Jak zarejestrować pojazd w systemie poboru opłat drogowych

1
Zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného

W celu rejestracji pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych użytkownik powinien zgodnie z ustawą i rozporządzeniem przekazać administratorowi systemu dane potrzebne do rejestracji pojazdu oraz przedłożyć  Kartę pojazdu lub Dowód rejestracyjny pojazdu. Użytkownik pojazdu powinien przekazać szczególnie następujące dane:

 • numer rejestracyjny pojazdu oraz kraj, w którym pojazd jest zarejestrowany;
 • kategorię pojazdu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem;
 • masę całkowitą pojazdu, liczbę osi i klasę emisji pojazdu;
 • informację, czy pojazd jest wyposażony w urządzenie lub modyfikację, które mogłoby nie pozwalać na prawidłowe działanie urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej), na przykład jeśli pojazd posiada metalizowaną przednią szybę;
 • przewidywaną całkowitą długość dróg podlegających opłacie drogowej, którymi użytkownik pojazdu planuje się poruszać w ciągu wyznaczonego okresu w trybie  płatności abonamentowej;
 • nazwę lub nazwę handlową bądź imię i nazwisko użytkownika pojazdu;
 • nazwę lub nazwę handlową ewentualnie imię i nazwisko właściciela pojazdu, jeśli  są inne niż użytkownika pojazdu;
 • adres e-mail użytkownika pojazdu.

Użytkownik odpowiada za poprawność przekazanych danych oraz przedłożonych dokumentów.

Jeśli w Karcie pojazdu lub Dowodzie rejestracyjnym pojazdu brakuje informacji o klasie emisji należy  uzupełnić informacje dotyczące klasy emisji za pomocą ważnego atestu CEMT.

Jeśli w przypadku pojazdu zarejestrowanego w państwie członkowskim UE nie została jednoznacznie wykazana ważna klasa emisji, należy ją przydzielić według daty pierwszej rejestracji pojazdu podanej w Karcie pojazdu lub Dowodzie rejestracyjnym. Jeśli nie jest możliwe skorzystanie z takiego sposobu przydzielenia klasy emisji, w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych zostanie przydzielona klasa emisji Euro II.

Jeśli w przypadku pojazdu zarejestrowanego poza krajem członkowskim UE nie jest jednoznacznie wykazana klasa emisji, do pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych zostanie przydzielona klasa emisji Euro II.

Przy kolejnym wykazaniu klasy emisji Euro III i wyższej Pojazd jest zarejestrowany do odpowiedniej kategorii.
Administrator systemu jest uprawniony do uzyskania skanu Karty pojazdu lub Dowodu rejestracyjnego pojazdu i atestu CEMT przedłożonego przez użytkownika przy rejestracji pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych.

Po odbiorze urządzenia elektronicznego Użytkownik otrzyma od Administratora systemu dokument zawierający udostępnione dane, które użytkownik powinien sprawdzić na miejscu. Jeśli użytkownik po odbiorze dokumentu nie zareklamuje zarejestrowanych danych, jest odpowiedzialny za ich poprawność. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany bezzwłocznie wnieść o poprawę niepoprawnych danych w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych.

Administrator systemu przechowuje zarejestrowane dane w postaci elektronicznej przez okres 5 lat od usunięcia konta do uiszczania opłat drogowych do urządzenia elektronicznego.

Jeśli administrator systemu zauważy niezgodność zarejestrowanych danych istotnych dla ustanowienia stawki opłaty drogowej z danymi podanymi w Karcie pojazdu lub Dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w ateście  CEMT, administrator systemu jest uprawniony do zmiany tych nieprawidłowo zarejestrowanych danych, po upływie 48 godzin od wysłania wiadomości e-mail do użytkownika pojazdu o stwierdzeniu niezgodności.

Wraz ze zmianą rejestrowanych danych Administrator systemu ponownie ustanowi opłatę drogową za wszystkie zarejestrowane zdarzenia związane z opłatą drogową pojazdu, którego dane rejestracyjne zostały zmienione. Ustalona różnica w stosunku do pierwotnie ustalonej opłaty drogowej w trybie przedpłaconym jest rozliczana w stosunku do przedpłaconej opłaty drogowej, a w trybie płatności abonamentowej różnica jest rozliczana na podstawie faktury. 

Użytkownik pojazdu jest zobowiązany poinformować administratora systemu o wszelkich zmianach zarejestrowanych danych w terminie do pięciu dni od dnia, kiedy doszło do zmiany. Użytkownik jest narażony na kary w myśl Ustawy, jeśli będzie korzystać z odcinków dróg podlegających opłacie z nieprawidłowymi danymi w urządzeniu elektronicznym.

W celu ustalenia obowiązku uiszczenia opłaty drogowej zostały użyte dane zapisane w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych (np. zdarzenia dotyczące opłaty drogowej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie danych zarejestrowanych w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych będzie mieć obowiązek uiszczenia opłaty drogowej również w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane zdarzenie dotyczące opłaty drogowej, ale z zapisu w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych wynika, że pojazd korzystał z odcinka drogi na danym odcinku podlegającym opłacie drogowej.

2
Opłaty za przejazd można płacić w elektronicznym systemie opłat drogowych

W Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych opłatę drogową można uiścić  ?

