Какво да правим в случай на повреда, загуби или кражба на Електронното устройство

1
Кражба, загуба, унищожаване или повреда на Електронното устройство

В случай на кражба, загуба или унищожение на Електронното устройство, Ползвателят и/или Водачът на превозното средство е длъжен да уведоми незабавно Оператора на системата за кражбата, загубата или унищожението в Центъра за обслужване на клиенти. За целите на идентификацията Ползвателят на превозното средство и/или Водачът съобщава на Оператора на системата своето име и фамилия или търговското име или названието на Ползвателя на превозното средство, както и регистрационния номер на Превозното средство. Операторът на системата въвежда съобщението за кражба, загуба или унищожение на Електронното устройство в Електронната система за събиране на пътни такси и след приемане на съобщението деактивира Електронното устройство.

2
Ако след кражбата или загубата Електронното устройство бъде използвано от нерегламентирано лице

Ако след кражбата или загубата Електронното устройство бъде използвано от нерегламентирано лице, Ползвателят на превозното средство, с което е свързано Електронното устройство, е длъжен да заплати Пътните такси в пълен размер, изчислен въз основа на записите в Електронната система за събиране на пътни такси за периода от момента на кражбата или загубата до въвеждането на съобщението за кражба или загуба в Електронната система за събиране на пътни такси от Оператора на системата.

3
Ако откраднатото или изгубено Електронно устройство се върне на Оператора на системата

Ако откраднатото или изгубено Електронно устройство се върне на Оператора на системата, Операторът на системата връща Депозита на Ползвателя на превозното средство едва след потвърждаване на пълната функционалност на Електронното устройство от оторизирано лице, или, ако върнатото Електронно устройство е повредено, след потвърждаване от страна на оторизирано лице, че повредата не е причинена от Ползвателя на превозното средство. Оторизирано лице е сервиз на Оператора на системата и/или сервизен център на производителя на Електронното устройство.

4
Ако откраднатото или изгубено Електронно устройство се върне на Оператора на системата

Ако откраднатото или изгубено Електронно устройство се върне на Оператора на системата, Операторът на системата връща Депозита на Ползвателя на превозното средство едва след потвърждаване на пълната функционалност на Електронното устройство от оторизирано лице, или, ако върнатото Електронно устройство е повредено, след потвърждаване от страна на оторизирано лице, че повредата не е причинена от Ползвателя на превозното средство. Оторизирано лице е сервиз на Оператора на системата и/или сервизен център на производителя на Електронното устройство.

5
Къде можете да получите допълнителна информация

Всички права и задължения на Ползвателите и Водачите на превозни средства в случай на кражба, загуба, унищожаване или повреда на Електронното устройство се уреждат от съответните разпоредби на Общите търговски условия на Оператора на системата.

За повече информация относно Електронното устройство потърсете:

  • интернет портала www.mytocz.eu в раздел Електронно устройство;
  • по телефона на клиентска линия +420 243 243 243.