevádzkou Systému elektronického mýta;

je dohoda medzi Prevádzkovateľom Systému elektronického mýta a Prevádzkovateľom vozidla, ktorej uzatvorenie je podmienkou pre umožnenie platenia mýta v Režime následného platenia;

je dohoda medzi Prevádzkovateľom Systému elektronického mýta a Prevádzkovateľom vozidla, ktorej uzatvorenie je podmienkou pre použitie spoplatnenej komunikácie vozidlom v Režime oslobodenia od úhrady mýta;

znamená Európsku službu elektronického mýta v zmysle ustanovenia § 22b zákona č. 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách, v platnom znení;

čiže palubná jednotka, má význam uvedený v ustanovení § 22 ods. 2 zákona č. 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách, v platnom znení a ustanovenia § 10 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 470/2012 Zb., o používaní ciest spoplatnených mýtom, v platnom znení; neoddeliteľnou súčasťou Elektronického zariadenia je tiež jeho základné príslušenstvo určené na inštaláciu do Vozidla prostredníctvom zásuvky tzv. „cigaretového zapaľovača“;

znamená doklad s vyúčtovaním mýta, Zábezpeky, ujmy alebo ďalších poplatkov za služby podľa Sadzobníka;

znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov);

má význam uvedený v ustanovení § 22c ods. 4 písm. a) bod 2. a ods. 5-7 zákona č. 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách, v platnom znení, a ustanovenia § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 470/2012 Zb. o používaní pozemných komunikácií spoplatnených mýtom, v platnom znení;

znamená miesto určené Prevádzkovateľom Systému elektronického mýta, kde sú poskytované služby spojené s prevádzkou Systému elektronického mýta;

je záznam o prejazde vozidla Mýto úsekom; Mýtna transakcia má podobu elektronického záznamu údajov, ktorý vznikne na základe vyhodnotenia a spracovania jednej alebo kombinácie viacerých mýtnych udalostí; Mýtna transakcia obsahuje najmä údaje o druhu Mýtnej transakcie, dátum a čas, identifikáciu Mýtneho úseku, identifikáciu vozidla, sumu vyrubeného Mýta a platobný režim;

znamená udalosť, ktorá vznikla prechodom vozidla po mýtnom úseku a bola zaznamenaná Systémom elektronického mýta; obrazom Mýtnej udalosti je elektronický dátový záznam, ktorý obsahuje najmä informácie o Mýtnej udalosti, dátum a čas, identifikáciu Mýtneho úseku a identifikáciu vozidla;

má význam v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách, v platnom znení, nariadenie vlády č. 240/2014 Zb. o výške časových poplatkov, mýta, zľavy na mýte a o postupe pri uplatnení zľavy na mýte, v platnom znení a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 470/2012 Zb. o používaní pozemných komunikácií spoplatnených mýtom, v platnom znení;

znamená Mýto, ktoré nebolo uhradené riadnym spôsobom;

je súvislá časť Spoplatnenej pozemnej komunikácie, vymedzená začiatkom Mýtneho úseku a koncom Mýtneho úseku; začiatok a koniec Mýtneho úseku môže byť určený krížením s diaľnicou, cestou I., II. alebo III. triedy, miestnou komunikáciou, účelovou komunikáciou alebo s administratívnou hranicou administratívneho úseku;

znamená nariadenie vlády č. 240/2014 Zb. o výške časových poplatkov, sadzbách mýta, zľavách na mýte a o postupe pri uplatnení zľavy na mýte, v platnom znení;

je také Elektronické zariadenie, ktoré Prevádzkovateľ systému odobral z evidencie Systému elektronického mýta v zmysle bodu 4 kapitoly 1.6.5 Podmienok;

znamená zákon č. 87/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení;