Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky súvisiace so Systémom elektronického mýta

Áno, nová registrácia je nevyhnutná. Od 1. 12. 2019 poskytuje prevádzku Systému elektronického mýta zoskupenie spoločností CzechToll a SkyToll. Systém bude mať novú infraštruktúru, ktorá spĺňa aktuálne technologické a legislatívne požiadavky. Pre potrebnú aktualizáciu údajov je nevyhnutné sa do nového systému znovu zaregistrovať. Zároveň je nutné vybaviť vozidlo novým elektronickým zariadením (palubnou jednotkou).

Elektronické zariadenia (palubnú jednotku) možno vrátiť osobne na distribučnom alebo kontaktnom mieste, prípadne ho možno zaslať poštou na adresu (netýka sa Premid OBU!Annex NET sro, České družiny 5, 160 00 Praha 6, Česká republika spolu s riadne vyplneným reklamačným formulárom (vrátane kompletných bankových údajov), ktorý možno stiahnuť na zákazníckom portáli. Jednotky je potrebné zaslať v dostatočnom predstihu pred dátumom expirácie. V prípade, že odošlete palubnú jednotku poštou a budete ju znovu potrebovať v termíne kratšom ako 6 mesiacov, vystavujete sa riziku, že vrátenie jednotky nebude ešte dokončené, a registrácia Vášho vozidla v daný okamih nebude možná.Ak odosielate viac OBU naraz, zabaľte ich tak, aby nedošlo k ich vzájomnému fyzickému kontaktu počas prepravy. Zamedzí sa tým možnému poškodeniu OBU. Neodporúčame zasielať jednotky zo štátov mimo Európskej únie z dôvodu colných poplatkov. Jednotky v režime pre-pay, u ktorých boli financie hradené v hotovosti, odporúčame vracať osobne na obslužných miestach.

Áno, elektronické zariadenie pôvodného poskytovateľa nie je kompatibilné s novým „satelitným“ systémom elektronického mýta. Je preto potrebné si vyzdvihnúť nové, ktoré obsahuje aktuálne geografické informácie o úsekoch spoplatnených komunikácií. Nové elektronické zariadenie sleduje počas jazdy informácie o polohe vozidla pomocou globálneho navigačného systému a porovnáva ich s údajmi, ktoré sú uložené v GEO modeli. 

V režime následného platenia vrátenie palubnej jednotky neznamená zároveň automaticky zánik registrácie vozidla. Registrácia vozidla zostáva otvorená pre prípad, že by si Prevádzkovateľ vozidla prial jednotku k danému vozidlu neskôr opäť vyzdvihnúť. Ak už Prevádzkovateľ vozidla nebude palubnú jednotku k danému vozidlu v budúcnosti potrebovať (napríklad vozidlo predal), je nutné registráciu vozidla ukončiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Užívateľ v režime následného platenia s odloženou splatnosťou ukončí registráciu vozidla v Zákazníckej samoobsluhe.
 • Užívateľ v režime následného platenia s platbou palivovou kartou pre ukončenie registrácie vozidla kontaktuje svojho vydavateľa palivovej karty.
 • Registrácii vozidla možno v oboch prípadoch tiež ukončiť na Kontaktnom mieste, kam sa dostaví oprávnená osoba (štatutárny zástupca spoločnosti alebo osoba splnomocnená).

V režime platenia vopred vrátením palubnej jednotky dôjde zároveň k ukončeniu registrácie vozidla.

Podľa českej legislatívy musí byť tento typ vozidiel registrovaný ako nákladné vozidlo. Nejedná sa o autobus.

Pre zaevidovaní vozidla do systému elektronického mýta je prevádzkovateľ vozidla povinný - v súlade splatnou legislatívou - poskytnúť prevádzkovateľovi systému údaje potrebné na zaevidovanie vozidla a predložiť technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla. 

Úhrade mýta za použitie spoplatnenej pozemnej komunikácie podlieha cestné motorové vozidlo s najmenej štyrmi kolesami, ktorého najväčšia povolená hmotnosť predstavuje viac ako 3,5 tony.

