Susitarimas dėl elektroninių rinkliavų mokėjimo sąlygų

Susitarimas dėl rinkliavų mokėjimo tvarkos skirtinguose režimuose

Susitarimas dėl vėlesnio mokėjimo salygų

Susitarimus dėl vėlesnio mokėjimo sąlygų ir jų pakeitimo gali sudaryti operatoriaus įgaliotasis atstovas arba kitas atstovas, turintis įgaliojimą su oficialiai patvirtintu parašu bei teisę atstovauti transporto priemonės operatorių. Įgaliojimo formą transporto priemonės operatorius gali gauti kontaktiniame centre arba parsisiųsti iš klientų portalo.

Siekiant sudaryti susitarimą dėl vėlesnio mokėjimo sąlygų transporto priemonės operatorius privalo pateikti sistemos operatoriui šiuos duomenis:

a) pavadinimą arba įmonės pavadinimą ir adresą, jei transporto priemonės operatorius yra teisinis asmuo,

b) vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, pilietybę, jei transporto priemonės opertorius yra fizinis asmuo,

c) įgalioto asmens vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, pilietybę,

d) transporto priemonės operatoriaus identifikacijos numerį, kuris buvo priskirtas, arba lygiaverčius kitos valstybės duomenis,

e) transporto priemonės operatoriaus mokesčių mokėtojo numerį ir pridėtinės vertės mokesčio numerį, jei  buvo priskirtas,

f) duomenis apie transporto priemonės operatoriaus registraciją komerciniame registre arba panašiame registre, jei jis įregistruotas tokiame registre,

g) transporto priemonės registracijos numerį ir šalį, kurioje transporto priemonė registruota,

h) transporto priemonės kategoriją pagal galiojančius teisės aktus, visų pirma reglamentus,

i) bendrą transporto priemonės svorį, ašių skaičių ir taršalų klasę,

j) informaciją, ar transporto priemonėje yra įrengtas įtaisas ar modifikacija, kuri gali trukdyti tinkamai veikti elektroninei įrangai (borto įrangai),

k) bendrą numatomą mokamų kelių ilgį, kurį transporto priemonės operatorius planuoja nuvažiuoti per tam tikrą elektroninės rinkliavų sistemos apibrėžtą laiką vėlesnio mokėjimo režimu, 

l) transporto priemonės operatoriaus banko duomenis,

m) transporto priemonės operatoriaus kontaktinius duomenis, įskaitant elektroninio pašto adresą

 

Susitarimas dėl vėlesnio mokėjimo termino

Kiekvienas transporto priemonės operatorius gali sudaryti sutartį dėl vėlesnio mokėjimo termino už bet kokį transporto priemonių skaičių kontaktiniame centre arba klientų savitarnos aptarnavimo tarnyboje. Jei susitarimas dėl vėlesnio  mokėjimo termino sudaromas kontaktiniame centre, transporto priemonės operatorius pasirašo susitarimą dėl atidėto mokėjimo termino popierine forma tiesiogiai kontaktiniame centre arba už jo ribų ir jis vėliau nusiunčiamas paštu sistemos operatoriui. Sudarant susitarimą dėl vėlesnio mokėjimo termino už kontaktinio punkto ribų operatoriaus parašas turi būti patvirtintas. Sudarant sutartį dėl vėlesnio mokėjimo termino per klientų aptarnavimo tarnybą, transporto priemonės operatorius elektroniniu parašu pasirašo sutartį dėl mokėjimo atidėjimo garantuotu elektroniniu parašu.

Vėlesnio  mokėjimo sutarties sąlyga yra  banko garantijos pateikimas, kurios suma Čekijos valiuta bus nustatoma pagal šią formulę:
BZ = ∑ (T * KM * (FO + 2 * DD + 3))
kur:
"BZ" -  banko garantija
„∑“ - atskirų transporto priemonių, užregistruotų konkrečiam susitarimui, dalinių garantijų suma su atidėto mokėjimo terminais,
"T" - maksimalus rinkliavų dydis konkrečiai transporto priemonių kategorijai,
"KM"- numatomas transporto priemonės nuvažiuotų kilometrų skaičius mokamais keliais per dieną,
"FO"- atsiskaitymo laikotarpis dienomis,
"DD" - sąskaitų faktūrų terminas dienomis


Pagal pirmiau pateiktą formulę apskaičiuota banko garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 2500 CZK kiekvienai sutartyje dėl vėlesnio mokėjimo termino nurodytai transporto priemonei. Maksimalus dydis nėra ribotas.
Sistemos operatorius turi teisę įvertinti pateiktą banko garantiją ir nuspręsti dėl jos priėmimo ar nepriėmimo. Tada jis informuoja transporto priemonės operatorių dėl jos priėmimo ar nepriėmimo ir nurodo priežastį, dėl kurios ji nebuvo priimta.

Susitarimas dėl vėlesnio mokėjimo termino įsigalioja tą dieną, kai priimamas garantijos sertifikatas, patvirtinantis banko garantiją. Po sistemos operatoriaus pranešimo gali transporto priemonės operatorius paimti elektroninę įrangą (ar daugiau įrangų) kontaktiniame ar paskirstymo centre arba elektroninė įranga jam bus pristatyta paštu.

