Ako zaregistrovať vozidlo, ktoré je oslobodené od povinnosti platiť mýto

1
Podmienky Režimu oslobodeného od úhrady Mýta

Podmienkou pre možnosť používať elektronické zariadenie (palubnú jednotky) v režime oslobodenia od úhrady mýta je uzatvorenie dohody o podmienkach používania elektronického zariadenia v režime oslobodeného od úhrady mýta pre vozidlá oslobodené od úhrady mýta.

Dohodu o podmienkach používania elektronického zariadenia v režime oslobodeného od úhrady mýta môže prevádzkovateľ vozidla uzatvoriť na kontaktnom mieste.

Dohoda o podmienkach používania elektronického zariadenia v režime oslobodenia od úhrady mýta alebo jej dodatky môže za prevádzkovateľa vozidla uzatvárať v jeho  mene štatutárny orgán alebo osoba s písomným poverením verejnoprávnych orgánov a organizácií, prípadne iná osoba, ktorá sa preukáže prevádzkovateľovi systému písomnou plnou mocou s úradne overeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa vozidla. Zároveň je používateľ povinný doložiť overený dokument potvrdzujúci jeho právnu  subjektivitu a technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla. Pokiaľ má vozidlo používateľa pokovované čelné sklo, je používateľ povinný o tejto skutočnosti pri zaevidovaní vozidla informovať prevádzkovateľa systému. Používateľ zodpovedá za správnosť oznámených údajov a predložených dokladov.

Zmena údajov prevádzkovateľa vozidla musí byť prevádzkovateľovi systému oznámená prostredníctvom reklamačného formulára.

Prevádzkovateľ systému je povinný vykonať nahlásené zmeny najneskôr do tridsiatich (30) dní od doručenia tohto oznámenia.

2
Kde je možné získat další informace

Všetky práva a povinnosti prevádzkovateľov vozidiel, ktorí sú oslobodení od platenia mýta, upravujú príslušné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa systému elektronického mýta a príslušné ustanovenia zákona. 

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú registrácie vozidiel do mýtneho systému, nájdete:

  • na webovom portáli www.mytocz.eu v sekcii Služby pre zákazníkov; 
  • telefonicky prostredníctvom Zákazníckej linky +420 243 243 243.