Контактни точки

Спецификация на обхвата на услугите за клиенти, предоставяни в контактните точки

Контактна точка е място, където се предлагат услуги за клиентите и където може да сключи Споразумение за условията на последващо плащане. 


Контактната точка предоставя на клиентите следните услуги:

 • предоставя информация за Електронната система за събиране на пътни такси;
 • позволява Регистриране на превозно средство в Електронната система за събиране на пътни такси в Режим на предплащане, в Режим на последващо плащане или Регистриране на Потребителя в Електронната система за събиране на пътни такси в Режим, освободен от плащане на пътни такси;
 • позволява сключване, промяна и прекратяване на Споразумение за условията за последващо плащане, включително приемане на Банкови гаранции;
 • позволява внасяне на Депозит и предоставяне на Електронни устройства (бордови устройства), връщането им, както и връщане на Неактивни Електронни устройства;
 • позволява в Режим на последващо плащане, в Режим на предплащане и в Режим, освободен от плащане на пътни такси замяна на Електронното устройство в случай на техническа неизправност или повреда, както и подмяна в случай на загуба или кражба, а също и приемане на уведомления за повреда, загуба или кражба;
 • Позволява плащане на Предплатени пътни такси в Режим на предплащане;
 • позволява изтегляне на неизползваната сума от Предплатените пътни такси едновременно с връщането на Електронното устройство;
 • позволява допълнително заплащане на дължими Пътни такси за преминаване на Превозното средство по Платени пътища без Електронно устройство или с неизправно Електронно устройство след предоставяне на необходимата информация от страна на Потребителя (реконструкция на маршрута по зададени дата, място и час на встъпване на платена пътна комуникация и напускането му);
 • позволява подаване на заявление за доплащане на Пътните такси поради друга причина, различна от несъществуващо или неизправно Електронно устройство;
 • позволява връщане на Електронното устройство в Режим, освободен от плащане на Пътни такси;
 • позволява получаване на електронни справки за таксуваните транзакциии за период най-много последните три (3) години и най-много 45 последователни дни, заедно с методически обяснения към тях;
 • позволява издаване на дубликати на данъчните документи;
 • позволява приемане на заявления за създаване на достъп до Портала самообслужване и възстановяване на паролата за достъп до Портала за самообслужване;
 • позволява приемане на заявления за предоставяне на отстъпки от Пътните такси;
 • позволява приемане на рекламации, оплаквания и предложения;
 • позволява приемане на сигнали за технически проблеми;
 • предоставя информация за предполагаемия размер на Пътните такси въз основа на предоставени от Потребителя данни за маршрута, времето на пътуване, и категорията на Превозното средство;
 • предлага комуникация на чешки и английски език; 
 • предоставя информационни материали на следните езици: чешки, английски, немски, словашки, полски, румънски, унгарски, руски, български, литовски, сръбски, турски.

 

"Списък на отделните Контактни точки и информация за тях можете да намерите в раздел ""Списък на контактните точки"" или да ги разгледате на Картата на платените пътни комуникации.


Всички подробности относно търговските и комуникационните канали за клиентите, както и за обхвата на услугите, които предоставят, са посочени в съответните разпоредби на Общите търговски условия на Оператора на Електронната система за събиране на пътни такси, които са публикувани в раздел Документи за изтегляне.

 

Списък на контактните точки