Ako postupovať pri poruchách, strate alebo krádeži elektronického zariadenia (palubnej jednotky)

1
Krádež, strata, zničenie alebo poškodenie elektronického zariadenia

V prípade krádeže, straty alebo zničenia elektronického zariadenia je erevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič povinný bezodkladne oznámiť krádež, stratu alebo zničenie prevádzkovateľovi systému na zákaznícke centrum.

Pre účely identifikácie prevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič oznámi prevádzkovateľovi systému svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa vozidla a evidenčné číslo vozidla.

Prevádzkovateľ systému zadá oznámenie o krádeži, strate alebo zničení elektronického zariadení do elektronického mýtneho systému a elektronické zariadenie po prijatí takéhoto oznámenia deaktivuje.

2
Ak bolo Elektronické zariadenie po krádeži alebo strate použité neoprávnenou osobou

Ak bolo elektronické zariadenie po krádeži alebo strate použité neoprávnenou osobou, prevádzkovateľ vozidla, ku ktorému je elektronické zariadenie priradené, je povinný uhradiť mýtne v plnej výške vypočítanej podľa záznamov v systéme elektronického  mýta za obdobie od okamihu krádeže alebo straty až po zadanie oznámenia o krádeži alebo strate do systému elektronického mýta prevádzkovateľom systému.

3
Ak je ukradnuté alebo stratené elektronické zariadenie vrátené

Ak je ukradnuté alebo stratené elektronické zariadenie vrátené prevádzkovateľovi systému, prevádzkovateľ systému vráti prevádzkovateľovi vozidla zábezpeku až po potvrdení úplnej funkčnosti elektronického zariadenia autorizovanou osobou, alebo ak je vrátené elektronické zariadenie poškodené, po potvrdení autorizovanej osoby, že poškodenie nespôsobil prevádzkovateľ vozidla.

Autorizovanou osobou je servisné pracovisko prevádzkovateľa systému a/alebo servisné stredisko výrobcu elektronického zariadení.

4
Prevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič sú povinní

Prevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič sú povinní predchádzať situáciám, pri ktorých môže dôjsť ku krádeži, strate, zničeniu alebo poškodeniu elektronického zariadenia.

5
Kde môžete získať ďalšie informácie

Všetky práva a povinnosti prevádzkovateľov vozidiel a vodičov vozidiel pri krádeži, strate, zničení alebo poškodení elektronického zariadení upravujú príslušné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa systému.

alšie informácie týkajúce sa elektronického zariadenia získate:

  • na webovom portáli www.mytocz.eu v sekcii Elektronické zariadenie;
  • telefonicky prostredníctvom Zákazníckej linky +420 243 243 243.