Najczęściej zadawane pytania

Przegląd najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z kompleksową usługą elektronicznego poboru opłat drogowych

W przypadku, gdy nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, możesz je przesłać do nas za pośrednictwem zgłoszenia od klienta lub zwrócić się do operatorów Infolinii.

Tak, nowa rejestracja jest niezbędna. Od 01.12.2019 roku administrację Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Drogowych przejmują spółki CzechToll i SkyToll. System będzie mieć nową infrastrukturę, która spełnia aktualne wymogi technologiczne i legislacyjne. W celu niezbędnej rejestracji konieczna jest ponowna rejestracja w nowym systemie. Należy również wyposażyć pojazd w nowe urządzenie elektroniczne (jednostkę pokładową).

Tak elektroniczne urządzenie pierwotnego administratora nie jest kompatybilne z nowym „satelitarnym” Elektronicznym Systemem Poboru Opłat Drogowych. Dlatego należy wymienić je na nowe, które zawiera aktualne informacje geograficzne dotyczące odcinków dróg podlegających opłacie. Nowe urządzenie elektroniczne podczas jazdy monitoruje informacje o położeniu pojazdu za pomocą globalnego systemu nawigacyjnego i porównuje je z danymi, które są zapisane w modelu GEO. 

 W celu rejestracji pojazdu w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych Użytkownik Pojazdu jest zobowiązany – zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem – udostępnić Administratorowi Systemu dane potrzebne do rejestracji pojazdu oraz przedłożyć Kartę pojazdu pojazdu lub Dowód rejestracyjny pojazdu. 

Opłacie drogowej za korzystanie z płatnych dróg podlega drogowy pojazd silnikowy o co najmniej czterech kołach, którego największa dopuszczalna masa wynosi powyżej 3,5 tony

Sposób postępowania przy instalacji urządzenia elektronicznego jest dostępny tutaj.

Instrukcja, w jaki sposób postępować przy zwrocie starego urządzenia elektronicznego jest dostępna tutaj: www.mytocz.com

Stawki opłaty drogowej ani podstawowe zasady nakładania opłat (możliwości płatności, procesy kontroli płatności itp.) nie ulegają zmianie. Parametry te definiuje ważne ustawodawstwo.
Drogi, korzystanie z których podlega elektronicznej opłacie drogowej (tj. droga podlegająca opłacie), są ustanowione za pośrednictwem rozporządzenia nr 470/2012 Dz. U. w sprawie korzystania z dróg podlegających opłacie drogowej wraz z późniejszymi zmianami. Drogi podlegające opłacie, za korzystanie z których pobiera się opłatę drogową, są podane w następujących tabelach.

Dzięki wczesnej rejestracji unikną Państwo czekania w punktach obsługi klienta i zapewnią bezproblemowe przejście na nowy system. Urządzenia Elektroniczne zamówione w okresie od 22.9. do 31.10.2019 przy rejestracji przez samoobsługę zostaną bezpłatnie doręczone przewoźnikom do domu.* 
(*obowiązuje dla Republiki Czeskiej i sąsiadujących państw)

Użytkownicy pojazdów mają możliwość zarejestrowania się w nowym Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych już 2 miesiące przed uruchomieniem systemu, od 22.9.2019 roku. Po pomyślnej rejestracji Użytkownik pojazdu otrzyma urządzenie elektroniczne (jednostkę pokładową), które należy zainstalować w pojeździe w taki sposób, aby działało najpóźniej 01. 12.2019 roku. Rejestracja jest możliwa w punktach obsługi klienta lub za pomocą samoobsługi. Uwaga: Do czasu uruchomienia nowego systemu poboru opłat drogowych (01.12. 2019) użytkownicy pojazdów mają obowiązek stosowania elektronicznej jednostki pokładowej pierwotnego systemu administratora. 

