Споразумения за условията на плащане на електронни пътни такси

Споразумения за условията на плащане на електронни пътни такси в различните режими

Споразумения за условията за последващо плащане

Споразумения за условията на последващо плащане или техни промени могат да бъдат сключвани от името на Ползвателя на превозното средство от управителния му орган, евентуално от друго лице, което се легитимира пред Оператора на системата със писмено пълномощно със заверен подпис на лицето, представляващо Ползвателя на Превозното средство. Ползвателят на превозното средство може да вземе формуляр на пълномощното от Контактна точка или да го разпечата от Портала за клиенти.

За целите на сключване на Споразумение за условията на последващо плащане, Ползвателят на превозното средство, е длъжен да предостави на Оператора на системата най-вече следните данни:

а)    наименование или търговско име и адрес на управление, ако Ползвателят на превозното средство е юридическо лице;

b)    име, фамилия, дата на раждане, местожителство, гражданство, ако Ползвателят на превозното средство е физическо лице; 

c)    име и фамилия, дата на раждане, гражданство и местожителство на упълномощения представител;

d)    идентификационен номер на Ползвателя на превозното средство, ако има такова или други съответстващи му данни от друга държава;"

e)    данъчен идентификационен номер на Ползвателя на превозното средство или идентификационен номер за данък върху добавената стойност, ако има такъв;

f)    данни за вписването на Позлвателя на превозното средство в търговския регистър или друг подобен регистър, ако е вписан в такъв регистър,

g)    регистрационен номер на Превозното средство и държавата, в която е регистрирано,

h)    категория на Превозното средство съгласно действащото законодателство и в частност Регламента;

i)    общата маса на Превозното средство, броя на осите и класа на емисиите на превозното средство;

j)    информация за това, дали Превозното средство е оборудвано с устройство или модификация, които могат да попречат на правилната работа на Електронното устройство (бордовото устройство);

k)    предполагаемата обща дължина на Платените пътни комуникации, по които Ползвателят на Превозното средство предвижда да се движи в рамките на определен времеви период в Режим на последващо плащане;

l)    данни за банковата сметка на Ползвателя на превозното средство;

m)    данни за контакт с Ползвателя на превозното средство, включително адрес на електронна поща. 

 

Споразумение за условията на последващо плащане с отсрочен срок на погасяване

Всеки Ползвател на Превозно средство може да сключи в Контактна точка или чрез Портала за самообслужване Споразумение за условията на последващо плащане с разсрочка за произволен брой Превозни средства, подлежащи на таксуване, чиито ползвател е той. В случай на сключване на Споразумение за условията на последващо плащане с разсрочка в Контактна точка Операторът на превозното средство подписва Споразумението за условията на последващо плащане с разсрочка на хартиен носител, или направо в Контактната точка, или извън Контактната точка с последваща доставка на Оператора на системата по пощата. При сключване на Споразумението за условията на последващо плащане с отсрочка извън Контактната точка, подписът на Ползвателя на превозното средство трябва да бъде нотариално заверен. В случай на сключване на Споразумение за условията на последващо плащане с разсрочка посредством Портала за самообслужване, Ползвателят на превозното средство подписва Споразумението за условията за последващо плащане с отсрочка в електронен вид с помощта на квалифициран електронен подпис.

Условие за влизането в сила на Споразумението за условията на последващо плащане е представяне на Гаранционен документ за доказване на Банковата гаранция, чийто размер в чешка валута ще се определя по следната формула:
BZ = ∑ (T * KM * (FO + 2 * DD + 3))
където:

  • "BZ" означава Банкова гаранция;
  • "∑" означава сумата на отделните гаранции на отделните Превозни средства, регистрирани към конкретното Споразумение за условията на последващо плащане с разсрочка;
  • "T" означава максималния размер на тарифата на Пътните такси за съответната категория Превозно средство;
  • "KM" означава предполагаемият брой километри, изминавани от даденото Превозно средство по Платени пътни комуникации на ден;
  • "FO" означава продължителността на платежния период в дни;
  • "DD" означава срокът за плащане на Фактурата в дни;

 

Размерът на Банковата гаранция, изчислена по посочената формула, за всяко Превозно средство в Споразумението за условията за последващо плащане трябва да бъде най-малко 2 500 чешки крони. Няма ограничения за максималния размер на Банковата гаранция.
Операторът на системата има право да разгледа представената Банкова гаранция в срок до 30 дни от датата на връчването ѝ и да вземе решение за нейното одобрение или неодобрение. След това той информира Ползвателя на превозното средство за одобрението или неодобрението, като в случай на неодобрение посочва причината.
Споразумението за условията за последващо плащане влиза в сила в деня на одобрение на Гаранционния документ, удостоверяващ Банковата гаранция. След това при покана от страна на Оператора на системата Ползвателят на превозното средство може да получи в Контактната точка или Пункта за разпространение едно или няколко Електронни устройства, или Електронното устройство може да му бъде доставено по пощата.
 

