Promena sistema putarine od 1. 1. 2021

Sažetak važnih promena u sistemu elektronske putarine, koje stupe na snagu od 1. 1. 2021. na osnovi izmene odluke vlade br. 240/2014 Zb. i uredbe br. 470/2012 Zb.

Nove performanse za izračunavanje putarine
Putarina važeća od 1. 1. 2021
Podešavanje broja osovina na brodskoj jedinici
Preregistracija vozila na gorivo CNG-BIO, koji ispunjavaju količine izduvnih gasova prema standardu EURO VI
Dinamička promena težine
Novo otvorene putevi s naplatom
Popusti na putarinu
Opšti uslovi i odredbe važeći od 1. 1. 2021


Nove performanse za izračunavanje putarine

Nove tarife putarine se sastoje od naknadu za put, naknade za zagađenje vazduha i naknade za buku u saobraćaju. 

U vezi s gore navedenim sastojcima se cene putarine svrstavaju prema:

 • kategoriji puta (autoput; put I reda)
 • kategoriji vozila (vozila u sistemu elektronske putarine vozila, kategorije M2 i M3; vozila kategorije M2 i M3)
 • kategoriji izduvnih gasova vozila (u kategoriju EURO IV; kategoriju EURO V i EEV; kategoriju EURO VI; kategoriju CNG-BIO EURO VI)
 • najveće dozvoljene mase vozila ili voznog skupa (više od 3,5 tone i manje od 7,5 tone; najmanje 7,5 tone i manje od 12 tona; najmanje 12 tona)
 • broja osovina vozila ili voznog skupa (2 osovine; 3 osovine; 4 osovine; 5 ili više osovina)
 • period dana (dnevna tarifa – od 05:00:00 do 21:59:59 časa; noćna tarifa – od 22:00:00 do 04:59:59 časova)

Gore navedene izmene biće prikazane u fakturama i izvodima od transakcija putarine (csv). Ovi dokumenti će da sadrže i raspodelu propisane putarine na pojedinačne vrste naknada.

 • Naknada za korišćenje puta
 • Naknada za zagađenje vazduha
 • Naknada za buku iz saobraćaja

Putarina važeća od 1. 1. 2021

Tarife putarine za korišćenje 1 km plaćenog puta utvrđene su u Naređenju Vlade Češke Republike br. 240/2014 Zb. u smislu značenja koje je stupilo na snagu i važi od 1. 1. 2021. Putarine za korišćenje konkretne deonice je utvrđeno kao umnožak tarife i dužine deonice.

Tarife putarine se sastoje od naknade za put, naknade za zagađenje vazduha i naknade za buku u saobraćaju. Nove tarife putarine možete da pronađete ovde, odnosno, detaljan pregled za preuzimanje se nalazi ovde.

Podešavanje broja osovina na brodskoj jedinici

Od 1. 1. 2021 sistem putarine novo diferencira stope za vozila kategorija M2 i M3 (autobusi) prema trenutnom broju osovina, a za ostala vozila novina se uvećava za 5 ili više osovina.

Za prevoznike ova promena znači:

 • Vozila moraju imati stvarni broj osovina postavljenih na brodskoj jedinici, čak i u slučaju 5 ili više osovina (broj osovina 5+ se istovremeno prikazuje na OBU diodama 2 i 3)
 • Vozila u kategorijama M2 i M3 moraju od početka godine da podešavaju trenutni broj osovina na brodskoj jedinici prilikom vožnje na putevima sa naplatom cestarine.
napravy

Preregistracija vozila na gorivo CNG-BIO, koji ispunjavaju količine izduvnih gasova prema standardu EURO VI


Na osnovi amandmana uredbe vlade br. 240/2014 Sb. biće u sistemu elektronske putarine  1. 1. 2021. uvedena nova kategorija emisija izduvnih gasova CNG / BIO E6. U ovu kategoriju će se svrstavati vozila na prirodni gas ili biometan (isključivo ili u kombinaciji) i ujedno ispunjavaju standard emisija izduvnih gasova EURO VI. Kategorije vozila koja ispunjavaju standard emisija izduvnih gasova EURO VI biće podeljena u dve kategorije i to prema vrsti goriva.

