Kako obaviti registraciju vozila oslobođenog od plaćanja putarine

1
Uslove Režima oslobađanja od plaćanja Putarine.

Uslov za mogućnosti korišćenja Elektronskog uređaja (jedinica ENP) u Režimu oslobađanja od plaćanja Putarine je zaključivanje Ugovora o uslovima korišćenja Elektronskog uređaja u režimu oslobođenog od plaćanja putarine za vozila oslobođena od plaćanja Putarine.

Ugovor o uslovima korišćenja Elektronskog uređaja u režimu oslobođenog od plaćanja putarine može Korisnik vozila sklopiti na Kontaktnoj tački.

Ugovor o uslovima korišćenja Elektronskog uređaja u režimu oslobođenog od plaćanja putarine ili izmene istog može za Korisnike vozila sklapati njegov statutarni organ ili lice s pismenim ovlašćenjem javnih organa i organizacija, odnosno drugim licem, koje dostavi Operatoru sistema pisanu punomoć sa službeno overenim potpisom lica ovlašćenog da zastupa Korisnika vozila. Ujedno je Korisnik obavezan da dostavi overen dokument, koji potvrđuje njegovo status kao pravnog lica i Uverenje o registraciji vozila ili Saobraćajnu dozvolu vozila. Ako je na Vozilu Korisnika vetrobransko staklo sa slojem metala, Korisnik je obavezan o ovoj činjenici kod evidentiranja Vozila da informiše Operatora sistema. Korisnik odgovara za ispravnost saopštenih podataka i dostavljene dokumentacije.

Izmenu podataka Korisnika vozila mora isti javiti Operatoru sistema pomoću formulara za reklamaciju. Operator sistema je obavezan da obavi prijavljene izmene najkasnije do trideset (30) dana od uručivanja ovakvog saopštenja.

2
Kde je moguće dobiti više informacija

Sva prava i obaveze Korisnika vozila, koja su oslobođena od plaćanja Putarine uređuju relevantne odredbe Opštih uslova poslovanja Operatora sistema elektronske putarine i relevantne zakonske odredbe.

Više informacije, koje se tiču registracije vozila u sistem putarine se nalaze na:

  • na internet sajtu www.mytocz.eu u sekciji Korisničke usluge;
  • telefonski pomoću Korisničkog telefona +420 243 243 243.