Blokowanie, transport

Uprawnienia użytkownika systemu przy blokowaniu urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej) i transport urządzenia elektronicznego po drogach płatnych

Jeśli wysokość wpłaconej przedpłaconej opłaty drogowej jest równa lub niższa niż minimalne saldo wpłaconej przedpłaconej opłaty drogowej (600 CZK), urządzenie elektroniczne wskazuje użytkownikowi niskie saldo wpłaconej przedpłaconej opłaty drogowej, które jest sygnalizowane żółtym symbolem EURO. Zielona kontrolka  LED mruga w odstępach 2 sekund. Na podstawie wskazania użytkownik pojazdu lub kierowca powinien zapłacić przedpłaconą opłatę drogową lub opuścić drogę podlegającą opłacie. Kiedy saldo wpłaconej przedpłaconej płaty drogowej osiągnie 0 CZK, urządzenie elektroniczne wskazuje osiągnięcie tego limitu i zablokuje się.

Administrator systemu poinformuje użytkownika za pośrednictwem urządzenia elektronicznego w trybie płatności abonamentowej o tym iż, wysokość opłaty drogowej w jednym okresie rozliczeniowym osiągnęła 80 % wysokości gwarancji bankowej. Urządzenie elektroniczne sygnalizuje osiągnięcie tego limitu żółtym symbolem  EURO. Zielona kontrolka LED mruga w odstępie 2 sekund. Takie powiadomienie służy użytkownikowi / kierowcy pojazdu jako informacja, że należy zwiększyć gwarancję bankową. Po osiągnięciu 90 % administrator systemu jest uprawniony do przeprowadzenia natychmiastowej blokady wszystkich urządzeń elektronicznych wydanych dla pojazdów użytkownika pojazdu podlegających pod odpowiednią umowę.

Użytkownik pojazdu powinien zapewnić, aby gwarancja bankowa została wystawiona na czas co najmniej osiemnastu miesięcy oraz aby zawsze najpóźniej dwa miesiące przed zakończeniem ważności gwarancji bankowej obecna (ważna dotychczas) gwarancja bankowa została przedłużona przez bank, bądź została wystawiona nowa gwarancja bankowa, a przez administratora systemu został zatwierdzony odpowiedni dokument gwarancyjny oraz aby okres ważności gwarancji bankowej nie był krótszy niż termin płatności Faktury.

W momencie, kiedy do zakończenia ważności gwarancji bankowej będzie pozostawać mniej niż cztery miesiące, do użytkownika pojazdu zostanie wysłane powiadomienie. Jeśli najpóźniej dwa miesiące przed zakończeniem ważności gwarancji bankowej nie zostanie ona przedłużona przez bank bądź nie zostanie wystawiona nowa gwarancja bankowa lub administrator systemu nie zatwierdzi odpowiedniego dokumentu gwarancyjnego, administrator systemu jest uprawniony do przeprowadzenia natychmiastowej blokady wszystkich urządzeń elektronicznych wydanych dla pojazdu użytkownika pojazdu podlegających pod odpowiednią umowę.

W razie nieopłacenia Faktury w trybie płatności abonamentowej w terminie do 3 dni od dnia jej płatności, Administrator systemu jest uprawniony do zablokowania wszystkich urządzeń elektronicznych użytkownika pojazdu, jeśli zwleka on z uiszczeniem opłaty drogowej i innych zobowiązań, przy czym dla użytkownika pojazdu i/lub kierowcy każde zablokowane urządzenie elektroniczne wskazuje stan zablokowania zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia elektronicznego. 

Transport urządzenia elektronicznego

Jeśli podczas jazdy po płatnych odcinkach dróg w pojeździe transportowano urządzenie elektroniczne, które nie ma być używane podczas transportu do rejestracji zdarzeń dotyczących opłat drogowych, użytkownik pojazdu, do którego transportowane urządzenie elektroniczne jest przydzielone, powinien zapewnić prawidłowy transport urządzenia elektronicznego według wytycznych administratora systemu w taki sposób, jak podano w instrukcji obsługi urządzenia elektronicznego – czyli dzwoniąc na infolinię administratora systemu. W przypadku nieprzestrzegania tego procesu, administrator systemu nie zwróci ustalonej opłaty drogowej a użytkownik pozostaje w pełni odpowiedzialny za uiszczenie opłaty drogowej.

Wszelkie dalsze informacje oraz instrukcję urządzenia elektronicznego można pobrać na stronie www.mytocz.eu, w sekcji Dokumenty do pobrania – część Urządzenie elektroniczne Billien 5051.