Vrácení elektronického zařízení

Elektronické zařízení (palubní jednotku) lze vrátit osobně na distribučním nebo kontaktním místě, popřípadě jej lze zaslat poštou na adresu uvedenou na zákaznickém portálu spolu s řádně vyplněným reklamačním formulářem, který lze stáhnout na zákaznickém portálu.

Provozovatel vozidla je povinen vrátit elektronické zařízení bez zbytečného odkladu, ovšem nejpozději do 21 dnů poté, kdy byl vyzván provozovatelem systému, zejména z následujících technických nebo provozních důvodů:

  • ukončení životního cyklu technologie nebo zařízení, které je zapotřebí ke správné funkčnosti elektronického zařízení,
  • technicko-výrobní porucha, která znemožňuje funkčnost a bezporuchovost elektronického zařízení, resp. ohrožuje provozovatele vozidla a/nebo řidiče.

Je-li výše Předplaceného mýtného nižší než 0,- Kč, je Provozovatel vozidla a/nebo Řidič povinen při vrácení Elektronického zařízení uhradit tento mýtný dluh. Při vrácení Elektronického zařízení poštou vystaví Provozovatel systému elektronickou fakturu za dlužné mýtné, kterou je Provozovatel vozidla povinen uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Elektronická faktura za dlužné mýtné je Provozovateli vozidla dostupná prostřednictvím Zákaznické samoobsluhy. O zpřístupnění elektronické faktury za dlužné mýtné na Zákaznické samoobsluze odesílá Provozovatel systému Provozovateli vozidla e-mailovou notifikaci na e-mailovou adresu určenou Provozovatelem vozidla.   

Uživatel je povinen v plném rozsahu nahradit případnou újmu způsobenou ztrátou, odcizením, zničením nebo poškozením elektronického zařízení. Kauce nebude uživateli vrácena v případě vrácení poškozeného elektronického zařízení. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že poškozené elektronické zařízení je vždy vyřazeno ze systému elektronického mýtného a zůstává ve vlastnictví provozovatele systému. Je-li v držení uživatele, musí být vráceno provozovateli systému.

Bude-li provozovatelem systému nalezeno nebo se jinak dostane do jeho dispozice bez přičinění uživatele elektronické zařízení vydané uživateli, bude toto odebráno z evidence vozidel v systému elektronického mýtného. Tím není dotčeno právo uživatele, jemuž bylo toto elektronické zařízení původně vydáno, na vrácení složené kauce, pokud je elektronické zařízení nepoškozené a plně funkční.

Dojde-li ke změně provozovatele vozidla, k němuž bylo elektronické zařízení vydáno, původní provozovatel vozidla je povinen vrátit elektronické zařízení, a to do 5 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Provozovatel systému odebere elektronické zařízení a vozidlo z evidence systému elektronického mýtného, pokud mu uživatel nevrátí elektronické zařízení po dobu delší než 1 rok ode dne, kdy proběhla poslední mýtná transakce. Historie údajů o elektronickém zařízení a vozidle v systému elektronického mýtného zůstává zachována.