Търсене на клас на емисии на CO2

Захранва ли се автомобилът ви изцяло с електричество или водород?
Вж. документа за регистрация на превозното средство, поле P.3