Промяна на Споразумението за условията на последващо плащане с разсрочка

При промяна на данните, въз основа на които е изчислен минималният размер на Банковата гаранция, и/или настъпване на недостатъчно покритие на Банковата гаранция, Ползвателят на превозното средство е длъжен да предостави нова Банкова гаранция или анекс към съществуващата и одобрена от Оператора на системата Банкова гаранция. Новата или променената Банкова гаранция трябва да отразява промяната в параметрите при изчисляване на минималния размер на Банковата гаранция. След това Операторът на системата информира Ползвателя на превозното средство за одобрението или неодобрението, като в случай на неодобрение посочва причината.

Операторът на системата има право едностранно да увеличи минималния размер на Банковата гаранция, при което Ползвателят на превозното средство е длъжен да предостави допълнително обезпечение на задълженията за плащане на Пътни такси.
Промяна на Споразумение за условията за последващо плащане може да се направи от Ползвателя на превозното средство или от негов упълномощен представител лично в Контактната точка, чрез формуляр за рекламация или чрез Портала за самообслужване.
Операторът на системата регистрира промяната на данните в Електронната система за събиране на пътни такси незабавно, а в случай, че се променят съществени детайли на Споразумението за условията за последващо плащане, Ползвателят на превозното средство е длъжен да сключи анекс към съществуващото Споразумение за условията за последващо плащане.

В случай, че уведомлението за промени в данните се извършва в Контактна точка или посредством формуляр за рекламация, Ползвателят на превозното средство подписва анекса към Споразумението за условията за последващо плащане с разсрочка на хартиен носител или направо в Контактната точка, или извън Контактната точка с последваща доставка на Оператора на системата по пощата. При подписване на анекс към Споразумението за условията на последващо плащане с отсрочка извън Контактната точка, подписът на Ползвателя на превозното средство трябва да бъде нотариално заверен. В случай, че уведомлението за промяна в данните се извършва посредством Портала за самообслужване, Ползвателят на превозното средство подписва Споразумението за условията за последващо плащане с отсрочка в електронен вид с помощта на квалифициран електронен подпис.

 

Споразумение за условията на последващо плащане чрез използване на Карта за гориво

Всеки Ползвател на Превозно средство може да поиска в Контактна точка или посредством определени от Оператора на системата емитенти на Карти за гориво сключване на Споразумение за условията на последващо плащане чрез Карта за гориво за произволен брой Превозни средства, подлежащи на таксуване, чиито ползвател е той. Ползвателят на превозното средство е длъжен да представи на Оператора на системата всички Карти за гориво, които ще бъдат използвани за плащане на Пътни такси, Депозит и други такси за услуги съгласно Тарифата, за одобрение от емитента на Картите за гориво. Това важи и в случаите на регистрация на ново Превозно средство към вече сключено Споразумение за условията за последващо плащане чрез Карта за гориво.

Споразумението за условията за последващо плащане чрез Карта за гориво влиза в сила след потвърждение от емитента на Картата за гориво.
Ако валидността на Картата за гориво бъде прекратена или Картата за гориво бъде блокирана от емитента, съответното Електронно устройство (има се пред вид всяко Електронно устройство, което записва таксувани събития, плащани чрез тази Карта за гориво) ще бъде блокирано от Оператор на системата.

Промяна на Споразумението за условията на последващо плащане чрез използване на Карта за гориво
Ако Ползвателят на превозното средство поиска промяна на Картата за гориво (има се пред вид искане за използване на друга Карта за гориво на същия емитент), той е длъжен да представи на Оператора на системата новата Карта за гориво за одобрение, или да поиска извършване на промяната от емитента на Картата за гориво.
Ако Ползвателят на превозното средство поиска промяна на емитента на Картата за гориво, той е длъжен да върне всички използвани досега Електронни устройства, да прекрати старото Споразумение за условия за последващо плащане и да сключи ново Споразумение за условията на последващо плащане чрез Карта за гориво.

Промяна на Споразумение за условията за последващо плащане чрез Карта за гориво може да се направи от Ползвателя на превозното средство или от негов упълномощен представител лично в Контактната точка, чрез формуляр за рекламация, чрез Портала за самообслужване или посредством емитента на Картата за гориво.
Операторът на системата регистрира промяната на данните в Електронната система за събиране на пътни такси незабавно, а в случай, че се променят съществени детайли на Споразумението за условията за последващо плащане чрез Карта за гориво, Ползвателят на превозното средство е длъжен да сключи анекс към съществуващото Споразумение за условията за последващо плащане чрез Карта за гориво.

Операторът на превозното средство подписва анекса към Споразумението за условията на последващо плащане чрез Карта за гориво на хартиен носител, или направо в Контактната точка, или извън Контактната точка с последваща доставка на емитента на Картата за гориво или Оператора на системата по пощата. При подписване на анекс към Споразумението за условията на последващо плащане с отсрочка извън Контактната точка, подписът на Ползвателя на превозното средство трябва да бъде нотариално заверен.