System kontroli poboru opłat drogowych

Kontrolę poboru opłat drogowych prowadzi administrator systemu we współpracy z Administracją Celną.

Kontrola uiszczania opłaty drogowej

Kontrolę poboru opłaty drogowej przeprowadza Administracja Celna Republiki Czeskiej. Kierowca pojazdu na wezwanie celnika jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia kontroli uiszczenia opłaty drogowej i działania urządzenia elektronicznego w myśl przepisu § 22j ustęp 1 litera e) ustawy. 

Celnik jest uprawniony do zatrzymania pojazdu, ustalenia tożsamości kierowcy i użytkownika pojazdu, jeśli kierowca nie jest jednocześnie jego użytkownikiem, poddać  kontroli Pojazd w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych, czy jest wyposażone w działające Urządzenie Elektroniczne (jednostkę pokładową), czy jest zarejestrowane w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych i czy do urządzenia elektronicznego są wprowadzone dane umożliwiające prawidłowe ustalenie opłaty drogowej, a także może poddać kontroli uiszczanie opłaty drogowej.

 Kierowca pojazdu w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych dopuszcza się wykroczenia, jeśli niezgodnie z przepisem § 22j ustawy:

 • Użytkuje pojazd, który nie jest wyposażony w działające urządzenie elektroniczne,
 • Użytkuje pojazd bez wprowadzenia do urządzenia elektronicznego danych umożliwiających ustalenie opłaty drogowej lub poda błędne dane, 
 • będzie korzystać z odcinka podlegającego opłacie w pojeździe, który nie był zarejestrowany u administratora elektronicznego systemu poboru opłaty drogowej,
 • Nie zastosuje się do wezwania policjanta lub celnika, aby umożliwić przeprowadzenie kontroli działania urządzenia elektronicznego oraz uiszczenia opłaty drogowej bądź 
 • W nieuprawniony sposób obchodzi się z urządzeniem elektronicznym,
 • Nie uiści opłaty drogowej.


Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako użytkownik pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych dopuści się wykroczenia, jeśli w sprzeczności z przepisem § 22i ustawy:

 • Nie zapewni rejestracji pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych i nie zgłosi bezzwłocznie zmiany danych niezbędnych do rejestracji,
 • Nie zapewni instalacji zarejestrowanego urządzenia elektronicznego w pojeździe,
 • Nie uiści opłaty drogowej,
 • Nakaże, zezwoli lub powierzy prowadzenie pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, który nie jest wyposażony w działające urządzenie elektroniczne, po drodze podlegającej opłacie,
 • Będzie korzystać z urządzenia elektronicznego przeznaczonego dla konkretnego pojazdu zarejestrowanego w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych w innym pojeździe w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych bądź 
 • Nie pouczy kierowcy użytkowanych przez niego pojazdów o sposobie postępowania z urządzeniem elektronicznym i korzystania z niego.

Za powyższe wykroczenie przysługuje kara w myśl obowiązujących przepisów.