Zwrot urządzenia elektronicznego

Urządzenie elektroniczne (urządzenie pokładowe) można zwrócić osobiście w punkcie dystrybucji lub w punkcie kontaktowym lub przesłać pocztą na adres:

Annex NET s.r.o., České družiny 1673/5, 160 00 Praha 6, Czech Republicobureturn@annexnet.cz

Urządzenie elektroniczne udostępnione w trybie przedpłaty, za które była zapłacona kaucja/lub przedpłata w gotówce, należy zwrócić wraz z należycie wypełnionym pisemnym żądaniem zwrotu kaucji i niewykorzystanego kredytu. Formularz roszczenia (skarga, sugestia, prośba) o zwrot kaucji można znaleźć na portalu klienta. Jednostki należy wysłać z dużym wyprzedzeniem przed datą wygaśnięcia.

W przypadku, że odeślecie jednostkę pokładową pocztą i będziecie ją znowu potrzebować w terminie krótszym niż 1 miesiąc, wystawiacie się ryzyku, że zwrot jednostki nie będzie jeszcze dokończony i rejestracja Waszego pojazdu w danej chwili będzie niemożliwa.

Wysyłając więcej urządzeń OBU jednocześnie, należy je zapakować w taki sposób, by nie miały one kontaktu fizycznego ze sobą podczas transportu. Zapobiegnie to możliwemu uszkodzeniu OBU. Nie zalecamy wysyłania jednostek spoza Unii Europejskiej ze względu na opłaty celne. Jednostki przedpłacone, za które wypłacono środki pieniężne gotówką, zaleca się zwracać osobiście w punktach obsługi klienta.

W trybie z odroczonym terminem płatności (post-pay) zwrot jednostki pokładowej nie oznacza automatycznie wyrejestrowania samochodu z sytemu. Rejestracja samochodu zostaje cały czas otwarta, w razie konieczności kolejnej przyszłej zaplanowanej/niezaplanowanej jazdy. W przypadku gdyby właściciel fimy bądź kierowca jechał ponownie danym pojazdem, nie będzie miał problemu z odbiorem jednostki pokładowej. W przypadku gdyby wlaściciel w przyszłości jednostki pokładowej nie potrzebował, ponieważ na przykład samochód został sprzedany  (wykupiony z leasingu) konieczne jest wyrejestrowanie samochodu jednym z poniższych sposobów:

  • Użytkownik w trybie z odroczonym terminem płatności ukończy rejestrację samochodu w samoobsludze klienta,
  • Użytkownik z trybem odroczonej płatności zarejestrowany za pośrednictwem firmy paliwowej celem ukończenia rejestracji musi kontaktować sie ze swoim przedstawicielem kart paliwowych,
  • Rejestrację w obydwóch przypadkach również można zakończyć w Punkcie Kontaktowym, gdzie powinna się pojawić osoba do tego uprawniona (Przedstawiciel ustawowy spółki/firmy bądź osoba posiadająca pełnomocnictwo).

Użytkownik pojazdu jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić urządzenie elektroniczne, najpóźniej jednak do 21 dni po wezwaniu przez administratora systemu, zwłaszcza z następujących przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych:

  • zakończenie cyklu życiowego technologii lub urządzenia, które jest niezbędne do prawidłowego działania urządzenia elektronicznego,
  • awaria techniczno-produkcyjna, która uniemożliwia działanie i bezawaryjność urządzenia elektronicznego lub zagraża użytkownikowi pojazdu lub kierowcy.

Jeśli kwota przedpłaconej opłaty drogowej jest poniżej 0 CZK, Użytkownik Pojazdu i / lub Kierowca jest zobowiązany do uregulowania tego długu przy zwrocie urządzenia elektronicznego. W przypadku odesłania Urządzenia Elektronicznego pocztą, Administrator systemu wystawi fakturę elektroniczną na należną opłatę, którą Użytkownik pojazdu zobowiązany jest zapłacić w terminie płatności podanym na fakturze. Faktura elektroniczna za należną opłatę drogową jest dostępna dla użytkownika pojazdu za pośrednictwem Samoobsługi. Administrator systemu wysyła do Użytkownika pojazdu powiadomienie e-mailem o udostępnieniu faktury elektronicznej za należną opłatę drogową na Samoobsłudze na adres e-mail podany przez Użytkownika pojazdu.

Użytkownik jest zobowiązany w pełnym zakresie zadośćuczynić ewentualnej szkodzie spowodowanej stratą, kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem urządzenia elektronicznego. Kaucja nie zostanie zwrócona w przypadku zwrotu uszkodzonego urządzenia elektronicznego. W celu wykluczenia wątpliwości przyjmuje się, że uszkodzone urządzenie elektroniczne jest zawsze wycofywane z elektronicznego systemu poboru opłat drogowych i pozostaje własnością administratora systemu.  Jeśli jest w posiadaniu użytkownika, musi zostać zwrócone administratorowi systemu.

Jeśli administrator systemu znajdzie lub w inny sposób uzyska dostęp bez udziału użytkownika do urządzenia elektronicznego wydanego użytkownikowi, zostanie ono usunięte z ewidencji pojazdów w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych. Pozostaje to bez wpływu na prawo użytkownika, któremu pierwotnie wydano to urządzenie elektroniczne, do zwrotu złożonej kaucji, jeśli urządzenie elektroniczne jest nieuszkodzone i w pełni sprawne.

Jeśli dojdzie do zmiany użytkownika pojazdu, do którego zostało wydane urządzenie elektroniczne, pierwotny użytkownik pojazdu jest zobowiązany do zwrotu urządzenia elektronicznego w terminie do 5 dni od dnia kiedy ta zmiana nastąpiła.

Administrator sytemu usunie urządzenie elektroniczne i pojazd z ewidencji elektronicznego systemu poboru płat drogowych, jeśli użytkownik nie zwróci urządzenia elektronicznego przez okres dłuższy niż 1 rok od dnia, kiedy przebiegła ostatnia transakcja dotycząca opłaty drogowej. Historia danych dotyczących urządzenia elektronicznego oraz pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych zostaje zachowana.