Блокиране, транспортиране

Права на оператора на системата при блокиране на Електронното устройство (бордовото устройство) и транспортиране на Електронното устройство по платени пътни комуникации

Когато размерът на Предплатената такса е равен или по-нисък от определения минимален остатък на Предплатената такса (600 чешки крони), Електронното устройство индикира на потребителя нисък остатък на Предплатената такса, който е сигнализиран с жълт символ ЕВРО. Зеленият светодиоден индикатор мига в интервал от 2 секунди. Въз основа на индикацията Ползвателят на превозното средство или Водачът е длъжен да направи предплащане на Пътните такси или да напусне платената пътна комуникация. Когато остатъкът от предплатените пътни такси достигне 0 чешки крони, Електронното устройство индикира достигане на тази граница и блокира.

По подобен начин посредством Електронното устройство Операторът на системата уведомява Потребителите в Режим на последващо плащане за факта, че размерът на пътните такси в един счетоводен период е достигнал 80% от размера на Банковата гаранция. Електронното устройство сигнализира достигането на тази граница с жълт символ ЕВРО. Зеленият светодиоден индикатор мига в интервал от 2 секунди. Това предупреждение служи на Ползвателя/ Водача на превозното средство като информация, че трябва да се увеличи Банковата гаранция. След достигане на 90% Операторът на системата има право да блокира незабавно всички електронни устройства, издадени за Превозни средства на Ползвателя на Превозното средство, попадащи под съответното споразумение.

Ползвателят на превозното средство отговаря за това, Банковата гаранция да бъде издадена за период от най-малко 18 месеца, както и за това най-късно два месеца преди изтичане валидността на Банковата гаранция съществуващата (все още валидна) Банкова гаранция да бъде удължена от Банката или евентуално да бъде издадена нова Банкова гаранция и Операторът на системата да одобри съответния Гаранционен документ, както и за това срокът на валидност на Банковата гаранция да не бъде по-кратък от срока за плащане на Фактурата.

В момента, когато до изтичането на валидността на Банковата гаранция остават по-малко от четири месеца, Ползвателят на превозното средство ще получи известие. Ако най-късно два месеца преди изтичане на валидността на Банковата гаранция тя не бъде удължена от Банката, или ако не бъде издадена нова Банкова гаранция, или ако Операторът на системата не е одобрил съответния Гаранционен документ, Операторът на системата има право да блокира незабавно всички Електронни устройства, издадени на Превозни средства на Ползвателя на превозното средство, попадащи в обхвата на съответното Споразумение.

В случай на неплащане на Фактурата в режим на последващо плащане в рамките на 3 дни от крайния срок за плащане Операторът на системата има право да блокира всички Електронни устройства на Ползвателя на превозното средство, който е в забава с плащането на Пътните такси и други задължения, при което Електронното устройство индикира на Ползвателя и/или Водача превозното средство на всяко блокирано Електронно устройство блокиране в съответствие с упътването за употреба на Електронното устройство.

Транспортиране на Електронното устройство

Ако по време на пътуване по Платени пътни комуникации в Превозното средство се превозва Електронно устройство, което не се използва по време на пътуването за записване на таксувани събития, Ползвателят на превозното средство, към което е регистрирано превозваното Електронно устройство, е длъжен да осигури правилното транспортиране на Електронното устройство съгласно указанията на Оператора на системата така, както е посочено в упътването за употреба на Електронното устройство – т.е. чрез обаждане в Клиентския център на Оператора на системата. При неспазване на тази процедура, Операторът на системата не връща начислените Пътните такси, а Потребителят носи пълна отговорност за плащането на начислените Пътни такси.

Всички останали подробности, както и упътването за Електронното устройство може да се изтегли от страницата www.mytocz.eu в раздел Документи за изтегляне, в частта Електронно устройство Billien 5051.