Пунктове за разпространение

Спецификация на обхвата на услугите за клиенти, предоставяни в Пунктовете за разпространение

Пункт за разпространение е място, където се предлагат услуги за клиентите, и където може да се регистрира Превозно средство в Режим на предплащане. На Пунктовете за разпространение не може да се сключи Споразумение за условията за последващо плащане в Режим на последващо плащане.


Пунктът за разпространение предоставя следните услуги:

 • предоставя обща информация за Електронната система за събиране на пътни такси;
 • позволява регистриране на Превозно средство в Системта за електронно таксуване в Режим на предплащане;
 • в Режим на предплащане на таксата позволява внасяне на Депозит и предоставяне на Електронни устройства (бордови устройства), връщането им, както и връщане на Неактивни Електронни устройства;
 • в Режим на последващо плащане и след предварителна Регистрация на превозното средство в Електронната система за събиране на пътни такси в Контактна точка или от емитента на Карта за гориво, позволява предоставяне на Електронно устройство (след посочване на регистрационния номер на Превозното средство и представяне на Големия талон или Малкия талон на Превозното средство), както и връщане на Неактивно Електронно устройство;
 • Позволява плащане на Предплатени пътни такси в Режим на предплащане;
 • позволява изтегляне на неизползваната сума от Предплатените пътни такси едновременно с връщането на Електронното устройство;
 • позволява допълнително заплащане на дължими Пътни такси за преминаване на Превозното средство по Платени пътни комуникации без Електронно устройство или с неизправно Електронно устройство след предоставяне на необходимата информация от страна на Потребителя (реконструкция на маршрута по зададени дата, място и час на встъпване на платена пътна комуникация и напускането му);
 • позволява подаване на заявление за доплащане на Пътните такси поради друга причин+I657а, различна от несъществуващо или неизправно Електронно устройство;
 • позволява получаване на електронни справки за таксуваните транзакциии за период най-много последните три (3) години и най-много 45 последователни дни, заедно с методически обяснения към тях;
 • позволява в Режим на последващо плащане и в Режим на предплащане замяна на Електронното устройство в случай на техническа неизправност или повреда, както и подмяна в случай на загуба или кражба, а също и приемане на уведомления за повреда, загуба или кражба;
 • позволява приемане на заявления за създаване на достъп до Портала самообслужване и възстановяване на паролата за достъп до Портала за самообслужване;
 • позволява приемане на рекламации, оплаквания и предложения;
 • позволява приемане на сигнали за технически проблеми;
 • предоставя информация за предполагаемия размер на Пътните такси въз основа на предоставени от Потребителя данни за маршрута, времето на пътуване, и категорията на Превозното средство;
 • предоставя подробна информация относно начислените суми и обяснение на евентуалните възражение срещу начислените сметки;
 • предлага комуникация на чешки и английски език;
 • предоставя информационни материали на следните езици: чешки, английски, немски, словашки, полски, румънски, унгарски, руски, български, литовски, сръбски, турски.

Списък на отделните Пунктове за разпространение и информация за тях можете да намерите в раздел Списък на кпунктовете за разпрострнение или да ги разгледате на Картата на платените пътища.
Всички допълнителни подробности относно търговските и комуникационните канали за клиентите, както и за обхвата на услугите, които предоставят, са посочени в съответните разпоредби на Общите търговски условия на Оператора на Електронната система за събиране на пътни такси, които са публикувани в раздел Документи за изтегляне. 

 

Списък на кпунктовете за разпрострнение