 • W trybie przedpłaconym lub
 • W trybie abonamentowym.

Opłata drogowa w obu trybach obowiązuje tylko w walucie Republiki Czeskiej bez względu na to, jaki środek płatniczy został użyty do jej uiszczenia. Tryb płatności jest ustalany przed rejestracją pojazdu w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych.

3
Jakie są warunki uiszczania opłaty drogowej w trybie płatności abonamentowej?

Warunkiem umożliwienia uiszczenia opłaty drogowej w trybie płatności  abonamentowej jest spełnienie następujących warunków:

 • zawarcie umowy dotyczącej warunków płatności abonamentowej z odroczoną płatnością (z gwarancją bankową) lub Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej z płatnością za pomocą Karty Paliwowej. Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej bądź ich zmiany mogą być zawieranie w imieniu użytkownika pojazdu przez jego organ statutowy, ewentualnie przez inną osobę, która przedłoży administratorowi systemu pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym podpisem osoby uprawnionej do występowania w imieniu użytkownika pojazdu. Formularz pełnomocnictwa użytkownik pojazdu może odebrać w punkcie kontaktowym lub wydrukować na portalu dla klientów.
 • Dla celów zawarcia Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej użytkownik pojazdu jest zobowiązany przekazać administratorowi systemu przede wszystkim następujące dane:
 1. nazwa lub nazwa handlowa i adres siedziby, jeśli użytkownikiem pojazdu jest osoba prawna,
 2. imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, narodowość, jeśli użytkownikiem pojazdu jest osoba fizyczna, 
 3. imię i nazwisko, data urodzenia, narodowość i adres zamieszkania pełnomocnika,
 4. numer identyfikacyjny użytkownika pojazdu, jeśli został przydzielony lub podobne dane odpowiadające temu numerowi w innym państwie,
 5. numer identyfikacji podatkowej użytkownika pojazdu/VAT UE, jeśli został przydzielony,
 6. dane dotyczące wpisania użytkownika pojazdu w rejestrze przedsiębiorców lub podobnym rejestrze, jeśli jest w takim rejestrze zapisany,
 7. numer rejestracyjny pojazdu i państwo, w którym pojazd jest zarejestrowany,
 8. kategorię pojazdu w myśl obowiązującego ustawodawstwa, zwłaszcza rozporządzenia  
 9. całkowita masa pojazdu, liczba osi pojazdu i klasa emisji pojazdu,
 10. informacja, czy pojazd jest wyposażony w urządzenie lub modyfikację, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia elektronicznego,
 11. przewidywaną całkowitą długość dróg podlegających opłacie drogowej, którymi użytkownik pojazdu planuje przejeżdżać w ciągu wyznaczonego okresu w trybie płatności abonamentowej,
 12. konto bankowe użytkownika pojazdu,
 13. dane kontaktowej użytkownika pojazdu, włącznie z adresem e-mail.
 • Akceptacja karty paliwowej do uiszczenia opłaty drogowej, kaucji oraz opłat za usługi według taryfikatora przez jej wystawę w przypadku Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej z płatnością karta paliwową.
 • Uzyskanie gwarancji bankowej i przekazane dokumentu gwarancyjnego administratorowi systemu w przypadku Umowy w sprawie warunków trybu abonamentowego z odroczoną płatnością. Gwarancja bankowa musi zostać wystawiona na kwotę wymaganą przez administratora systemu. 

Do czasu, kiedy administrator systemu zdecyduje, czy użytkownik pojazdu spełnia powyższe warunki, opłata drogowa może być uiszczana tylko w trybie płatności przedpłaconej.

Przy zmianie trybu płatności musi dojść do zwrotu pierwotnego i odbioru nowego urządzenia elektronicznego.

4
Zmiany i rejestracja nowego pojazdu

Jeśli użytkownik pojazdu ma zarejestrowany pojazd w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych, i jednocześnie w przypadku tego pojazdu został zaciągnięty dług w związku z uiszczaniem opłat drogowych i/lub inne zobowiązania użytkownika pojazdu, administrator systemu może odmówić rejestracji nowego pojazdu użytkownika pojazdu lub propozycji zmiany zawartej Umowy w sprawie warunków płatności w trybie abonamentowym.

Jeśli dojdzie do zmiany użytkownika pojazdu, który jest zarejestrowany w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych, nowy użytkownik pojazdu, jego pełnomocnik lub w trybie płatności przedpłaconej również kierowca, jest zobowiązany przed korzystaniem z dróg podlegających opłacie ponownie wystąpić o rejestrację pojazdu w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych i przekazać administratorowi systemu nowe dane rejestracji.

Pierwotny użytkownik pojazdu jest zobowiązany zwrócić urządzenie elektroniczne i pokryć wszystkie zobowiązania administratora systemu.  

5
Gdzie można uzyskać dalsze informacje

Wszelkie prawa i obowiązki użytkowników pojazdów, kierowców bądź pełnomocników, które dotyczą umów i rejestracji, regulują odpowiednie przepisy ogólnych warunków handlowych administratora systemu, podobnie jak odpowiednie przepisy ustawy.

 Dalsze informacje dotyczące rejestracji pojazdów w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych są dostępne tutaj:

 • na portalu dla klientów www.mytocz.eu w sekcji usługi dla klientów,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii +420 243 243 243.