Výdej

Povinnosti Provozovatele vozidla související s výdejem elektronického zařízení (palubní jednotky).

Elektronické zařízení a jeho základní příslušenství, vymezené v návodu k obsluze elektronického zařízení, je a zůstává vlastnictvím provozovatele systému.

Podmínkou výdeje elektronického zařízení je uhrazení kauce za elektronické zařízení.

Na výzvu provozovatele systému si provozovatel vozidla může na kontaktním nebo distribučním místě vyzvednout elektronické zařízení (či více elektronických zařízení).

Elektronické zařízení vydává pověřený pracovník provozovatele systému na obchodním místě. Provozovatel vozidla přitom obdrží protokol o převzetí elektronického zařízení, kde svým podpisem potvrzuje převzetí elektronického zařízení. Ve vozidle může být používáno pouze jedno elektronické zařízení, zaevidované výhradně k tomuto vozidlu do systému elektronického mýtného.

Elektronické zařízení lze používat výlučně s originálním příslušenstvím, v opačném případě nelze uplatnit jakoukoli reklamaci provozovatele vozidla a/nebo řidiče související se správnou funkcí elektronického zařízení.

S elektronickým zařízením lze nakládat a používat ho pouze způsobem ustanoveným zákonem, vyhláškou, podmínkami a návodem k obsluze elektronického zařízení.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel systému je oprávněn zablokovat elektronické zařízení, a to zejména při záporném zůstatku předplaceného mýtného, v případech nesrovnalostí v platbách mýtného, kaucí a poplatků za služby dle sazebníku, při nezpůsobilém nebo neexistujícím zajištění platebních povinností, při ztrátě nebo odcizení elektronického zařízení, při neoprávněné manipulaci s elektronickým zařízením nebo například při technických problémech elektronického zařízení, na něž je uživatel provozovatelem systému upozorněn.

Základní povinnosti provozovatele vozidla a/nebo řidiče v souvislosti s elektronickým zařízením jsou zejména:

  • Provozovatel vozidla a/nebo řidič je povinen kontrolovat funkčnost a správné nastavení elektronického zařízení před jízdou, v průběhu jízdy a po ukončení jízdy na zpoplatněných pozemních komunikacích.
  • Při kontrole funkčnosti elektronického zařízení před jízdou je řidič povinen před vstupem/vjezdem na zpoplatněné pozemní komunikace zkontrolovat správnost nastavení počtu náprav vozidla.
  • Dojde-li v průběhu jízdy po zpoplatněných pozemních komunikacích k poruše nebo poškození elektronického zařízení, řidič je povinen zajet na nejbližší kontaktní nebo distribuční místo a tam vyměnit elektronické zařízení.
  • Dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze elektronického zařízení.