Korišćenje

Elektronski uređaj Billien OBU 5051

Na prednjoj strani Elektronskog uređaja (jedinice ENP) nalaze se elementi za indikaciju, signalizaciju i upravljanje.

U slučaju, da je Elektronski uređaj priključen na izvor napajanja, uključi se uvek, kada:

 • uključite paljenje, ili
 • kod krećanja vozila, ili
 • nakon pritiskanja tastera.

Pre vožnje, tokom vožnje i nakon završetka vožnje na Putevima s naplatom je vozač je obavezan da proveri fukcionalnost i ispravno podešavanje Elektronskog uređaja.

Značaj pojedinačnih elementa za indikaciju, signalizaciju i upravljanje je opisan ispod slike.

 

billien obu

 

Korisnički interfejs

 1. Glavna LED stanja
 2. Podešavanje kategorija vozila (podešavanje dozvoljenog broja osovina prema dole)
 3. Uključenje/isključenje zvučne signalizacije
 4. Podešavanje kategorija vozila (podešavanje dozvoljenog broja osovina prema gore)
 5. Izazivanje ručne komunikacije (dugo pritiskanje, 3 sekunde)
 6. Indikacija nivoa kredita
 7. Eksterno napajanje
 8. - 10. Indikacija broja osovina vozila

Podešavanje kategorije vozila i signalizacije

Aktivaciju i osnovno podešavanje Elektronskog uređaja obavlja ovlašćeni radnik Operatora sistema na Poslovnom mestu na osnovi podataka o registraciji Vozila evidentiranog u Sistemu elektronske naplate putarine. U procesu preuzimanja Elektronskog uređaja je potrebno proveriti ispravnost podataka i ispravnost indikovanog podešavanje Elektronskog uređaja i indikovanog radnog stanja Elektronskog uređaja.

U slučaju da pre korišćenja ili tokom korišćenja Puteva s naplatom nastane izmena broja osovina Vozila (na primer priključenje prikolice), korisnik je obavezan da promeni premo relevantnog elementa za podešavanje Elektronskog uređaja podatak o broju osovina, da odgovara stvarnoj kategoriji vozila (ili stvarnom broju osovina).

Za izmenu broja osovina pritisnite " arrow  " ili " arrow ", a to i ponovljeno, dok se broj osodvina prikazanih u odgovarajućam simbolu ne slaže sa stvarnim stanjem Vozila, ili voznog skupa. Aktivaciju ili deaktivaciju zvučne signalizacije moguće je izvesti stiskanjem tastera " cross ".

Indikacija kategorije vozila i broja osovina.
Tip vozila Parametri vozila numbers
Broj osovina Simbol Boja treperi
Teretno vozilo iznat 3,5 tone <= 2 2

 

Zelena Ne
3 3

 

4 4

 

>=5 23
Autobus <= 2 2

 

Zelena Ne
3 3

 

4 3
>=5 23

 

Svetlosna signalizacija visina prepaida
eur
Visina prepaida Boja treperi
Dovoljna - aktivna Zelena Ne
Ograničena - pre upozorenja Zelena Ne
Niska - upozorenje Žuta Ne
Nedovoljna - blokirano Crvena Ne

 

Svetlosna signalizacija stanja baterije (akumulatora).
Eksterno napajanje battery
Priključena? Boja treperi
Priključeno Da Zelena Ne
Da Žuta Ne
Da Žuta Ne
Kvar baterije   Crvena Ne
Otkopčano Da Zelena Da
Da Žuta Da
Da Žuta Da

 

Uputstva za rukovanje s Elektronskim uređajem Billien OBU  5051 možete da preuzmete u sekciji Za preuzimanje.


 

Instrukcije kod problema s Elektronskim uređajem (jedinicom ENP)

Ako tokom vožnje na Putevima s naplatom nastane kvar ili oštećenje Elektronskog uređaja, Vozač je obavezan da poseti najbližu Kontaktnu tačku, ili Tačku za distribuciju i da tamo zameni Elektronski uređaj.

U slučaju krađe, gubitka ili uništenja Elektronskog uređaja je Korisnik vozila ili Vozač obavezan da bez odlaganja javi krađu, gubitak ili uništenjeElektronskog uređaja Operatoru sistema na Centar za korisnike, na broj +420 243 243 243. Kako postupati kod kvara, gubitka, ili krađe Elektronskog uređaja?