Postup pre inštaláciu elektronického zariadenia nájdete tu.

Včasnou registráciou sa vyhnete čakaniu na obchodných miestach a zabezpečíte si tak bezproblémový prechod na nový systém. Elektronické zariadenia objednané v období od 22.9. do 31. 10. 2019 pri registrácii cez Zákaznícku samoobsluhu budú navyše dopravcom bezplatne doručené na uvedenú adresu.* 
(*platí pre ČR a susedné krajiny)

Prevádzkovatelia vozidiel majú možnosť zaregistrovať sa do nového Systému elektronického mýta už 2 mesiace pred spustením systému, od 22.9. 2019. Po úspešnej registrácii bude Prevádzkovateľovi vozidla vydané elektronické zariadenie (palubná jednotka), ktoré je potrebné nainštalovať do vozidla tak, aby bolo funkčné najneskôr 1. 12. 2019. Registrácia je možná na Obchodných miestach alebo cez zákaznícku samoobsluhu. 
Upozornenie: Do doby riadneho spustenia nového mýtneho systému (1. 12. 2019) majú Prevádzkovatelia vozidiel povinnosť používať elektronické palubné zariadenie pôvodného Prevádzkovateľa systému. 

Elektronické zariadenie, ktoré je majetkom štátu, bude dopravcom prepožičané podobne ako doteraz výmenou za zloženú zábezpeku. Nové elektronické zariadenie si dopravcovia môžu zaobstarať na Obchodných miestach, prostredníctvom vydavateľov svojich palivových kariet alebo cez Zákaznícku samoobsluhu. Elektronické zariadenia objednané v období od 22.9. do 30.11.2019 budú dopravcom bezplatne doručenéna uvedenú adresu.* 
(*platí pre ČR a susedné krajiny)

Áno, podľa novely zákona č. 13/1997 Zb. s účinnosťou od 1.1.2020 majú nárok na oslobodenie od platby mýta (a) vozidlá používajúce ako palivo výlučne elektrickú energiu alebo vodík a tiež (b) vozidlá používajúce ako palivo elektrickú energiu alebo vodík v kombinácii s iným palivom, ak je hodnota emisií CO2 v kombinovanej prevádzke najviac 50 g/km.

Vozidlá už zaregistrovaná ako oslobodená od platby mýta na základe novely zákona č.13 / 1997 Zz, o pozemných komunikáciách § 20a ods. 1 písm. o) majú nárok na vrátenie zaplateného mýta od 1.1.2020. Nárok na vrátenie vzniká podaním žiadosti, tj. Vyplneným reklamačným formulárom odoslaným e-mailom na info@mytocz.eu, založením podanie v samoobslužnej zóne, prípadne podaním žiadosti prostredníctvom Kontaktného miesta. Žiadosť musí obsahovať:

 • Registračné značku príslušného vozidla
 • Číslo účtu na ktorý budú prevedené finančné prostriedky (finančné prostriedky môžu byť vrátené len bankovým prevodom)
 • Preukázanie, že žiadateľ je majiteľ či prevádzkovateľ vozidla (veľký technický preukaz, leasingová zmluva)

Systém zliav na mýte funguje aj naďalej, pravidlá na ich poskytnutie sa riadi Nariadením vlády č. 240/2014 Zb. a upresňujú je Všeobecné zmluvné podmienky.
Dopravca najprv musí zaregistrovať vozidlo do systému zliav v Zákazníckej samoobsluhe s použitím elektronického podpisu (prístupy boli vygenerované dopravcovi pri registrácii vozidla) a vyplniť formulár Poskytnutie údajov o zľave, ktorý možno stiahnuť v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Registráciu možno vykonať aj bez elektronického podpisu na kontaktnom mieste, kam poverená osoba prinesie vyplnený formulár na zľavu a kópiu veľkého technického preukazu. Do systému zliav sa môžu evidovať všetci prevádzkovatelia so svojimi vozidlami prevádzkovanými ako v režime následného platenia (Postpay), tak v režime úhrady vopred (prepay).
Pre schválenie registrácie zliav je nutné, aby bol v technickom preukaze uvedený žiadateľ zľavy, a to ako majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla. V opačnom prípade je potrebné doložiť leasingovú / nájomnú zmluvu.