Vozila, koja su do sada u sistem elektronske putarine registrirana u kategoriju emisija izduvnih gasova EURO VI i koja ujedno ispunjavaju uslov pogona zemnim gasom ili biometanom isključivo, ili u kombinaciji ili mora da zatraži preregistraciju putem slanja zahteva na e-mail adresu cngbio@czechtoll.cz (kod vozila kategorije M2 i M3 s registracijom u ČR se preregistracija vrši automatski). 

Korisnici u režimu prepaida mogu preregistraciju obaviti sami na bilo kojem mestu za distribuciju i kontakt i to vraćanjem jedinice ENP (okončanjem registracije) i izdavanjem nove jedinice ENP (nova registracija).

Kod vozila, koja ispunjavaju standard emisija izduvnih gasova EURO VI, kod kojih će se u budućnosti obaviti promenu jedinice pogona na prirodni gas ili biometan (isključivo, ili u kombinaciji), mora da bude u sistemu putarine izvršen sistem kompletne preregistracije. To znači okončanje sadašnje registracije vozila i kreiranje nove registracije vozila s novim performansama (ova promena mora da bude dokazana podacima navedenim u Uverenju o registraciji vozila - saobraćajna dozvola). Ovaj postupak važi u režimu plaćanja postpaidom i prepaidom.

Performanse novo nastale kategorije emisija izduvnih gasova se odnosi na vozila, koja:

 • ispunjavaju emisije standarda kategorije EURO VI i istovremeno 
 • u rubrici P.3 u Uverenju o registraciji vozila imaju navedenu jednu od  skraćenica prema sledećem:
  • NG, CNG, LNG, D-CNG, BIO METAN, METAN, ERDGAS NG, METANO, NM+CNG, BA+CNG, NM+LNG, BA+LNG

Zahtev za preregistraciju mora sadržavati:

 • spisak registarskih tablica vozila, koja imaju pravo na svrstavanje u novu kategoriju emisija izduvnih gasova
 • u prilogu e-maila Uverenja o registraciji vozila II. (saobraćajna dozvola) predmetnih vozila

Dinamička promena težine

Od 1. 1. 2021. biće u sistemu putarine uvedena dinamička izmena težine kategorija, koja znači, da svrstavanje vozila u kategoriju težine se manja u ovisnosti od priključenja ili otkopčanja priključnih vozila uz vozila. Tarifa putarine za konkretnu vožnju vozila bit će prema aktualnoj težini vozila/voznog skupa u vremenu vožnje. 

Dinamička promena težinske kategorije biće primenjena u ovisnosti od:

 • registrirane najveće dozvoljene težine vozila (parametar F.2 "Najveća dozvoljena težina vozila" iz Uverenja o registraciji vozila),
 • registriranog osnovnog broja osovina (parametar L iz Uverenja o registraciji vozila) i 
 • aktualnog broja osovina tokom vožnje.

Konkretna izvedba dinamičke promene težine će da ovisi od težinske kategorije vozila:

 • Za vozila težinske kategorije (3,5 t;7,5 t) biće kod ocene događaja za plaćanje putarine primenjena tarifa putarine veće težinske kategorije, to znači <7,5 t;12 t), u slučaju da registrovano vozilo iza sebe priključi priključno vozilo sa dve ili više osovina. 
 • Za vozila težinske kategorije <7,5 t;12 t) biće kod ocene događaja za plaćanje putarine primenjena tarifa putarine veće težinske kategorije, to znači ≥12 t, u slučaju da registrovano vozilo iza sebe priključi priključno vozilo sa dve ili više osovina.   

Novo otvorene putevi s naplatom

 • D48 Rybí - Příbor Východ s ukupnom dužinom 11,53 km
 • D06 Nové Strašecí - Krušovice s ukupnom dužinom  9,8 km

Popusti na putarinu

Na osnovi amandmana uredbe vlade br. 240/2014 Sb. se od 1. 1. 2021. menjaju granične vrednosti i visina popusta na putarinu u procentima.

Ako ukupna visina dela naknade za korišćenja puta kod vozila u sistemu elektronske putarine postigla najmanje:

 • 65 000 CZK, odobri se popust u visini 6 %,
 • 95 000 CZK, odobri se popust u visini 9 %,
 • 170 000 CZK, odobri se popust u visini 11 %,
 • 270 000 CZK, odobri se popust u visini 13 %.

Opšti uslovi i odredbe važeći od 1. 1. 2021

U vezi sa gore navedenim promenama, nova verzija Opštih uslova stupiće na snagu 1. 1. 2021, koja je dostupna ovde.