Mogućnosti plaćanja putarine

Informacije o plaćanju u režimu prepaida i režimu postpaida

Plaćanje u Režimu prepaida

Putarinu je moguće pretplatiti:

 • Na bilo kojem Poslovnom mestu u gotovini, platnom karticom ili karticom za gorivo, 
 • Platnom karticom, preko Korisničke samoposluge,
 • Platnom karticom, preko mobilne aplikacije,
 • Bankovnim transferom na računu Operatora sistema, koji se vodi u banci ČNB.
 • Na bilo kojem Poslovnom mestu gotovinom, platnom karticom, ili karticom za gorivo, 
 • Platnom karticom, preko Korisničke samoposluge,
 • Platnom karticom, preko mobilne aplikacije,
 • Bankovnim transferom na račun Operatora sistema u banci ČNB.

Uslov za izdavanje elektronskog uređaja (jedinice ENP) je pretplata putarine u minimalnom iznosu 1000 CZK. 

 

Plaćanje u režimu postpaida

U režimu postpaida je putarina plaćena u ovisnosti od vrste ugovora o uslovima plaćanja u režimu postpaida

 • kod ugovora o uslovima plaćanja u režimu postpaida s odgodom plaćanja plaća korisnik vozila putarinu bankovnim transferom  na bankovni račun Operatora sistema naveden na fakturi;
 • kod ugovora o uslovima plaćanja u režimu postpaida s plaćanjem karticom za gorivo plaća putarinu izdavač kartice za gorivo naveden u ugovoru. Korisnik vozila plaća putarinu samo za transakcije putarine, koje nisu bile odobrene izdavačem kartice za gorivo. Putarinu za neodobrene transakcije plaća korisnik vozila bankovnim transferom na bankovni račun Operatora sistema naveden na fakturi.
 • kod ugovora s uslovima plaćanja u režimu postpaida s odgodom plaćanja plaća korisnik vozila putarinu bankovnim transferom na bankovni račun Operatora sistema naveden na fakturi;
 • kod ugovora o uslovima plaćanja u režimu postpaida s plaćanjem karticom za gorivo plaća putarinu izdavač kartice za gorivo naveden u ugovoru. Korisnik vozila plaća putarinu samo za transakcije putarine, koje nisu bile odobrene izdavačem kartice za gorivo. Putarinu za neodobrene transkacije putarine plaća korisnik vozila bankovnim transferom na bankovni račun Operatora sistema naveden na fakturi.

Doplata putarine

Putarinu je moguće doplatiti kako u režimu prepaida, tako i režimu postpaida na bilo kojem Poslovnom mestu u gotovini, platnom karticom, ili karticom za gorivo.  Plaćanje je moguće izvesti preko Korisničke samoposluge i to platnom karticom. Doplatu je moguće platiti:

 • ili direktnom uplatom u slučaju vožnje Vozila po Putevima s naplatom bez Elektronskog uređaja ili s Elektronskim uređajem van funkcije, ili 
 • preko zahteva za doplatu putarine u slučaju plaćanja Putarine iz drugog razloga kao što je nepostojeći Elektronski uređaj ili isti van funkcije. Doplatu putarine je nakon rešenja zahteva u režimu prepaida i to odbitkom od pretplaćene putarine, u režimu postpaida je razlika obračunata u Fakturi.
 • ili direktnim plaćanjem u slučaju vožnje Vozila po Putevima s naplatom bez Elektronskog uređaja ili s Elektronskim uređajem van funkcije, ili 
 • preko zahteva za doplatu putarine u slučaju plaćanja Putarine iz drugog razloga kao što je nepostojeći Elektronski uređaj ili isti van funkcije. Doplata putarine nakon rešavanja zahteva u režimu prepaida je odbijena od pretplaćene putarine, u režimu postpaida je razlika obračunata u fakturi.

 

Odobrene kartice za gorivo za bezgotovinsko plaćanje Elektronske putarine.

Preko Kartica za gorivo, koja je primljena Operatorom sistema je moguće plaćanje Putarine, Kaucije i u Režimu postpaida i naknade za usluge prema Cenovniku.
 

Izdavač kartice za gorivo Odobren prefiks
E100 700523, 782546
CCS 7079327
Diners Club  361763, 361797, 362331
DKV 704310, 977044
ESSO-WEX 7053
LogPay 707842, 708175
MOL

70800560, 70800562, 70800592, 70800512, 70800532, 70800572, 70800542, 70800522, 78969012 

MSTS Tolls 7083
OMV

710101, 710102, 710103, 710104, 710105, 710106, 710109, 710110, 710111

ROUTEX-BP 700670 - 700699, 720100 - 720119
ROUTEX-Circle K 704470 - 704499
ROUTEX-ENI 710200 - 710214
Shell Card 7077, 7002
UTA

706000, 706080, 636200, 636201

TOTAL 7113
WAG

789663011, 789663012, 789663023, 789663010, 789663020, 789663030, 789663040, 789663050, 789663060, 789663070, 789663080, 789663090, 789663100

 

Priemat se bankovi karti

 
MasterCard VISA Diners Club
Maestro VISA International  
Maestro PayPass VISA Electron  
MasterCard International VPAY  
MasterCard Electronic VISA payWave  
MasterCard PayPass