Регистрация на превозните средства и техните Ползватели в режим на предплащане

Инструкции за подаване на заявление за регистрация в Електронната система за събиране на пътни такси

Начин на регистрация

 

В режим на предплащане на таксата превозното средство може да се регистрира на всеки Пункт за продажба, както и през Портала за самообслужване. Регистрацията на превозните средства в пунктовете за продажба се извършва в присъствие на клиента, на когото след регистрацията се предоставя електронно устройство (бордово устройство). При регистрация на превозни средства извън всички видове Пунктове за продажба Електронното устройство се доставя по куриер или може да се получи лично във всички видове Пунктове за продажба. Предпоставка за предоставянето на електронно устройство е внасяне на определения депозит.

След регистрация на превозното средство в Електронната система за събиране на пътни такси Потребителят е длъжен да предостави на Оператора на системата данните, необходими за Регистриране на превозното средство, както и да представи Големия талон или Малкия талон на превозното средство. В частност, Ползвателят на превозното средство е длъжен да предостави следните данни:

  • регистрационен номер на Превозното средство и държавата, в която е регистрирано;"
  • категория на Превозното средство съгласно действащото законодателство и в частност Регламента;"
  • общата маса на Превозното средство, броя на осите и стандарта за емисии на Превозното средство;"
  • информация за това дали Превозното средство е снабдено с устройство или модификация, които биха могли да попречат на правилната работа на Електронното устройство, като например дали Превозното средство има метално покритие на предното стъкло;"
  • наименование или търговско име, евентуално име и фамилия на Ползвателя на Превозното средство;"
  • наименование или търговско име, евентуално име и фамилия на собственика на Превозното средство, ако той е различен от Ползвателя на превозното средство;"
  • адрес на електронната поща на Ползвателя на превозното средство.

Потребителят носи отговорност за точността на посочените данни и представените документи.