Blokování, přeprava

Oprávnění provozovatele systému při blokování elektronického zařízení (palubní jednotky) a přeprava elektronického zařízení po zpoplatněných pozemních komunikacích

Je-li výše předplaceného mýtného rovna nebo nižší, než je stanovený minimální zůstatek předplaceného mýtného (600 Kč), elektronické zařízení indikuje uživateli nízký zůstatek předplaceného mýtného, který je signalizován žlutým symbolem EURO. Zelená LED kontrolka bliká v intervalu 2 sekund. Na základě indikace je provozovatel vozidla nebo řidič povinen předplatit si mýtné nebo opustit zpoplatněné pozemní komunikace. Když zůstatek předplaceného mýtného dosáhne 0 Kč, elektronické zařízení indikuje červenou barvou dosažení tohoto limitu a zablokuje se.

Podobně upozorní provozovatel systému uživatele prostřednictvím elektronického zařízení v režimu následného placení na skutečnost, že výše mýtného v jednom zúčtovacím období dosáhla 80 % výše bankovní záruky. Elektronické zařízení signalizuje dosažení tohoto limitu žlutým symbolem EURO. Zelená LED kontrolka bliká v intervalu 2 sekund. Toto upozornění slouží provozovateli / řidiči vozidla jako informace, že je nutné navýšit bankovní záruku. Po dosažení 90 % je provozovatel systému oprávněn provést okamžitou blokaci všech elektronických zařízení vydaných pro vozidla provozovatele vozidla spadající pod příslušnou dohodu.

Provozovatel vozidla je povinen zajistit, aby bankovní záruka byla vystavena na dobu alespoň osmnácti měsíců, a aby vždy nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti bankovní záruky byla stávající (dosud platná) bankovní záruka bankou prodloužena, popřípadě aby byla vystavena nová bankovní záruka a provozovatelem systému byla schválena odpovídající záruční listina a aby doba platnosti bankovní záruky nebyla kratší, než lhůta splatnosti faktury.

V okamžiku, kdy bude do skončení platnosti bankovní záruky zbývat méně než čtyři měsíce, bude provozovateli vozidla zasláno upozornění. Pokud nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti bankovní záruky nebude bankovní záruka bankou prodloužena, popřípadě nebude vystavena nová bankovní záruka nebo nebude provozovatelem systému schválena odpovídající záruční listina, je provozovatel systému oprávněn provést okamžitou blokaci všech elektronických zařízení vydaných pro vozidla provozovatele vozidla spadající pod příslušnou dohodu.

V případě neuhrazení faktury v režimu následného placení ani do 3 dnů ode dne její splatnosti je provozovatel systému oprávněn zablokovat všechna elektronická zařízení provozovatele vozidla, jenž je v prodlení s úhradou, přičemž provozovateli vozidla a/nebo řidiči každé zablokované elektronické zařízení indikuje stav zablokování dle návodu k obsluze elektronického zařízení.

Přeprava elektronického zařízení

Je-li v průběhu jízdy po zpoplatněných pozemních komunikacích ve vozidle přepravováno elektronické zařízení, které nemá být v době přepravy použito k zaznamenání mýtných událostí, provozovatel vozidla, k němuž je přepravované elektronické zařízení přiřazeno, je povinen zajistit správnou přepravu elektronického zařízení podle pokynů provozovatele systému tak, jak je uvedeno v návodu k obsluze elektronického zařízení – tedy voláním na zákaznické centrum provozovatele systému. Při nedodržení tohoto postupu provozovatel systému předepsané mýtné nevrací a uživatel zůstává plně odpovědný za úhradu účtovaného mýtného.

Veškeré další podrobnosti a návod k elektronickému zařízení lze stáhnout na stránce www.mytocz.eu, v sekci dokumenty ke stažení - část elektronické zařízení Billien 5051.