Речник на термините

Преглед и обяснение на основните понятия, които се използват в областта на събирането на електронните пътни такси.

Посочените по-долу основни понятия в областта на електронното таксуване за използване на платените пътни комуникации имат само информативен характер.

означава валидна и неотменима банкова гаранция, платима при първо поискване и без възражения, издадена от Банката в полза на Оператора на Електронната система за събиране на пътни такси, за гарантиране на вземанията на Оператора на Електронната система за събиране на пътни такси от Ползвателя на превозното средство от таксувани транзакциии, възникнали в Режим на последващо на плащане, както и за гарантиране на други вземания на Оператор на Електронната система за събиране на пътни такси от Ползвателя на превозното средство, възникнали въз основа на или във връзка със сключването на Споразумение за условията за последващо плащане, включително лихвите за забава и разходите, свързани с прилагането на Банковата гаранция;

означава банка, отговаряща на изискванията на Оператора на Електронната система за събиране на пътни такси за банка, издаваща банкова гаранция;

означает многостороннее разрешение на международные автомобильные перевозки в соответствии с решением Европейской конференции министров транспорта государств-членов CEMT; для целей регистрации транспортного средства в электронной системе взимания автодорожного сбора и применения скидки с тарифов автодорожного сбора речь идет о подтверждении соответствия техническим требованиям и требованиям безопасности в отношении эмиссии и шума;

означава място, определено от Оператора на Електронната система за събиране на пътни такси, където се предоставят услуги, свързани с функционирането на Електронната система за събиране на пътни такси;

, е споразумение между Оператора на Електронна система за събиране на пътни такси и Ползвателя на превозното средство, сключването на което е условие за осигуряване на възможност за плащане на Пътните такси в Режим на последващо плащане;

е споразумение между Оператора на Електронната система за събиране на пътни такси и Ползвателя на превозното средство, сключването на което е условие за използване на платените комуникации от превозното средство в Режим, освободен от плащане на Пътни такси;

означава Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси по смисъла на разпоредбите на § 22b от закон № 13/1997 Сб., за пътните комуникации в актуалната му редакция;

или "бордово устройство" имат значението, посочено в разпоредбите на § 22 ал. 2 от Закон № 13/1997 Сб., за пътните комуниакции в актуалната му редакция и разпоредбите на § 10 от Наредба на Министерството на транспорта № 470/2012 Сб. за използването на платените пътни комуникации в актуалната му редакция; неразделна част от Електронното устройство се и основните му аксесоари, предназначени за монтиране в Превозното средство посредством контакта, т.нар. "запалка";

означава документ с начислени Пътни такси, Депозит, щети или други такси за услугуи съгласно Тарифата;

означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 2016/679, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (общ регламент относно защитата на личните данни);

има значението, посочено в разпоредбите на § 22c ал. 4, буква а) т. 2 и ал. 5-7 от закон № 13/1997 Сб., за пътните комуникации в актуалната му редакция, и разпоредбите на § 3 от Наредба на Министерството на транспорта № 470/2012 Сб. за използването на платените пътни комуникации в актуалната му редакция;

означава място, определено от Оператора на Електронната система за събиране на пътни такси, където се предоставят услуги, свързани с функционирането на Електронната система за събиране на пътни такси;

означава запис за преминаването на превозно средство през Платен участък; таксуваната транзакция има формата на електронен запис на данни, който възниква въз основа на оценка и обработка на едно или комбинация от няколко таксувани събития; таксуваната транзакция съдържа данни за типа таксувана транзакция, датата и часа, идентификация на Платения участък, идентификация на превозното средство, сумата на начислените Пътни такси и режима на плащане;

означава събитие, настъпило с преминаването на превозно средство по Платен участък  и регистрирано от Електронната система за събиране на пътни такси; таксуваното събитие се изобразява под формата на електронен запис на данни, съдържащ информация за таксуваното събитие, датата и часа, идентификация на Платения участък и идентификация на превозното средство;

има значение по смисъла на съответните разпоредби на закон № 13/1997 Сб., за пътните комуникации в актуалната му редакция, Наредба на правителството № 240/2014 Сб. за размера на почасовите такси, тарифите на пътните такси, отстъпките от пътните такси и за реда за прилагане на отстъпки от пътните такси в актуалната ѝ редакция и Наредба на Министерството на транспорта № 470/2012 Сб., за използването на платените пътни комуникации в актуалната ѝ редакция);

означава Пътни такси, които не са платени по надлежния начин;

е непрекъсната част от Платена пътна комуникация, намираща се между началото на Платения участък и края на Платения участък; началото и краят Платения участък може да бъдат определени от кръстовище с магистрали, първокласни, второкласни и третокласни пътища, местни комуникации, комуникации със специфична цел или с административна граница на административен участък;

означава Постановление на правителството № 240/2014 Сб., за размера на почасовите такси, тарифите за пътните такси, отстъпките от пътните такси и процедурата за предоставяне на отстъпка от пътните такси в актуалната му редакция;

е такова Електронно устройство, което Операторът на системата е заличил от регистъра на Електронната система за събиране на пътни такси по смисъла на т. 4 на глава 1.6.5 от Условията;

означава закон № 87/2012 Сб., Граждански кодекс, в актуалната му редакция;