Регистриране на превозно средство в системата за пътни такси

1
Регистриране на превозно средство в електронна система за събиране на пътни такси

След регистрация на превозното средство в Електронната система за събиране на пътни такси Потребителят е длъжен в съответствие със Закона и с Наредбата да предостави на Оператора на системата данните, необходими за Регистриране на превозното средство, както и да представи Големия талон или Малкия талон на превозното средство. В частност, Ползвателят на превозното средство е длъжен да предостави следните данни:

 • регистрационен номер на Превозното средство и държавата, в която е регистрирано;
 • категория на Превозното средство съгласно действащото законодателство;
 • общата маса на Превозното средство, броя на осите и класа на емисиите на превозното средство;
 • информация за това дали Превозното средство е снабдено с устройство или модификация, които биха могли да попречат на правилната работа на Електронното устройство (бордовото устройство), като например дали Превозното средство има метално покритие на предното стъкло;
 • предполагаемата обща дължина на Платените пътни комуникации, по които Ползвателят на Превозното средство предвижда да се движи в рамките на определен времеви период в Режим на последващо плащане на пътните такси;
 • наименование или търговско име, евентуално име и фамилия на Ползвателя на Превозното средство;
 • наименование или търговско име, евентуално име и фамилия на собственика на Превозното средство, ако той е различен от Ползвателя на превозното средство;
 • адрес на електронната поща на Ползвателя на превозното средство.

Потребителят носи отговорност за точността на посочените данни и представените документи.

Ако в Големия талон или Малкия талон на превозното средство липсват данни за класа на емисиите, информацията за класа на емисиите може да се докаже с валиден сертификат от CEMT.

Ако за Превозно средство, регистрирано в страна-членка на ЕС, не е недвусмислено доказан валиден клас на емисии, такъв може да му се припише по датата на първата регистрация на Превозното Средство, посочена в Големия талон или Малкия талон на превозното средство. Ако и този начин за приписване на клас на емисии не е приложим, то в Електронната система за събиране на пътни такси на превозното средство се приписва клас на емисии Euro II.

Ако за Превозно средство, регистрирано извън страна-членка на ЕС, не е недвусмислено доказан валиден клас на емисии, то в Електронната система за събиране на пътни такси на превозното средство се приписва клас на емисии Euro II.

При последващо доказване на стандарт за емисии Euro III или по-висок, Превозното средство се регистрира в съответната категория.
Операторът на системата има право да сканира Големия талон на Превозното средство, Малкия талон на превозното средство и сертификата CEMT, представени от Потребителя при Регистрацията на превозното средство в Електронна система за събиране на пътни такси.

След получаването на Електронното устройство Потребителят получава от Оператора на системата документ, съдържащ събраните данни, които Потребителят е длъжен да провери на място. Ако при получаване на документа Потребителят не рекламира регистрираните данни, в последствие е отговорен за верността им. Ползвателят на превозното средство е длъжен незабавно да поиска коригиране на грешните данни в Електронната система за събиране на пътни такси.

Операторът на системата съхранява събраните данни в електронен вид в продължение на 5 години след закриване на сметката за пътни такси към Електронното устройство.

Ако Операторът на системата установи несъответствие на регистрирани данни, които са от съществено значение за определяне на тарифата на пътните такси с данните, посочени в Големия талон, Малкия талон, или сертификата от CEMT, Операторът на система има право да промени невярно регистрираните данни и то след изтичане на 48 часа от изпращането на предупреждение  по електронна поща на Ползвателя на превозното средство за установените несъответствия.

Заедно с промяната на регистрираните данни Операторът на системата определя наново и Пътните такси за всички регистрирани таксувани събития на Превозното средство, чиито регистрирани данни са коригирани. Установената разлика в сравнение с първоначално определените Пътни такси в Режим на предплащане се приспада от Предплатените такси, а в Режим на последващо плащане разликата се начислява във Фактурата.

Ползвателят на превозното средство е длъжен да информира Оператора на системата за всички промени в регистрираните данни в срок до пет дни от датата на настъпване на промяната. В случай на използване на платена пътна комуникация с неправилни данни в Електронното устройство, Потребителят подлежи на санкции съгласно Закона.

За определяне на задължението за плащане на Пътни такси се използват данните, записани в Електронната система за събиране на пътни такси (напр.

таксувани събития). Потребителят е запознат с факта, че въз основава на данните, записани в Електронната система за събиране на пътни такси, възниква задължение за плащане на Пътни такси и в случай, че не е регистрирано таксувано събитие, но от записите в Електронната система за събиране на пътни такси е видно, че в определен момент даден платен участък от платената пътна комуникация е бил използван от Превозното средство.

2
В Електронната система за събиране на пътни такси Пътните такси могат да се плащат или

В Електронната система за събиране на пътни такси Пътните такси могат да се плащат или 

 • В режим на предплащане на таксата, или
 • В режим на последващо плащане.

