Zwrot urządzenia elektronicznego

Urządzenie elektroniczne (jednostkę pokładową) można zwrócić osobiście w punkcie dystrybucyjnym lub kontaktowym, ewentualnie można je wysłać pocztą na adres podany na portalu dla klientów wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacj, który można pobrać na portalu dla klientów.

Użytkownik pojazdu jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić urządzenie elektroniczne, najpóźniej jednak do 21 dni po wezwaniu przez administratora systemu, zwłaszcza z następujących przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych:

  • zakończenie cyklu życiowego technologii lub urządzenia, które jest niezbędne do prawidłowego działania urządzenia elektronicznego,
  • awaria techniczno-produkcyjna, która uniemożliwia działanie i bezawaryjność urządzenia elektronicznego lub zagraża użytkownikowi pojazdu lub kierowcy.

Jeśli kwota przedpłaconej opłaty drogowej jest poniżej 0 CZK, Użytkownik Pojazdu i / lub Kierowca jest zobowiązany do uregulowania tego długu przy zwrocie urządzenia elektronicznego. W przypadku odesłania Urządzenia Elektronicznego pocztą, Administrator systemu wystawi fakturę elektroniczną na należną opłatę, którą Użytkownik pojazdu zobowiązany jest zapłacić w terminie płatności podanym na fakturze. Faktura elektroniczna za należną opłatę drogową jest dostępna dla użytkownika pojazdu za pośrednictwem Samoobsługi. Administrator systemu wysyła do Użytkownika pojazdu powiadomienie e-mailem o udostępnieniu faktury elektronicznej za należną opłatę drogową na Samoobsłudze na adres e-mail podany przez Użytkownika pojazdu.

Użytkownik jest zobowiązany w pełnym zakresie zadośćuczynić ewentualnej szkodzie spowodowanej stratą, kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem urządzenia elektronicznego. Kaucja nie zostanie zwrócona w przypadku zwrotu uszkodzonego urządzenia elektronicznego. W celu wykluczenia wątpliwości przyjmuje się, że uszkodzone urządzenie elektroniczne jest zawsze wycofywane z elektronicznego systemu poboru opłat drogowych i pozostaje własnością administratora systemu.  Jeśli jest w posiadaniu użytkownika, musi zostać zwrócone administratorowi systemu.

Jeśli administrator systemu znajdzie lub w inny sposób uzyska dostęp bez udziału użytkownika do urządzenia elektronicznego wydanego użytkownikowi, zostanie ono usunięte z ewidencji pojazdów w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych. Pozostaje to bez wpływu na prawo użytkownika, któremu pierwotnie wydano to urządzenie elektroniczne, do zwrotu złożonej kaucji, jeśli urządzenie elektroniczne jest nieuszkodzone i w pełni sprawne.

Jeśli dojdzie do zmiany użytkownika pojazdu, do którego zostało wydane urządzenie elektroniczne, pierwotny użytkownik pojazdu jest zobowiązany do zwrotu urządzenia elektronicznego w terminie do 5 dni od dnia kiedy ta zmiana nastąpiła.

Administrator sytemu usunie urządzenie elektroniczne i pojazd z ewidencji elektronicznego systemu poboru płat drogowych, jeśli użytkownik nie zwróci urządzenia elektronicznego przez okres dłuższy niż 1 rok od dnia, kiedy przebiegła ostatnia transakcja dotycząca opłaty drogowej. Historia danych dotyczących urządzenia elektronicznego oraz pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych zostaje zachowana.