Връщане на Електронното устройство

Електронното устройство (бордовото устройство) може да се върне лично в Пункт за разпространение или Контактна точка, или евентуално да се изпрати по пощата на адреса, посочен в Портала за клиенти заедно с надлежно попълнен формуляр за рекламация, който може да се изтегли от Портала за клиенти.

Ползвателят на превозното средство е длъжен да върне Електронното устройство незабавно, но не по-късно от 21 дни след получаване на покана от Оператора на системата, най-вече по следните технически или експлоатационни причини:

  • изтичане на експлоатационния цикъл на технология или устройство, необходими за правилното функциониране на Електронното устройство;
  • производствено-техническа повреда, която пречи на функционирането и изправността на Електронното устройство или застрашава Ползвателя или Водача на превозното средство.

Ако размерът на Предплатените пътни такси е по-малък от 0,00 чешки крони, Ползвателят на превозното средство и/или Водачът е длъжен при връщане на Електронното устройство да доплати дължимата сума. При връщане на Електронното устройство по пощата, Операторът на системата издава електронна фактура за дължимата сума, която Ползвателят на превозното средство е длъжен да плати в срока, посочен във фактурата. Електронната фактура за дължимите пътни такси е на разположение на Ползвателя на превозното средство в Портала за самообслужване. Операторът на системата изпраща известие на Ползвателя на превозното средство за това, че в Портала за самообслужване е достъпна фактурата за дължимите пътни такси на имейла, посочен от Ползвателя на превозното средство.   

Потребителят е длъжен да покрие в пълен размер евентуалните щети, причинени от загуба, кражба, унищожаване или повреда на Електронното устройство. В случай на връщане на Повредено Електронно устройство Депозитът на Потребителя не се възстановява. За изключване на всякакви съмнения се определя, че във всички случаи Повреденото Електронно устройство се извежда от Електронната система за събиране на пътни такси и остава собственост на Оператора на системата. Ако се намира при Потребителя, трябва да се върне на Оператора на системата.

Ако Операторът на система намери или се сдобие по друг начин, без намесата на Ползвателя, с Електронно устройство, издадено на Потребителя, то ще бъде изведено от регистъра на превозните средства в Електронната система за събиране на пътни такси. Това не засяга правото на Потребителя, на когото е било издадено първоначално Електронното устройство, на възстановяване на внесения Депозит, ако Електронното устройство не е повредено е и напълно функциониращо.

При промяна на Ползвателя на превозното средство, към което е издадено Електронно устройство, първоначалният Ползвател е длъжен да върне Електронното устройство в срок от 5 дни от датата на промяната.

Ако Потребителят не върне Електронното устройство в срок до 1 година от датата на последната таксувана транзакция, Операторът на системата изважда Електронното устройство и Превозното средство от Системата на електронно таксуване. Историята на данните за Електронното устройство и Превозното средство в Електронната система за събиране на пътни такси се запазва.