 

Sutartis dėl vėlesnio mokėjimo termino sąlygų pakeitimo

Keičiant duomenis, kuriais remiantis buvo apskaičiuota minimali banko garantijos suma, ir /arba banko garantija yra nepakankama, transporto priemonės operatorius privalo pateikti naują garantiją arba išduotą ir operatoriaus sistemos priimtiną banko garantijos papildymą. Naujoje ar pakeistoje banko garantijoje turi būti atsižvelgiama į parametrų pasikeitimą apskaičiuojant minimalią banko garantijos sumą. Sistemos operatorius  informuoja transporto priemonės operatorių dėl jos priėmimo ar nepriėmimo ir nurodo priežastį, dėl kurios nebuvo priimta.

Sistemos operatorius turi teisę vienašališkai padidinti minimalią banko garantiją, o transporto priemonės operatorius yra įpareigotas pateikti rinkliavų įsipareigojimui papildomą garantiją.

Transporto priemonės operatorius arba jo įgaliotasis atstovas gali asmeniškai atlikti pakeitimus dėl vėlesnio mokėjimo pretenzijos forma kontaktiniame centre arba  klientų savitarnoje.

Sistemos operatorius nedelsdamas užregistruoja duomenų pasikeitimus elektroninėje rinkliavų sistemoje ir, jei pasikeičia vėlesnio mokėjimo sąlygų duomenys, transporto priemonės operatorius privalo sudaryti galiojančio susitarimo dėl vėlesnio mokėjimo papildymą.

Jei pasikeičia duomenys, apie kuriuos pranešama kontaktiniame centre arba skundo forma, transporto priemonės operatorius pasirašo susitarimą dėl vėlesnio mokėjimo termino popierine forma tiesiogiai kontaktiniame centre arba už jo ribų ir jis vėliau pasiunčiamas paštu sistemos operatoriui. Sudarant susitarimą dėl vėlesnio mokėjimo termino už kontaktinio centro ribų operatoriaus parašas turi būti patvirtintas. Sudarant sutartį dėl vėlesnio mokėjimo termino per klientų aptarnavimo tarnybą, transporto priemonės operatorius elektroniniu parašu pasirašo sutartį dėl vėlesnio mokėjimo.

 

Susitarimas dėl vėlesnio mokėjimo kuro kortele

Kiekvienas transporto priemonės operatorius gali sudaryti sutartį dėl vėlesnio mokėjimo termino su kuro kortele už bet kokį transporto priemonių skaičių, naudojančių mokamus kelius, kontaktiniame centre arba pas kuro kortelių išdavėjų operatorius, kuriuos transporto priemonės operatoriui nurodo sistemos operatorius. Transporto priemonės operatorius privalo pateikti sistemos operatoriui visas kuro korteles, kurios bus naudojamos mokėti rinkliavas, užstatus ir kitus mokesčius už paslaugas pagal tarifus, kad sistemos operatorius gautų kuro kortelės išdavėjo leidimą. Tai taikytina ir kitos transporto priemonės registravimui pagal jau esantį susitarimą dėl su kuro kortele mokėjimo sąlygų.

Susitarimas dėl vėlesnio mokėjimo su kuro kortele įsigalios, kai jį patvirtints kuro kortelės išdavėjas.

Jei kuro kortelės išdavėjas nutraukia jos galiojimo laiką arba ją užblokuoja,  sistemos operatorius atitinkamai užblokuoja elektros įrangą (tai bet kokia elektroninė įranga, kurioje užregistruojamos šia kortele mokamos rinkliavos).
Susitarimas dėl vėlesnio mokėjimo salygų su kuro kortele pakeitimo
Jei transporto priemonės operatorius pareikalauja pakeisti kuro kortelę (tai reiškia reikalavimą naudoti kitą to paties išdavėjo kuro kortelę), jis privalo pateikti sistemos operatoriui naują kortelę, kad ją patvirtintų kortelės išdavėjas arba išdavėją paprašyti, kad padarytų šioje kortelėje pakeitimus.
Jei transporto priemonės operatorius prašo išdavėją pakeisti kuro kortelės duomenis, jis privalo gražinti visą pirminę vartotą elektros įrangą, nutraukti pirminį susitarimą del vėlesnio mokėjimo sąlygų ir sudaryti naują susitarimą dėl vėlesnio mokėjimo su kuro kortele.
Susitarimo dėl vėlesnio mokėjimo su kuro kortele pakeitimus gali atlikti transporto priemonės operatorius arba jo įgaliotasis asmuo kontaktiniame centre  pretenzijos forma arba kuro kortelės išdavėjas.
Sistemos operatorius užregistruoja elektronineje rinkliavų sistemoje duomenų pakeitimus ir tuo atveju, jei pasikeičia esminiai reikalavimai dėl vėlesnio mokėjimo su kuro kortele, transporto priemonės operatorius privalo sudaryti galiojančio susitarimo dėl mokėjimo sąlygų su kuro kortele papildymą dėl sąlygų pakeitimo.

Tansporto priemonės operatorius pasirašo susitarimą dėl vėlesnio mokėjimo su kuro kortele popierine forma tiesiogiai kontaktiniame centre arba už jo ribų ir jis vėliau nusiunčiamas paštu kuro kortelės išdavėjui arba sistemos operatoriui. Sudarant susitarimą dėl vėlesnio mokėjimo termino su kuro kortele už kontaktinio centro ribų operatoriaus parašas turi būti patvirtintas.