Ugovori o uslovima plaćanja elektronske putarine

Ugovori o uslovima plaćanja elektronske putarine u raznim režimima

Ugovori o uslovima postpaida

Ugovore o uslovima plaćanja putarine u režimu postpaida ili izmene istih može za Korisnike vozila sklapati njihov statutarni organ, odnosno drugo lice, koje dostavi Operatoru sistema pisanu punomoć sa službeno overenim potpisom lica ovlašćenog da zastupa Korisnika vozila. Formular punomoći može Korisnik vozila da podigne na kontaktnoj tački ili da ga štampa sa Portala za korisnike.

Za svrhe sklapanja Ugovora o uslovima plaćanja putarine u režimu postpaida je Korisnik vozila obavezan da pruži Operatoru sistema uglavnom podatke prema sledećem:

a)    naziv ili poslovno ime i adresu sedišta, ako je Korisnik vozila pravno lice,

b)    ime, prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, državljanstvo, ako je Korisnik vozila fizičko lice, 

c)    ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo i adresu stanovanja, opunomoćenog zastupnika,

d)    matični broj Korisnika vozila, ako je dodeljeno, ili sličan odgovarajući broj dodeljen drugom državom,

e)    porezni broj Korisnika vozila ili identifikacioni broj na porez na dodanu vrednost, ako ga ima,

f)    podatke o upisu o upisu Korisnika vozila u trgovinski registar ili sličan registar, ako je u ovakav upisan,

g)    registarski broj Vozila i država registracije Vozila,

h)    kategoriju Vozidla u smislu važećih zakona, uglavnom Naredbe,"

i)    ukupnu težinu Vozila, broj osovina Vozila i kategoriju emisija izduvnih gasova Vozila,

j)    podatak o tome je li Vozilo opremljeno uređajem ili napravom, koja bi mogla sprečavati ispravne funkcije Elektronskog uređaja (jedinice ENP),

k)    pretpostavljanu ukupnu dužinu Puteva s naplatom, kojom Korisnik vozila planira prelaziti u toku relevantnog vremenskog razdoblja u plaćanju putarine u Režimu postpaida,

l)    broj bankovnog računa Korisnika vozila,

m)    kontaktne podatke Korisnika vozila, uključujući e-mail adresu. 

 

Ugovor o uslovima postpaida s odgodom plaćanjem

Svaki Korisnik vozila može na Kontaktnoj tački ili preko Korisničke samoposluge da sklopi Ugovor o uslovima postpaida s odgodom plaćanja za bilo koji broj Vozila s naplatom, čiji je korisnik. U slučaju sklapanja Ugovora o uslovima postpaida s odgodom plaćanja na Kontaktnoj tački potpiše Korisnik vozila Ugovor o uslovima postpaida s odgodom plaćanja u papirnom obliku i to ili direktno na Kontaktnoj tački ili van iste s kasnijim uručenjem Operatoru sistema poštom. Kod sklapanja Ugovor o uslovima postpaida s odgodom plaćanja van Kontaktne tačke, potpis Korisnika vozila mora da bude službeno overen. U slučaju sklapanja Ugovora o uslovima postpaida s odgodom plaćanja preko Korisničke samoposluge potpiše Korisnik vozila Ugovor o uslovima postpaida s odgodom plaćanja u elektronskom obliku uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Ustov stupanja na snagu Ugovora o uslovima postpaida s odgodom plaćanja je dostavljanje Garantnog pisma, koje potvrđuje Bankarsku garanciju, čija će se visina utvrditi u češkoj valuti prema sledećoj formuli:
BZ = ∑ (T * KM * (FO + 2 * DD + 3))
gde

  • „BZ“ znači Bankarska garancija,
  • „∑“ znači zbir delimičnih garancija pojedinačnih Vozila registrovanih u konktretnom Ugovora o uslovima postpaida s odgodom plaćanja,
  • „T“ znamená maximální výši sazby Mýtného pro danou kategorii Vozidla,
  • „KM“ znači pretpostavljen broj kilometara koje prođe konkretno Vozilo za dan po Putevima s naplatom,
  • „FO“ znači dužinu fakturacijskog razdoblja u danima,
  • „DD“ znači vreme dospeća Fakture u danima.

Visina bankarske garancije izračunata prema navedenoj formuli mora da bude za svako Vozilo navedno u Ugovoru o uslovima postpaida minimalno 2500 CZK. Maksimalna visina Bankarske garancije nije ograničena.
Operator sistema je ovlašćen da oceni dostavljenu Bankarsku garanciju do 30 dana od uručivanja iste i da odluči o njenom prihvatanju ili neprihvatanju. Posle informiše Korisnika vozila o prihvatanju ili neprihvatanju i u slučaju neprihvatanja navede razlog.

Ugovor o uslovima postpaida s odgodom plaćanja važi od dana prihvatanja Garantnog pisma, koje potvrđuje Bankarsku garanciju. Na poziv Operatora sistema može posle toga Korisnik vozila na Kontaktnoj tački ili Tački za distribuciju da podigne Elektronski uređaj (ili više Elektronskih uređaja), odnosno je istom Elektronski uređaj uručen putem pošte.
 


