Jak registrovat vozidlo do mýtného systému

1
Zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného

Pro zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného je uživatel povinen v souladu se zákonem a vyhláškou poskytnout provozovateli systému údaje potřebné k zaevidování vozidla a předložit technický průkaz vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla. Provozovatel vozidla je povinen poskytnout zejména následující údaje:

 • registrační značku vozidla a stát, ve kterém je vozidlo registrováno;
 • kategorii vozidla ve smyslu platné legislativy;
 • celkovou hmotnost vozidla, počet náprav a emisní třídu vozidla;
 • údaj o skutečnosti, zda je vozidlo vybaveno zařízením anebo úpravou, které by mohly bránit správné funkci elektronického zařízení (palubní jednotky), například zda má vozidlo pokovené čelní sklo;
 • předpokládanou celkovou délku zpoplatněných pozemních komunikací, jimiž provozovatel vozidla plánuje projíždět v průběhu vymezeného časového období v režimu následného placení mýta;
 • název nebo obchodní jméno, případně jméno a příjmení provozovatele vozidla;
 • název nebo obchodní jméno, případně jméno a příjmení vlastníka vozidla, pokud je jiný než provozovatel vozidla;
 • e-mailovou adresu provozovatele vozidla.

Uživatel odpovídá za správnost sdělených údajů a předložených dokladů.

Pokud chybí v technickém průkazu nebo v osvědčení o registraci vozidla údaj o emisní třídě, lze doložit informaci o emisní třídě platným atestem CEMT.

Pokud není u vozidla registrovaného v členském státě EU jednoznačně prokázána platná emisní třída, lze ji přiřadit dle data první registrace vozidla uvedeného v technickém průkazu nebo v osvědčení o registraci vozidla. Pokud není možné použít ani tento způsob přiřazení emisní třídy, pak se vozidlu v systému elektronického mýtného přiřadí emisní třída Euro II.

Pokud není u vozidla registrovaného mimo členský stát EU jednoznačně prokázána emisní třída, pak se vozidlu v systému elektronického mýtného přiřadí emisní třída Euro II.

Při následném prokázání emisní třídy Euro III a vyšší je vozidlo zaevidováno do příslušné kategorie.
Provozovatel systému je oprávněn pořídit scan technického průkazu vozidla, osvědčení o registraci vozidla i atestu CEMT předloženého uživatelem při zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného.

Po převzetí elektronického zařízení obdrží uživatel od provozovatele systému doklad obsahující pořízené údaje, které je uživatel povinen na místě překontrolovat. Pakliže uživatel při převzetí dokladu nereklamuje registrované údaje, je následně odpovědný za jejich správnost. Provozovatel vozidla je povinen neprodleně zajistit opravu nesprávných údajů v systému elektronického mýtného.

Evidované údaje uchovává provozovatel systému v elektronické podobě 5 let po zrušení mýtného účtu k elektronickému zařízení.
Zjistí-li provozovatel systému nesoulad registrovaných údajů podstatných pro stanovení mýtné sazby s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla nebo v osvědčení o registraci vozidla nebo v atestu CEMT, je provozovatel systému oprávněn tyto nesprávné registrované údaje změnit, a to po uplynutí 48 hodin od odeslání e-mailové notifikace o zjištěném nesouladu provozovateli vozidla.

Spolu se změnou registrovaných údajů provozovatel systému znovu stanoví mýtné za všechny evidované mýtné události vozidla, jehož registrované údaje byly opraveny. Zjištěný rozdíl vůči původně stanovenému mýtnému je v režimu placení předem zúčtován vůči předplacenému mýtnému a v režimu následného placení je rozdíl vyúčtován ve faktuře.

Provozovatel vozidla je povinen informovat provozovatele systému o všech změnách evidovaných údajů do pěti dnů ode dne, kdy došlo k jejich změně. Uživatel se vystavuje sankcím dle zákona v případě, že použije zpoplatněné pozemní komunikace s nesprávnými údaji v elektronickém zařízení.

Pro stanovení povinnosti uhradit mýtné jsou použity údaje zaznamenané systémem elektronického mýtného (např. mýtné události). Uživatel bere na vědomí skutečnost, že mu na základě údajů zaznamenaných systémem elektronického mýtného vznikne povinnost uhradit mýtné i v případě, kdy nebyla zaznamenána mýtná událost, avšak ze záznamů v systému elektronického mýtného je zřejmé, že vozidlem byla zpoplatněná pozemní komunikace v daném mýtném úseku užita.

