Kako postupati kod kvara, gubitka, ili krađe Elektronskog uređaja?

1
Krađa, gubitak, uništenje ili oštećenje Elektronskog uređaja

U slučaju krađe, gubitka ili uništenja Elektronskog uređaja je Korisnik vozila i/ili Vozač obavezan da bez odlaganja javi krađu, gubitak ili uništenje Operatoru sistema na Centar za korisnike. Zbog indentifikacije, Korisnik vozila i/ili Vozač javi Operatoru sistema svoje ime prezime ili poslovni naziv ili naziv Korisnika vozila i registarsku oznaku Vozila. Operator sistema stavi prijavu krađe, gubitka ili uništenja Elektronskog uređaja u Elektronski sistem za naplatu putarine i Elektronski uređaj je nakon što primi takvu prijavu deaktiviran.

2
Ako nakon krađe ili gubitka koristi Elektronski uređaj neovlašćeno lice

Ako nakon krađe ili gubitka koristi Elektronski uređaj neovlašćeno lice, Korisnik vozila za koje Elektronski uređaj dodeljen je obavezan da plati Putarinu u ukupnoj visini, izračunate prema podacima u Elektronskom sistemu za naplatu putarine od momenta krađe ili gubitka do momenta pohranjivanja prijave krađe ili gubitka u Elektronski sistem za naplatu putarine od strane Operatora sistema.

3
Ako je otuđen ili izgubljen Elektronski uređaj vraćen Operatoru sistema

Ako je otuđen ili izgubljen Elektronski uređaj vraćen Operatoru sistema, Operator sistema vrati Korisniku vozila Kauciju tek nakon potvrđivanja potpune funkcionalnosti Elektronskog uređajanod strane ovlašćenog lica, ili ako je vraćen Elektronski uređaj oštećen, nakon potvrde ovlašćenog lica, da oštećenje nije uzrokovao Korisnik vozila. Ovlašćeno lice je servisni pogon Operatora sistema i/ili servisnic centar proizvođača elektronskog uređaja.

4
Korisnik vozila i/ili Vozač su obavezni

Korisnik vozila i/ili Vozač su obavezni sprečavati situacije kod njih može da nastane krađa, gubitak, uništenje ili oštećenje Elektronskog uređaja.

5
Gde možete da dobijete više informacija

Sva prava i obaveze Korisnika vozila i Vozača vozila kod krađe, gubitka, uništenja ili oštećenja Elektronskog uređaja regulišu odgovarajuće odredbe Opštih uslova poslovanja operatora sistema.Više informacija u vezi s Elektronskim uređajem možete da dobijete:

  • na internet sajtu www.mytocz.eu u sekciji Elektronski uređaj;
  • telefonski pomoću Korisničkog telefona +420 243 243 243.