Izmena Ugovora o uslovima postpaida s odgodom plaćanjem

Kod izmene podataka na čijem osnovu je izračunata minimalna visina Bankarske garancije i/ili je nastala činjenica nedovoljnog pokrivanja Bankarskom garancijom, Korisnik vozila je obavezan da dostavi novu Bankarsku garanciju, ili dodatka izdanoj i Operatorom sistema prihvaćenoj garanciji. Nova, ili izmenjena Bankarska garancija mora da uzme u obzir sve promene parametara za izračunanje minimalne visine Bankarske garancije. Operator sistema naknadno informiše Korisnika vozila o prihvatanju ili neprihvatanju i u slučaju neprihvatanja navede razlog.

Operator sistema je ovlašćen da jednostrano poveća visinu Bankarske garancije, gde je Korisnik vozila obavezan da pruži dodatno obezbeđenje obaveze plaćanja Putarine.

Izmenu Ugovora o uslovima postpaida može da izvede Korisnik vozila, ili njegov opunomoćen zastupnik lično na Kontaktnoj tački, pomoću formulara za reklamacije ili pomoću Korisničke samoposluge.
Operator sistema registruje promenu podataka u sistemu elektronske putarine bez nepotrebnog odlaganja i u slučaju da se bitno promene elementi Ugovora o uslovima postpaida, Korisnik vozila je obavezan da sklopi aneks postojećem Ugovoru o uslovima postpaida.

U slučaju prijave podataka na Kontaktnoj tački ili pomoću formulara za reklamacije potpiše Korisnik vozila aneks Ugovora o uslovima postpaida s odgodom plaćanja u papirnom obliko i to ili na Kontaktnoj tački, ili van iste s kasnijim uručenjem Operatoru sistema putem pošte. Kod poptpisa aneksa Ugovora o uslovima postpaida s odgodom plaćanja van Kontaktne tačke, potpis Korisnika vozila mora da bude službeno overen. U slučaju prijave izmene podataka preko Korisničke samoposluge, potpiše Korisnik vozila aneks Ugovora o uslovima postpaida s odgodom plaćanja u elektronskom obliku uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

 

Ugovor o uslovima postpaida s plaćanjem Karticom za gorivo
Svaki Korisnik vozila može na Kontaktnoj tački ili kod izdavača Kartica za gorivo, koje je odredio Operator sistema, da zatraži sklapanje Ugovora o uslovima postpaida s plaćanjem Karticom za gorivo za bilo koji broj svojih vozila, koje koriste puteve s naplatom. Korisnik vozila je obavezan da dostavi Operatoru sistema sve Kartice za gorivo, koje će da koristi za plaćanje Putarine, Kaucija i ostali naknada za usluge prema Cenovniku, radi autorizacije izdavačem Kartice za gorivo. To važi i za evidenciju sledećeg Vozila pod već sklopljen Ugovor o uslovima postpaida s plaćanjem Karticom za gorivo.

Ugovor o uslovima postpaida s plaćanjem Karticom za gorivo stupa na snagu nakon što izdavač Kartice za gorivo potvrdi autorizaciju iste.
Ako izdavač Kartice za gorivo ukine važenje iste, ili je blokira, Operator sistema će blokirati relevantan Elektronski uređaj (to znači svaki Elektronski uređaj, koji zabeležava Naplatne događaje plaćene ovom Karticom za gorivo).
Izmena Ugovora o uslovima postpaida s plaćanjem Karticom za gorivo
Ako Korisnik vozila zahteva izmenu Kartice za gorivo (to znači da traži korišćenje druge Kartice za gorivo od istog izdavača), obavezan je, da Operatoru sistema dostavi novu Karticu za gorivo radi autorizacije, odnosno da zatraži izmenu izdavača ove Kartice za gorivo.
Ako Korisnik vozila traži promenu izdavača Kartice za gorivo, obavezan je da vrati već korišćene Elektronske uređaje, da otkaže prijašnji Ugovor o uslovima postpaida  i da sklopi novi Ugovor o uslovima pospaida s plaćanjem Karticom za gorivo.

Izmenu Ugovora o uslovima postpaida s plaćanjem Karticom za gorivo može da izvede Korisnik vozila ili njegov Ovlašćen zastupnik lično, na Kontaktnoj tački preko formulara za reklamacije, ili preko izdavača ove Kartice za gorivo.
Operator sistema registruje promenu podataka u Sistemu elektronske putarine bez nepotrebnog odlaganja i u slučaju da se bitno promene elementi Ugovora o uslovima postpaida s plaćanjem Karticom za gorivo, Korisnik vozila je obavezan da sklopi aneks postojećem Ugovoru o uslovima postpaida s plaćanjem Karticom za gorivo.
Korisnik vozila potpiše aneks Ugovora o uslovima postpaida s plaćanjem Karticom za gorivo u papirnom obliku, ili direktno na Kontaktnoj tački, ili van iste s kasnijom dostavom izdavaču Kartice za gorivo ili Operatoru sistema putem pošte. Kod potpisa aneksa Ugovora o uslovima postpaida s odgodom plaćanja van Kontaktne tačke, potpis Korisnika vozila mora da bude službeno overen.