2
V Systému elektronického mýtného lze platit Mýtné

V systému elektronického mýtného lze platit mýtné buď

 • V režimu placení předem, nebo
 • V režimu následného placení.

Mýtné se v obou režimech platí pouze v měně České republiky, bez ohledu na to, jaký platební prostředek je použit k jeho úhradě. Režim placení je sjednán před Zaevidováním vozidla do systému elektronického mýtného.

3
Jaké jsou podmínky pro umožnění placení mýtného v Režimu následného placení?

Podmínkou pro umožnění placení mýtného v režimu následného placení je splnění následujících podmínek:

 • Uzavření dohody o podmínkách následného placení s odloženou splatností (s bankovní zárukou) nebo dohody o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou. Dohody o podmínkách následného placení či jejich změny musí být za provozovatele vozidla uzavírány jeho statutárním orgánem, popřípadě jinou osobou, která se prokáže provozovateli systému písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za provozovatele vozidla. Formulář plné moci si může provozovatel vozidla vyzvednout na kontaktním místě nebo vytisknout na zákaznickém portálu.
 • Pro účely uzavření dohody o podmínkách následného placení je provozovatel vozidla povinen poskytnout provozovateli systému zejména následující údaje:
 1. název nebo obchodní jméno a adresu sídla, je-li provozovatelem vozidla právnická osoba,
 2. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště a státní příslušnost, je-li provozovatelem vozidla fyzická osoba, 
 3. jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost a adresu bydliště zmocněného zástupce,
 4. identifikační číslo provozovatele vozidla, bylo-li přiděleno, nebo obdobný v jiném státě tomu odpovídající údaj,
 5. daňové identifikační číslo provozovatele vozidla / identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty, bylo-li přiděleno,
 6. údaje o zápisu provozovatele vozidla do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku, je-li v takovém rejstříku zapsán,
 7. registrační značku vozidla a stát, v němž je Vozidlo registrováno,
 8. kategorii ozidla ve smyslu platné legislativy, 
 9. celkovou hmotnost vozidla, počet náprav vozidla a emisní třídu vozidla,
 10. údaj o tom, zda je vozidlo vybaveno zařízením nebo úpravou, které by mohly bránit správné funkci elektronického zařízení (např. pokovené čelní sklo),
 11. předpokládanou celkovou délku zpoplatněných pozemních komunikací, jimiž provozovatel vozidla plánuje projíždět v průběhu vymezeného časového období v režimu následného placení,
 12. bankovní spojení provozovatele vozidla,
 13. kontaktní údaje provozovatele vozidla, včetně e-mailové adresy.
 • Akceptace tankovací karty pro placení mýtného, kaucí a poplatků za služby dle sazebníku jejím vystavitelem v případě dohody o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou.
 • Sjednání bankovní záruky a předání záruční listiny provozovateli systému v případě dohody o podmínkách následného placení s odloženou splatností. Bankovní záruka musí být vystavena na částku požadovanou provozovatelem systému.

Do doby, než provozovatel systému rozhodne, zda provozovatel vozidla splňuje výše uvedené podmínky, může být mýtné hrazeno pouze v režimu placení předem.

Při změně režimu placení musí dojít k vrácení původního a vyzvednutí nového elektronického zařízení.

4
Změny a registrace nového vozidla

Má-li provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného zaregistrované vozidlo, a současně je k tomuto vozidlu evidován mýtný dluh provozovatele vozidla, může provozovatel systému odmítnout zaevidování nového vozidla Provozovatele vozidla anebo návrh na změnu uzavřené dohody o podmínkách následného placení.

Dojde-li ke změně provozovatele vozidla, které je zaregistrováno v systému elektronického mýtného, nový provozovatel vozidla, jeho zmocněný zástupce nebo v režimu placení předem rovněž řidič, je povinen před užíváním zpoplatněných pozemních komunikací opětovně požádat o registraci vozidla do systému elektronického mýtného a poskytnout provozovateli systému nové registrační údaje.

Původní provozovatel vozidla je povinen vrátit elektronické zařízení a uhradit všechny závazky provozovateli systému.

5
Kde je možné získat další informace

Všechna práva a povinnosti provozovatelů vozidel, řidičů vozidel a případně zplnomocněných osob, která se týkají smluv a registrace, upravují příslušná ustanovení všeobecných smluvních podmínek provozovatele systému, stejně tak jako příslušná ustanovení zákona.

Další informace týkající se registrace vozidel do systému elektronického mýtného naleznete:

 • na zákaznickém portálu www.mytocz.eu v sekci Služby zákazníkům,
 • telefonicky prostřednictvím zákaznické linky +420 243 243 243.