Odporúčame použiť napr. Adobe Acrobat Reader.

Postup podpisu v Acrobate je nasledovný:

 1. Otvorí sa PDF, ktoré chceme podpísať.
 2. Vľavo hore sa klikne na záložku „Nástroje“.
 3. Klikne sa na položku „Certifikáty“.
 4. Acrobat sa späť prepne na otvorené PDF a v hornej časti sa objaví panel „Certifikáty“.
 5. Klikne sa na tlačidlo „Digitálne podpísať“.
 6. Ručne sa nakreslí podpisové pole, kde sa bude zobrazovať viditeľná časť podpisu.
 7. Otvorí sa dialógové okno, kde je potrebné vybrať certifikát, ktorým sa podpis vytvorí.
 8. Klikne sa na tlačidlo „Podpísať“.
 9. Otvorí sa dialógové pre uloženie výsledného dokumentu s podpisom.
 10. Acrobat vytvorí podpis a uloží dokument. Alternatívne sa môže stať, že sa zobrazí dialógové okno pre zadanie PINu/hesla k podpisovému kľúču, to záleží na konkrétnom zariadení, ktorým sa podpisuje.
 • Ak je pôvodcom podania spoločnosť, podnikateľ alebo občan so sídlom v SR, môže použiť kvalifikovaný podpis alebo uznávaný podpis (tj. podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, ktorý nie je nevyhnutne uložený na kvalifikovanom prostriedku)
 • Ak je pôvodcom podania orgán verejnej moci (verejnoprávne inštitúcie) v ČR, musí použiť kvalifikovaný podpis s kvalifikovanou časovou pečiatkou
 • Ak je pôvodcom podania spoločnosť, podnikateľ alebo občan so sídlom v EÚ, musí použiť kvalifikovaný podpis 
 • Ak je pôvodcom podania spoločnosť, podnikateľ alebo občan so sídlom mimo EÚ, môže použiť ľubovoľný podpis vydaný dôveryhodným certifikačným orgánom

Návod, ako postupovať pri vrátení starého elektronického zariadenia, nájdete tu: www.mytocz.com

"Poškodené Elektronické zariadenie" je tiež Elektronické zariadenie, ktoré je poškodené mechanicky (napr. rozlámané, rozbité, poškrabané, alebo chýba napájací kábel, alebo je znehodnotený či akokoľvek inak poškodený čiarový / číselný kód), alebo má vizuálne zjavné známky poškodenia (napr. popísané, špinavé , obhorené, došlo k zatečeniu / javiace známky vniknutia kvapaliny do zariadenia, alebo znečistené lepidlom či vybavené káblom iným, než určeným výrobcom, alebo získaným na Distribučnom či Kontaktným mieste alebo poštou). Poškodené Elektronické zariadenie je posudzované bez ohľadu na funkčnosť čiarového kódu, alebo Elektronického zariadenia ako takého. Poškodeným Elektronickým zariadením je tiež Elektronické zariadenie, ktorého nefunkčnosť bola spôsobená Prevádzkovateľom vozidla alebo Vodičom, pričom táto skutočnosť je potvrdená zo strany autorizovanej osoby. 

Aby ste sa mohli prihlásiť do svojej mýtnej samoobsluhy, je najprv nutné, aby ste mal zriadený užívateľský prístup do Zákazníckej samoobsluhy (je generovaný automaticky pri registrácii Vášho vozidla) a poznal k nemu prihlasovacie údaje (tieto údaje nájdete buď v e-maile, ktorý Vám bol odoslaný pri registrácii, alebo o ne môžete požiadať na info@mytocz.eu alebo +420 243 243 243). Následne je nutné Váš užívateľský prístup do Zákazníckej samoobsluhy prepojiť s prostriedkom elektronickej identifikácie. Až potom bude možné prihlasovať sa do Zákazníckej samoobsluhy prostredníctvom Vašej eIdentity.