Основни принципи на работа на сателитната система за таксуване

Основни принципи на работа на сателитната система за таксуване

Основните права и задължения на ползвателите на пътните комуникации са определени в Закон № 13/1997 Сб. за пътните комуникации в актуалната му редакция (по-нататък само "закон"), като по отношение на пътните такси законът определя най-вече основните условия за определяне размера и плащането на пътните такси за използване на пътните комуникации, правата и задълженията на оператора на Електронната система за събиране на пътни такси, правата, задължения и условията за предоставяне на европейска услуга за електронни пътни такси, задълженията на ползвателите и на водачите на превозните средства в системата за електронни пътни такси и контрола върху плащането на пътните такси.

Използването на пътни комуникации, определени в нормативните актове по прилагане и обозначени с пътен знак, означаващ таксуване, от определен вид моторни превозни средства, подлежи на таксуване, (по-нататък само "Платени пътни комуникации").

Таксуването се определя в зависимост от вида на превозното средство и изминатото разстоянието по Платената пътна комуникация (по-нататък само "Пътни такси"), както на таксуване с Пътни такси подлежи използването на Платени пътни комуникации от шосейно моторно превозно средство най-малко с четири колела, чиято най-голяма допустима маса превишава 3,5 тона (по-нататък само "Превозно средство в Електронната система за събиране на пътни такси" или просто "Превозно средство").

Размерът на пътните такси се определя с помощта на система за електронно събиране на пътни такси, която позволява най-вече да се определи разстоянието, изминато от Превозните средства по платените пътни комуникации, да се събират данни за Пътните такси, да се събират Пътните такси и да се контролира събирането на Пътните такси (по-нататък само ""Електронна система за събиране на пътни такси"" или просто ""SEM"").

Част от Електронната система за пътни такси е също одобрено електронно устройство, с което трябва да бъдат оборудвани Превозните средства, в Електронната система за събиране на пътни такси (по-долу ""Електронно устройство""). Това е Електронно устройство обикновено се нарича бордово устройство.

Електронното устройство е непреносимо и употребата му е обвързана с конкретно Превозно средство, регистрирано в Електронната система за събиране на пътни такси. Размерът на таксата се определя като произведение на тарифата на Пътната такса и изминатите километри по Платените пътни комуникации. Тарифите на пътните такси могат да се различават в зависимост от класа на емисиите на превозното средство, вида на превозното средство, броя на осите на превозното средство или състава от превозни средства, времето на денонощието, деня или сезона.

Експлоатацията на Електронна система за събиране на пътни такси и събирането на пътните такси се извършва от Министерството на транспорта на Чешката република (по-нататък само "Министерство на транспорта"). Министерството на транспорта може да повери експлоатацията на Електронната система за събиране на пътни такси и събирането на Пътните такси на организация, създадена от Министерството на транспорта или на юридическо лице, при което ролята на основател изпълнява Министерството на транспорта от името на държавата със съгласието на Правителството на Чешката република.

С оглед на преотстъпването на всички права и задължения, свързани с доставката и предлагането на комплексни услуги по експлоатирането на SEM от Чешката република, Министерството на транспорта на Генерална дирекция пътища и магистрали на Чешката република (по-нататък само "RSD"), субектът, който извършва функцията на оператор на Електронната система за събиране на пътни такси по смисъла на закона е RSD (наричан по-нататък само "Оператор на Електронната система за събиране на пътни такси" или просто "Оператор").

Технология

Сателитна технология за събиране на пътни такси работи на принципа на сателитна навигация, записвайки местоположението на превозното средство чрез Електронно устройство (бордово устройство) в превозното средство посредством спътници. Тази технология за събиране на пътни такси осигурява максимална гъвкавост на системата за справяне и в бъдеще с нарастващия обем на товарния транспорт и разширяването на пътната мрежа. Електронната система за събиране на пътни такси използва хибридни електронни устройства, интегриращи следните технологии:

  • сателитна технология за определяне на местоположението – осигурява събирането на данни за използването на платените участъци от пътищата и магистралите;"
  • GSM/GPRS технология за комуникация в рамките на мобилните мрежи – служи за предаване на данни между електронни устройства и други информационни подсистеми в рамките на Електронна система за събиране на пътни такси, микровълнова DSRC технологии за комуникация на къси разстояния – за проверка на плащанията на лица в рамките на процеса на контрол избор на Платени;

Сателитната система за пътни такси е напълно готова за съвместно международно опериране не само със страните, непосредствено граничещи с Чешката република, но също така отговаря на всички изисквания на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси, основана на принципа "един договор – едно електронно устройство – много системи за пътни такси". Благодарение на използваната технология е в състояние бързо и гъвкаво да внедрява бъдещите промени и правилата на Европейския съюз в областта на европейската транспортна политика.
Функциониране на системата
Електронната система за събиране на пътни такси е сложен информационно-комуникационен технологичен комплекс, състоящ се от няколко информационни подсистеми и от редица специфични приложения, които осигуряват всички оперативни процеси, свързани със събирането на пътни такси и контрола върху събирането на пътни такси. 
Превозните средства, подлежащи на таксуване с пътни такси, трябва да бъдат регистрирани в Електронната система за събиране на пътни такси преди навлизане в платените участъци, а също така трябва да са оборудвани с правилно монтирано Електронно устройство. Електронното устройство се предоставя на  превозвачите за ползване срещу внасяне на Депозит.

Електронното устройство съдържа актуална географска информация за участъците от пътищата и магистралите, подлежащи на таксуване с пътни такси, както позволява намирането им (т.нар. модел GEO). По време на пътуване следи информацията за местоположението на превозното средство с помощта на глобална навигационна спътникова система и я сравнява я с данните, съхранявани в модела GEO. В момента, когато алгоритъмът на Електронното устройство отбележи движение на превозното средство по платен участък, той създава запис за този факт в съответствие с действащото законодателство, т.нар. таксувано събитие.

 С помощта на технологията GSM/GPRS таксуваните събития се изпращат в централната информационна система, където въз основа на данни за дължината и вида на използвания участък и съответната тарифа на Пътните такси за конкретната категория на моторното превозно средство, се изчислява цената на Пътната такса.

Контрол върху събирането на пътни такси

Контролът върху събирането на пътни такси се осъществява от оператора на системата в сътрудничество с Митническата администрация. Микровълновата технология (DSRC) на електронното устройство позволява комуникация със специална подсистема, осъществяваща контрола върху събирането на пътните такси. Технологията осъществява също така контрол върху изпълнението на задълженията за плащане на пътни такси и други задължения, произтичащи от Закона за пътните комуникации, документиране на инцидентите и разглеждане на нарушенията, свързани с пътните такси.

Контролната станция или патрулна кола съставят протокол за преминаването на превозното средство, съдържащ данните от електронното устройство, снимка, категорията на превозното средство, установена чрез лазерна система и броя на осите. След това протоколът се проверява с предназначено за целта приложение, при което данните, получени от контролната станция, се сверяват с данните, записани в централната система. Откритите несъответствия (т.нар. инциденти), установени по този начин, автоматично се изпращат в централния регистър, където се систематизират и проверяват повторно. Потвърдените инциденти се класифицирани като нарушения, които се разглеждат по-нататък в съответствие с действащото законодателство.