И в двата режима Пътните таски се плащат само във валутата на Чешката република, независимо от това, какво платежно средство се използва за плащането. Режимът на плащане се договаря преди Регистриране на превозното средство в Електронната система за събиране на пътни такси.

3
Какви са условията за позволяване на плащане на Пътните такси в Режим на последващо плащане?

Предпоставка за позволяване на плащане на Пътните такси в Режим на последващо плащане и изпълнението на следните условия:

 

 • Сключване на Споразумение за условията на последващо плащане с отложен срок (с Банкова гаранция) или на Споразумение за условията за последващо плащане с плащане с Карта за гориво. Споразумения за условията на последващо плащане или техни промени могат да бъдат сключвани от името на Ползвателя на превозното средство от управителния му орган, евентуално от друго лице, което се легитимира пред Оператора на системата със писмено пълномощно със заверен подпис на лицето, представляващо Ползвателя на Превозното средство. Ползвателят на превозното средство може да вземе формуляр на пълномощното от Контактна точка или да го разпечата от Портала за клиенти."
 • За целите на сключване на Споразумение за условията на последващо плащане, Ползвателят на превозното средство, е длъжен да предостави на Оператора на системата най-вече следните данни:"
 1. наименование или търговско име и адрес на управление, ако Ползвателят на превозното средство е юридическо лице;"
 2. име, фамилия, дата на раждане, местожителство, гражданство, ако Ползвателят на превозното средство е физическо лице; "
 3. име и фамилия, дата на раждане, гражданство и местожителство на упълномощения представител;"
 4. идентификационен номер на Ползвателя на превозното средство, ако има такова или други съответстващи му данни от друга държава;"
 5. данъчен идентификационен номер на Ползвателя на превозното средство/идентификационен номер за данък върху добавената стойност, ако има такъв;"
 6. данни за вписването на Позлвателя на превозното средство в търговския регистър или друг подобен регистър, ако е вписан в такъв регистър,"
 7. регистрационен номер на Превозното средство и държавата, в която е регистрирано,"
 8. категория на Превозното средство съгласно действащото законодателство и в частност Регламента "
 9. общата маса на Превозното средство, броя на осите и класа на емисиите на превозното средство;"
 10. информация за това, дали Превозното средство е оборудвано с устройство или модификация, които могат да попречат на правилната работа на Електронното устройство;"
 11. предполагаемата обща дължина на Платените пътни комуникации, по които Ползвателят на Превозното средство предвижда да се движи в рамките на определен времеви период в Режим на последващо плащане;"
 12. данни за банковата сметка на Ползвателя на превозното средство;"
 13. данни за контакт с Ползвателя на превозното средство, включително адрес на електронната поща.
 • Приемане на Карти за зареждане на гориво за плащане на Пътни такси, Депозит и такси за услуги в съответствие с Тарифата от емитента ѝ в случай на Споразумение за условията за последващо плащане с плащане чрез Карта за гориво."
 • Уреждане на Банкова гаранция и представяне на Опертора на системата на Гаранционен документ в случай на Споразумение за условията на последващо плащане с отсрочен срок на плащане. Банковата гаранция трябва да бъде издадена за сумата, изисквана от Оператора на системата. "

Дотогава, докато Оператор на система вземе решение, дали Ползвателят на превозното средство, отговаря на горните условия, Пътните такси могат да се плащат само в Режим на предплащане.

При смяна на режима на плащане трябва да върне старото и да се вземе ново Електронно устройство.

Ако Ползвателят на превозното средство вече има регистрирано превозно средство в Електронната система за събиране на пътни такси и към това превозно средство има регистрирани Задължения от пътни такси и/или други задължения, Операторът на системата може да откаже регистрация на ново Превозно средство на Ползвателя или предложение за промяна на сключено Споразумение за условията на последващо плащане.

4
Промени и регистрация на ново превозно средство

Ако настъпи промяна в Ползвателя на превозно средство, регистрирано в Електронната система за събиране на пътни такси, новият Ползвател на превозното средство, негов упълномощен представител или в Режим на предплащане и Водачът е длъжен, преди използване на Платени пътни комуникации да поиска нова регистрация на Превозното средство в Електронната система за събиране на пътни такси и да предостави на Оператора на системата нови данни за регистрация.

Старият Ползвател на превозното средство е длъжен да върне Електронното устройство и да плати на Оператора на системата всички задължения. 

5
Къде можете да получите допълнителна информация

Всички права и задължения на Операторите на превозни средства, Водачите на превозни средства и евентуално упълномощените лица, отнасящи се до договорите и регистрацията, се уреждат от съответните разпоредби на Общите търговски условия на Оператора на системата, както и съответните разпоредби на закона. 

Допълнителна информация относно регистрацията на превозни средства в Електронната система за събиране на пътни такси ще намерите:

 • в портала за клиенти www.mytocz.eu в раздела Обслужване на клиенти,
 • по телефона на клиентска линия +420 243 243 243.