Възможни начини за плащане на пътните такси

Информация за плащанията в режим на предплащане и режим на последващо плащане на пътните такси

Плащания в режим на предплащане

Пътнит такси могат да се предплатят:

  • Във всеки Пункт за продажба в брой, с банкова карта или карта за гориво; 
  • През портала за самообслужване с помощта на банкова карта;
  • Чрез мобилно приложение, с помощта на банкова карта;
  • Чрез банков превод по банковата сметка на Оператора на системата в CNB.

Условие за предоставяне на Електронно устройство (бордово устройство) е предплащане на пътните такси в размер на 1000 чешки крони. 

Плащания в режим на последващо плащане

В режим на последващо плащане пътните такси се заплащат в зависимост от вида на споразумението за условията за последващо плащане:

  • при споразумението за условията за последващо плащане с отсрочка, ползвателят на превозното средство плаща пътните такси по банков път по банковата сметка на Оператора на системата, посочена във фактурата;
  • при споразумението за условията за последващо плащане чрез карта за гориво пътните такси плаща емитентът на картата за гориво, посочен в споразумението. Ползвателят на превозното средство плаща пътни такс само за таксувани транзакциии, които не са оторизирани от емитента картата за гориво. Ползвателят на превозното средство плаща пътните такси за неоторизираните таксувани транзакциии чрез банков превод по банковата сметка на Оператора на системата, посочената във фактурата.

Доплащане на пътни такси

Пътните такси могат да се доплащат както в режим на предплащане, така и в режим на последващо плащане на всеки Пункт за продажба в брой, с банкова карта или карта за гориво. Плащането може да се извърши също през Портала за самообслужване с банкова карта. Доплащането на пътните такси може да се извърши:

  • или чрез директно плащане в случай на преминаване на Превозното средство по платени пътни комуникации без Електронно устройство, или с нефункциониращо Електронно устройство, или 
  • чрез подаване на заявление за доплащане на пътните такси в случай на доплащане на Пътната такса поради друга причина, различна от несъществуващо или неизправно Електронно устройство. Доплащането на пътните такси след приемане на заявлението в Режим на предплащане се приспада от Предплатените такси, а в Режим на последващо плащане разликата се начислява във Фактурата. 

Одобрени карти за гориво за безналично плащане на Електронни пътни такси

С Карта за гориво, одобрена от Оператора на системата, може да се плащат Пътни такси, Депозит, а в Режим на последващо плащане също и такси за услуги по Тарифата. 

Емитент на картата за гориво Одобрени префикси
E100 700523, 782546
CCS 7079327
Diners Club  361763, 361797, 362331
DKV 704310, 977044
ESSO-WEX 7053
LogPay 707842, 708175
MOL

70800560, 70800562, 70800592, 70800512, 70800532, 70800572, 70800542, 70800522, 78969012 

MSTS Tolls 7083
OMV

710101, 710102, 710103, 710104, 710105, 710106, 710109, 710110, 710111

ROUTEX-BP 700670 - 700699, 720100 - 720119
ROUTEX-Circle K 704470 - 704499
ROUTEX-ENI 710200 - 710214
Shell Card 7077, 7002
UTA

706000, 706080, 636200, 636201

TOTAL 7113
WAG

789663011, 789663012, 789663023, 789663010, 789663020, 789663030, 789663040, 789663050, 789663060, 789663070, 789663080, 789663090, 789663100

 

Приемат се банкови карти

 
MasterCard VISA Diners Club
Maestro VISA International  
Maestro PayPass VISA Electron  
MasterCard International VPAY  
MasterCard Electronic VISA payWave  
MasterCard PayPass