Регистрация на превозните средства и техните Ползватели в режим на предплащане

Инструкции за подаване на заявление за регистрация в Електронната система за събиране на пътни такси

Начин на регистрация

 

В режим на предплащане на таксата превозното средство може да се регистрира на всеки Пункт за продажба, както и през Портала за самообслужване. Регистрацията на превозните средства в пунктовете за продажба се извършва в присъствие на клиента, на когото след регистрацията се предоставя електронно устройство (бордово устройство). При регистрация на превозни средства извън точките на продажба, е необходимо да вземете електронното устройство лично на пунктовете за продажба от всякакъв вид. Предпоставка за предоставянето на електронно устройство е внасяне на определения депозит.

След регистрация на превозното средство в Електронната система за събиране на пътни такси Потребителят е длъжен да предостави на Оператора на системата данните, необходими за Регистриране на превозното средство, както и да представи Големия талон или Малкия талон на превозното средство. В частност, Ползвателят на превозното средство е длъжен да предостави следните данни:

  • регистрационен номер на Превозното средство и държавата, в която е регистрирано;"
  • категория на Превозното средство съгласно действащото законодателство и в частност Регламента;"
  • общата маса на Превозното средство, броя на осите и стандарта за емисии на Превозното средство;"
  • информация за това дали Превозното средство е снабдено с устройство или модификация, които биха могли да попречат на правилната работа на Електронното устройство, като например дали Превозното средство има метално покритие на предното стъкло;"
  • наименование или търговско име, евентуално име и фамилия на Ползвателя на Превозното средство;"
  • наименование или търговско име, евентуално име и фамилия на собственика на Превозното средство, ако той е различен от Ползвателя на превозното средство;"
  • адрес на електронната поща на Ползвателя на превозното средство.

Потребителят носи отговорност за точността на посочените данни и представените документи.