Предоставяне

Собственост и задължения на Ползвателя на превозното средство, свързани с предоставянето на Електронното устройство (бордово устройство)

Електронното устройство и основните му аксесоари, посочени в упътването за употреба на Електронното устройство, е и остава собственост на Оператора на системата.

Условие за предоставяне на Електронно устройство е внесен Депозит.

При покана от страна на Оператора на системата Ползвателят на превозното средство може да получи на Контактната точка или Пункта за разпространение едно или няколко Електронни устройства.

Електронното устройство се предоставя от упълномощен служител на оператора на системата в пунктовете за продажба. При това Ползвателят на превозното средство получава Протокол за получаване на електронно устройство, където потвърждава с подписа си че е получил електронно устройство. В Превозното средство може да се използва само едно Електронно устройство, регистрирано само към това превозно средство в Електронната система за събиране на пътни такси.

Електронното устройство може да се използва само оригинални аксесоари, в противен случай не се допускат никакви рекламации на Ползвателя и/или Водача на превозното средство, свързани с правилното функциониране на Електронното устройство.

С Електронното устройство може да се борави и то може да се използва само по начина, определен в Закона, Наредбата и упътването за употреба на Електронното устройство.

Потребителят взема под внимание и се съгласява, че Операторът на системата има право да блокира Електронното устройство, например при отрицателен остатък на Предплатени пътни такси, в случаите на несъответствия в плащанията за Пътните такси, Депозита и таксите за услуги съгласно Тарифата, при нерегламентирана гаранция на финансовите задължения или липса на гаранция, при загуба или кражба на Електронното устройство, при неправомерна манипулация или при технически проблеми с Електронното устройство, за които Потребителят е бил уведомен от Оператора на системата."

Основните задължения на Ползвателя на Превозното средство във връзка с Електронното устройство са най-вече следните:

  • Ползвателят и/или Водачът на превозното средство е длъжен да следи за функционалността и правилната настройка на Електронното устройство преди пътуването, по време на пътуването и след края на пътуването по Платените пътни комуникации.
  • При проверка на функционалността на Електронното устройство преди пътуването, Водачът е длъжен, преди встъпване на платена пътна комуникация да провери верността на настройките на броя оси на Превозното средство.
  • В случай, че по време на пътуване по Платени пътни комуникации се появи неизправност или повреда на Електронното устройство, Водачът е длъжен да се отправи към най-близката Контактна точка или Пункт за разпространение и там да смени Електронното устройство.
  • Следвайте инструкциите за безопасност, посочени в упътването за употреба на Електронното устройство.