Ako zaregistrovať vozidlo do mýtneho systému

1
zaevidovanie vozidla do systému elektronického mýtného

Pre zaevidovanie vozidla do systému elektronického mýta je používateľ povinný - v súlade so zákonom a vyhláškou - poskytnúť prevádzkovateľovi systému údaje potrebné na zaevidovanie vozidla a predložiť technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný poskytnúť najmä nasledujúce údaje:

 • evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované;
 • kategóriu vozidla v zmysle platnej legislatívy;
 • celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav a emisnú triedu vozidla;
 • údaje o skutočnosti, či je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnej funkcii elektronického zariadenia (palubnej jednotky), napríklad či má vozidlo pokovované čelné sklo;
 • predpokladanú celkovú dĺžku spoplatnených pozemných komunikácií, ktorými prevádzkovateľ vozidla plánuje prechádzať počas vymedzeného časového obdobia v režime následného platenia mýta;
 • názov alebo obchodné meno, prípadne meno a priezvisko prevádzkovateľa vozidla;
 • názov alebo obchodné meno, prípadne meno a priezvisko vlastníka vozidla, ak je iný ako prevádzkovateľ vozidla;
 • e-mailovú adresu prevádzkovateľa vozidla.

Používateľ zodpovedá za správnosť oznámených údajov a predložených dokladov.

Ak chýba v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla údaj o emisnej triede, možno doložiť informáciu o emisnej triede platným atestom CEMT.

Ak nie je pri vozidle registrovanom v členskom štáte EÚ jednoznačne preukázaná platná emisná trieda, možno ju priradiť podľa dátumu prvej registrácie vozidla uvedeného v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla. Pokiaľ nie je možné použiť ani tento spôsob priradenia emisnej triedy, potom sa vozidlu v systéme elektronického mýta priradí emisná trieda Euro II.

Ak nie je pri vozidle registrovaného mimo krajín EÚ jednoznačne preukázaná emisná trieda, potom sa vozidlu v systéme elektronického mýta priradí emisná trieda Euro II.

Pri následnom preukázaní emisnej triedy Euro III a vyššie je vozidlo zaevidované do príslušnej kategórie.

Prevádzkovateľ systému je oprávnený zaobstarať sken technického preukazu vozidla, osvedčenie o evidencii vozidla aj atestu CEMT predloženého používateľom pri zaevidovaní vozidla do systému elektronického mýta.

Po prevzatí elektronického zariadenia dostane používateľ od prevádzkovateľa systému doklad obsahujúci získané údaje, ktoré je používateľ povinný na mieste prekontrolovať. Keď mu používateľ pri prevzatí dokladu nereklamuje registrované údaje, je následne zodpovedný za ich správnosť. Prevádzkovateľ vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť opravu nesprávnych údajov v systéme elektronického mýta.

Evidované údaje uchováva prevádzkovateľ systému v elektronickej podobe počas 5 rokov po zrušení mýtneho účtu ku elektronickému zariadeniu.

Ak zistí prevádzkovateľ systému nesúlad registrovaných údajov podstatných pre stanovenie sadzby mýta s údajmi uvedenými v technickom preukaze vozidlá alebo v osvedčení o evidencii vozidla alebo v ateste CEMT, je prevádzkovateľ systému oprávnený tieto nesprávne registrované údaje zmeniť, a to po uplynutí 48 hodín od odoslania e -mailovej notifikácie o zistenom nesúlade prevádzkovateľovi vozidla.
spolu so zmenou registrovaných údajov prevádzkovateľ systému znovu stanoví výšku mýta za všetky evidované mýtne udalosti vozidla, ktorého registrované údaje boli opravené. Zistený rozdiel voči pôvodne stanovenému mýtu je v režime platenia vopred zúčtovaný oproti predplatenému mýtu a v režime následného platenia je rozdiel vyúčtovaný vo faktúre.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný informovať prevádzkovateľa systému o všetkých zmenách evidovaných údajov do piatich dní odo dňa, keď nastala ich zmena. Používateľ sa vystavuje sankciám podľa zákona v prípade, že použije spoplatnené pozemné komunikácie s nesprávnymi údajmi v elektronickom zariadení.

Pre stanovenie povinnosti uhradiť mýto sú použité údaje zaznamenané systémom elektronického mýta (napr. mýtne udalosti). Používateľ berie na vedomie skutočnosť, že mu na základe údajov zaznamenaných systémom elektronického mýta vznikne povinnosť uhradiť mýto aj v prípade, keď nebola zaznamenaná mýtna udalosť, avšak zo záznamov v systéme elektronického mýta je zrejmé, že vozidlo použilo spoplatnenú pozemnú komunikáciu v danom mýtnom úseku.