Urządzenie elektroniczne, które stanowi majątek państwa, zostanie wypożyczone przewoźnikom podobnie jak dotychczas po uiszczeniu ustalonej kaucji. W nowe urządzenie elektroniczne przewoźnicy mogą zaopatrzyć się w punktach obsługi klienta, za pośrednictwem wydawców swoich kart paliwowych lub przez samoobsługę. Urządzenia elektroniczne zamówione w okresie od 22.9. do 30.11.2019 roku będą przewoźnikom bezpłatnie doręczone do domu.* 
(*obowiązuje dla Republiki Czeskiej i sąsiednich krajów

System zniżek na opłaty drogowe cały czas działa i warunki ich przynawania są określone w Rozporządzeniu Rządu Nr 240/2014 Dz. U. w sprawie opłat czasowych, stawek opłat drogowych, rabatów od opłat drogowych oraz postępowania w przypadku zastosowania rabatu od opłaty drogowej. Przewoźnik (właściciel pojazdu) może zarejestrować pojazd w systemie rabatowym zniżek na 2 sposoby:
Rejestracja  za pomocą samoobslugi klienta przy użyciu podpisu elektronicznego (dostęp do strefy samoobsługi klienta został wygenerowany podczas rejestracji w Systemie Elektronicznego Poboru Opłat Myta). Po zalogowaniu się do strefy klienta wybieramy sekcję dane klienta, następnie Zniżki i kolejno załączamy skan dowodu rejestracyjnego pojazdu. Należy również pobrać formularz „Podanie danych w celu zniżek“, który znajduje się w sekcji dokumenty do pobrania i także załączyć.  Rejestracji można również dokonać bez użycia podpisu elektronicznego w punkcie kontaktowym. W tym celu należy pobrać dokument „Podanie danych w celu zniżek“, dołączyć kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów. Umowę podpisać może właściciel firmy jak i osoba, która posiada upoważnienie potwierdzone notarialnie.
Powyższy system jest dostępny zarówno dla przewoźników posiadających tryb abonamentowy (post-pay) jak i tryb karty przedpłaconej (pre-paid).

Aby zatwierdzić rejestrację zniżek, konieczne jest, aby osoba ubiegająca się o zniżkę była podana w dowode rejestracyjnym jako właściciel lub operator pojazdu. W przeciwnym razie konieczne jest przedłożenie umowy leasingu / wynajmu.

Tak, zgodnie z nowelizacją ustawy nr 13/1997 Dz. obowiązującej od dnia 1.1.2020 r. pojazdy korzystające wyłącznie z energii elektrycznej lub wodoru jako paliwa oraz (b) pojazdy wykorzystujące jako paliwo energię elektryczną lub wodór w połączeniu z innym paliwem, jeżeli wartość emisji CO2 w trybie łączonym wynosi nie więcej niż 50 g/km.

Zalecamy użycie np. Adobe Acrobat Reader.

Procedura podpisywania w programie Acrobat jest następująca:

 1. Otworzy się plik PDF, który chcesz podpisać.
 2. Kliknij na zakładkę „Narzędzia” w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij na pozycję „Certyfikaty”.
 4. Acrobat przełącza się z powrotem na otwarty plik PDF, a w górnej części pojawi się panel „Certyfikaty”.
 5. Kliknij przycisk „Podpisuj cyfrowo”.
 6. Pole podpisu zostanie narysowane ręcznie, gdzie wyświetlana jest widoczna część podpisu.
 7. Otworzy się okno dialogowe, w którym musisz wybrać certyfikat, aby utworzyć podpis.
 8. Kliknij przycisk „Podpisać”.
 9. Otworzy się okno dialogowe zapisywania ostatecznego dokumentu z podpisem.
 10. Acrobat tworzy podpis i zapisuje dokument. Alternatywnie może zostać wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie kodu PIN / hasła dla klucza podpisu, w zależności od urządzenia, na którym składa się podpis.
 • Jeżeli zgłoszenie składa firma, przedsiębiorca lub obywatel z siedzibą w Republice Czeskiej, może on użyć kwalifikowanego podpisu lub uznawanego  podpisu (tj. Podpisu opartego na kwalifikowanym certyfikacie, który niekoniecznie jest przechowywany w kwalifikowanym urządzeniu)
 • Jeżeli zgłoszenie składa organ publiczny (instytucja publiczna) w Republice Czeskiej, musi użyć kwalifikowanego podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu
 • Jeżeli wniosek składa firma , przedsiębiorca lub obywatel z siedzibą w UE, musi podpisać się kwalifikowanym podpisem
 • Jeżeli zgłoszenia składa firma, przedsiębiorca lub obywatel spoza UE, może użyć dowolnego podpisu wydanego przez zaufany urząd certyfikacji