Pojazdy zwolnione z opłaty drogowej

Grupy pojazdów zwolnionych z opłat

Zwolnienie z opłat 

Opłacie drogowej nie podlega korzystanie z płatnych odcinków dróg przez pojazd silnikowy:

 • wyposażony w specjalne światło ostrzegawcze w myśl szczególnego przepisu prawa w przypadku, gdy chodzi o:
  • pojazd Służby Więziennej Republiki Czeskiej,
  • pojazd ratownictwa medycznego, transportu pacjentów w przypadkach nagłych oraz  usług transportu sanitarnego,
  • pojazd służb ratunkowych niepodany w punktach 1 i 2;
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych używany przez policję Republiki Czeskiej z napisem „POLICE” lub uzbrojone siły bezpieczeństwa innego państwa na zasadzie wzajemności;
 • Sił zbrojnych Republiki Czeskiej włącznie z pojazdami używanymi przez Żandarmerię Wojskową opatrzonych napisem "VOJENSKÁ POLICIE" (ŻANDARMERIA WOJSKOWA) oraz pojazdów sił zbrojnych innego państwa na podstawie zasady wzajemności;
 • organów celnych opatrzonych napisem "CELNÍ SPRÁVA“ (SŁUŻBA CELNA);
 • zastępów straży pożarnej oraz jednostek ochotniczej straży pożarnej opatrzonych napisem "HASIČI" (STRAŻ POŻARNA);
 • straży gminnej i miejskiej opatrzone napisem „OBECNÍ POLICIE“ (STRAŻ GMINNA) lub „MĚSTSKÁ POLICIE“ (STRAŻ MIEJSKA);
 • służby więziennej Republiki Czeskiej ze szczególnymi barwami i oznaczeniem według szczególnego przepisu prawa;
 • transportujące osoby z poważnym stopniem niepełnosprawności, które według szczególnego przepisu prawa są posiadaczami legitymacji inwalidzkiej kartę ZTP lub ZTP / P, jeżeli operatorem drogowego pojazdu mechanicznego jest sama osoba niepełnosprawna lub osoba jej bliska;
 • przewożącym dzieci pozostające na utrzymaniu, które są leczone na  nowotwór złośliwy lub hemoblastozę;
 • Generalny Inspektorat Sił Bezpieczeństwa i Służb Informacyjnych Bezpieczeństwa;
 • użytkowany przez dom opieki dla osób niepełnosprawnych, jeśli służy do transportu osób niepełnosprawnych;
 • prowadzący prace ratownicze/záchranné a prace likwidacyjne oraz przy chronie ludności;
 • Biura Rezerw Państwowyc materiałowych włączonych do państwowych rezerw materiałowych zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi;
 • administratora drogi podlegającej opłacie  lub koncesjonariusza;
 • wykorzystującym jako paliwo wyłącznie energię elektryczną lub wodór, jeżeli maksymalna dopuszczalna masa pojazdu nie przekracza 4,25 tony;
 • wyposażony w specjalną tablicę rejestracyjną dla pojazdów zabytkowych, którym wydano prawo jazdy pojazdu zabytkowego.

W przypadku powyższych pojazdów zwolnionych z opłaty drogowej, opłata drogowa nie jest uiszczana. Pojazd musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych i do celów kontroli wyposażony w urządzenie elektroniczne (jednostkę pokładową). 

Pojazdy zarejestrowane już jako zwolnione z opłaty drogowej na podstawie nowelizacji ustawy nr 13/1997 Dz. U., o drogach lądowych, sekcja 20a ust. o) są uprawnione do zwrotu opłat uiszczonych za przejazd od 1.1.2020. Uprawnienie do zwrotu następuje poprzez złożenie wniosku, tj. poprzez wypełnienie formularza roszczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres info@mytocz.eu, złożenie podania w strefie samoobsługowej lub złożenie wniosku za pośrednictwem Punktu Kontaktowego. Wniosek powinien zawierać:

 • Numer rejestracyjny danego pojazdu
 • Numer konta, na który zostaną przelane środki (środki można zwrócić tylko przelewem bankowym)
 • Udowodnienie, że wnioskodawca jest właścicielem lub operatorem pojazdu (dowód rejestracyjny, umowa leasingu)

Umowy w sprawie warunków korzystania z urządzenia elektronicznego w trybie zwolnienia z opłaty drogowej

Umowa w sprawie warunków korzystania z urządzenia elektronicznego w trybie zwolnienia z opłaty drogowej lub jej zmiany mogą być zawierane za użytkownika pojazdu przez jego organ statutowy czy osobę z pisemnym upoważnieniem organów i organizacji publicznych, ewentualnie przez inną osobę, która przedstawi  administratorowi systemu pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym podpisem osoby uprawnionej do występowania w imieniu użytkownika pojazdu. Użytkownik jest zobowiązany do przedłożenia uwierzytelnionego dokumentu potwierdzającego jego osobowość prawną oraz Kartę pojazdu lub Dowód rejestracyjny pojazdu. Jeśli pojazd użytkownika ma metalizowaną przednią szybę, użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie przy rejestracji pojazdu administratora sytemu. Użytkownik odpowiada za poprawność podanych danych oraz przedłożonych dokumentów.

Użytkownik pojazdu może zawrzeć umowę o warunkach korzystania z urządzenia elektronicznego w trybie zwolnienia z opłaty drogowej w punkcie kontaktowym.
Zmiana danych użytkownika pojazdu musi zostać przekazana administratorowi systemu za pośrednictwem formularza reklamacyjnego. Administrator systemu jest zobowiązany do przeprowadzenia zgłoszonych zmian najpóźniej w terminie do trzydziestu (30) dni od doręczenia tego zawiadomienia