2
V systéme elektronického mýta je možné platiť Mýto:

V systéme elektronického mýta je možné platiť Mýto buď

 • v Režime platenia vopred, alebo
 • v Režime následného platenia.

Mýto sa v oboch režimoch platí len v mene Českej republiky, bez ohľadu na to, aký platobný prostriedok je použitý k jeho úhrade. Režim platenia je dohodnutý pred zaevidovaním vozidla do systému elektronického mýta.

3
Aké sú podmienky pre umožnenie platenia Mýta v Režime následného platenia?

Podmienkou pre umožnenie platenia mýta v režime následného platenia je splnenie nasledujúcich podmienok:

 • Uzavretie dohody o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou (s bankovou zárukou) alebo dohody o podmienkach následného platenia s platbou palivovou kartou. Dohody o podmienkach následného platenia či ich zmeny môžu byť za prevádzkovateľa vozidla uzatvárané jeho štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou, ktorá sa preukáže prevádzkovateľovi systému písomnou plnou mocou s úradne overeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa vozidla. Formulár plnej moci si môže prevádzkovateľ vozidla vyzdvihnúť na kontaktnom mieste alebo vytlačiť na zákazníckom portáli.
 • Na účely uzatvorenia dohody o podmienkach následného platenia je prevádzkovateľ vozidla povinný poskytnúť prevádzkovateľovi systému najmä nasledovné údaje:

 

a) názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,

b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba, 

c) meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu bydliska splnomocneného zástupcu,

d) identifikačné číslo prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené, alebo obdobný v inom štáte tomu zodpovedajúci údaj,

e) daňové identifikačné číslo prevádzkovateľa vozidla/identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo pridelené,

f) údaje o zápise prevádzkovateľa vozidla do obchodného registra alebo obdobného registra, ak je v takom registri zapísaný,

g) evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované,

h) kategóriu vozidla v zmysle platnej legislatívy, 

i) celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav a emisnú triedu vozidla,

j) údaj o tom, či je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnej funkcii elektronického zariadenia,

k) predpokladanú celkovú dĺžku spoplatnených pozemných komunikácií, ktorými prevádzkovateľ vozidla plánuje prechádzať počas vymedzeného časového obdobia v režime následného platenia,

l) bankové spojenie prevádzkovateľa vozidla,

m) kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla, vrátane e-mailovej adresy.

 • Akceptácia palivovej karty pre platenie mýta, zábezpek a poplatkov za služby podľa sadzobníka jeho vystaviteľom v prípade dohody o podmienkach následného platenia s platbou palivovou kartou.
 • Dohodnutie bankové záruky a odovzdanie záručnej listiny prevádzkovateľovi systému v prípade dohody o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou. Banková záruka musí byť vystavená na sumu požadovanú prevádzkovateľom systému. 

Do doby, kedy prevádzkovateľ systému rozhodne, či prevádzkovateľ vozidla spĺňa vyššie uvedené podmienky, môže byť mýto hradené len v režime platenia vopred.

Pri zmene režimu platenia musí dôjsť k vráteniu pôvodného a vyzdvihnutiu nového elektronického zariadenia.

4
Zmeny a registrácia nového vozidla

Ak má prevádzkovateľ vozidla v systéme elektronického mýta zaregistrované vozidlo, a súčasne je k tomuto vozidlu evidovaný mýtny dlh a/alebo iné záväzky prevádzkovateľa vozidla, môže prevádzkovateľ systému odmietnuť zaevidovanie nového vozidla prevádzkovateľa vozidla alebo návrh na zmenu uzatvorenej dohody o podmienkach následného platenia.

Ak dôjde k zmene prevádzkovateľa vozidla, ktoré je zaregistrované v systéme elektronického mýta, nový prevádzkovateľ vozidla, jeho splnomocnený zástupca alebo v režime platenia vopred je takisto vodič povinný pred užívaním spoplatnených pozemných komunikácií opätovne požiadať o registráciu vozidlá do systému elektronického mýta a poskytnúť prevádzkovateľovi systému nové registračné údaje.

Pôvodný prevádzkovateľ vozidla je povinný vrátiť elektronické zariadenia a uhradiť všetky záväzky prevádzkovateľovi systému. "

5
Kde je možné získat ďalšie informácie

Všetky práva a povinnosti prevádzkovateľov vozidiel, vodičov vozidiel a prípadne splnomocnených osôb, ktoré sa týkajú zmlúv a registrácie, upravujú príslušné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa systému, ako aj príslušné ustanovenia zákona. 

Ďalšie informácie týkajúce sa registrácie vozidiel do systému elektronického mýta nájdete na:

 • na zákazníckom portáli www.mytocz.eu v sekcii Služby zákazníkom, 
 • telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky +420 243 243 243.