Vrátenie elektronického zariadenia

Elektronické zariadenia (palubnú jednotku) možno vrátiť osobne na distribučnom alebo kontaktnom mieste, prípadne ho možno zaslať poštou na adresu:

Annex NET s.r.o., České družiny 1673/5, 160 00 Praha 6, Česká republika, obureturn@annexnet.cz

Elektronické zariadenia (palubnú jednotku OBU) poskytnuté v Režime úhrady vopred, u ktorého bola uhradená Kaucia a / alebo Predplatené mýto v hotovosti, je potrebné vrátiť spolu s riadne vyplnenou písomnou žiadosťou - (Žiadosť, požiadavka, reklamácie) tento formulár si môžete stiahnuť na Zákazníckom portáli v sekcii dokumenty na stiahnutie. Jednotky je potrebné zaslať v dostatočnom predstihu pred dátumom expirácie.

V prípade, že odošlete palubnú jednotku poštou a budete ju znovu potrebovať v termíne kratšom ako 1 mesiac, vystavujete sa riziku, že vrátenie jednotky nebude ešte dokončené, a registrácia Vášho vozidla v daný okamih nebude možná.

Ak odosielate viac OBU naraz, zabaľte ich tak, aby nedošlo k ich vzájomnému fyzickému kontaktu počas prepravy. Zamedzí sa tým možnému poškodeniu OBU. Neodporúčame zasielať jednotky zo štátov mimo Európskej únie z dôvodu colných poplatkov. Jednotky v režime pre-pay, u ktorých boli financie hradené v hotovosti, odporúčame vracať osobne na obslužných miestach.

V režime následného platenia vrátenie palubnej jednotky neznamená zároveň automaticky zánik registrácie vozidla. Registrácia vozidla zostáva otvorená pre prípad, že by si Prevádzkovateľ vozidla prial jednotku k danému vozidlu neskôr opäť vyzdvihnúť. Ak už Prevádzkovateľ vozidla nebude palubnú jednotku k danému vozidlu v budúcnosti potrebovať (napríklad vozidlo predal), je nutné registráciu vozidla ukončiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Užívateľ v režime následného platenia s odloženou splatnosťou ukončí registráciu vozidla v Zákazníckej samoobsluhe.
  • Užívateľ v režime následného platenia s platbou palivovou kartou pre ukončenie registrácie vozidla kontaktuje svojho vydavateľa palivovej karty.
  • Registrácii vozidla možno v oboch prípadoch tiež ukončiť na Kontaktnom mieste, kam sa dostaví oprávnená osoba (štatutárny zástupca spoločnosti alebo osoba splnomocnená).

Prevádzkovateľ vozidla je povinný vrátiť elektronické zariadenie bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do 21 dní po tom, keď bol vyzvaný prevádzkovateľom systému, najmä z nasledujúcich technických alebo prevádzkových dôvodov:

  • ukončenie životného cyklu technológie alebo zariadenia, ktoré sú potrebné pre  správnu funkčnosť elektronického zariadenia,
  • technicko-výrobná porucha, ktorá znemožňuje funkčnosť a bezporuchovosť elektronického zariadenia, resp. ohrozuje prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča.

Ak je výška predplateného mýta nižšia ako 0,- CZK, je prevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič povinný pri vrátení elektronického zariadenia tento mýtny dlh uhradiť. Pri vrátení elektronického zariadenia poštou vystaví prevádzkovateľ systému elektronickú faktúru za dlžné mýto, ktorú je prevádzkovateľ vozidla povinný uhradiť v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Elektronická faktúra za dlžné mýto je prevádzkovateľovi vozidla dostupná prostredníctvom zákazníckej samoobsluhy. O sprístupnení elektronickej faktúry za dlžné mýto na zákazníckej samoobsluhe odosiela prevádzkovateľ systému prevádzkovateľovi vozidla e-mailovú notifikáciu na e-mailovú adresu určenú prevádzkovateľom vozidla.   

Používateľ je povinný v plnom rozsahu nahradiť prípadnú ujmu spôsobenú stratou, odcudzením, zničením alebo poškodením elektronického zariadenia. Zábezpeka nebude používateľovi vrátená v prípade vrátenia poškodeného elektronického zariadenia. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že poškodené elektronické zariadenie je vždy vyradené zo systému elektronického mýta a zostáva vo vlastníctve prevádzkovateľa systému. Ak je v držbe používateľa, musí byť vrátené prevádzkovateľovi systému.

Ak prevádzkovateľ systému nájde alebo sa inak dostane do jeho držby elektronické zariadenie vydané používateľovi bez pričinenia používateľa, bude toto odobraté z evidencie vozidiel v systéme elektronického mýta. Tým nie je dotknuté právo používateľa, ktorému bolo toto elektronické zariadenie pôvodne vydané, na vrátenie zloženej zábezpeky, ak je elektronické zariadenie nepoškodené a plne funkčné.

Ak dôjde k zmene prevádzkovateľa vozidla, ktorému bolo elektronické zariadenie vydané, pôvodný prevádzkovateľ vozidla je povinný vrátiť elektronické zariadenie, a to do 5 dní, od kedy táto zmena nastala.

Prevádzkovateľ systému odoberie elektronické zariadenia a vozidlo z evidencie systému elektronického mýta, pokiaľ mu používateľ nevráti elektronické zariadenie po dobu dlhšiu ako 1 rok odo dňa, kedy prebehla posledná mýtna transakcia. História údajov o elektronickom zariadení a vozidle v systéme elektronického mýta zostáva zachovaná.