Jak registrovat vozidlo, které je osvobozeno od povinnosti platit mýtné

1
Podmínky Režimu osvobozeného od úhrady Mýtného

Podmínkou pro možnost používat Elektronická zařízení (palubní jednotky) v Režimu osvobozeném od úhrady Mýtného je uzavření Dohody o podmínkách užívání Elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného pro vozidla osvobozená od úhrady Mýtného.

Dohoda o podmínkách užívání Elektronického zařízení v režimu osvobozeném od úhrady mýtného nebo její změny mohou být za Provozovatele vozidla uzavírány jeho statutárním orgánem či osobou s písemným pověřením veřejnoprávních orgánů a organizací, popřípadě jinou osobou, která se prokáže Provozovateli systému písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za Provozovatele vozidla. Zároveň je Uživatel povinen doložit ověřený dokument potvrzující jeho právní osobnost a Technický průkaz nebo Osvědčení o registraci vozidla. Pokud má Vozidlo Uživatele pokovené čelní sklo, je Uživatel povinen o této skutečnosti při zaevidování Vozidla informovat Provozovatele systému. Uživatel odpovídá za správnost sdělených údajů a předložených dokladů.

Dohodu o podmínkách užívání Elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného může Provozovatel vozidla uzavřít na Kontaktním místě.

Změna údajů Provozovatele vozidla musí být Provozovateli systému oznámena prostřednictvím reklamačního formuláře. Provozovatel systému je povinen provést nahlášené změny nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení tohoto oznámení.

2
Kde je možné získat další informace

Všechna práva a povinnosti Provozovatelů vozidel, která jsou osvobozena od placení Mýtného, upravují příslušná ustanovení Všeobecných obchodních podmínek Provozovatele systému elektronického mýtného a příslušná ustanovení zákona.

Další informace, které se týkají registrace vozidel do mýtného systému, naleznete:

  • na internetovém portále www.mytocz.eu v sekci Služby pro zákazníky;
  • telefonicky prostřednictvím Zákaznické linky +420 243 243 243.