Zmeny mýtneho systému od 1. 1. 2021

Súhrn dôležitých zmien v systéme elektronického mýta, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1. 2021 na základe novely nariadenia vlády č. 240/2014 Zb. o výške časových poplatkov, mýta, zľavy na mýte a o postupe pri uplatnení zľavy na mýte, v znení neskorších predpisov, a vyhlášky č. 470/2012 Zb. o používanie ciest spoplatnených mýtom, v znení neskorších predpisov.

Nové parametre pre výpočet mýta
Nové sadzby mýta od 1. 1. 2021
Nastavenie počtu náprav na palubnej jednotke
Preregistrácia vozidiel poháňaných zemným plynom alebo biometánom a spĺňajúcich emisnú normu EURO VI
Dynamická zmena hmotnosti
Nové spustené spoplatnené pozemné komunikácie
Zľavy na mýte
Všeobecné zmluvné podmienky platné od 1. 1. 2021


Nové parametre pre výpočet mýta

Po novom sa sadzby mýta skladajú z poplatku za pozemnú komunikáciu, poplatku za znečistenie ovzdušia a poplatku za hluk spôsobený premávkou.  

V súvislosti s vyššie uvedenými zložkami sa sadzby mýta členia podľa:

 • kategórie pozemnej komunikácie (diaľnica, cesta I. triedy)
 • kategórie vozidla (vozidlá v systéme elektronického mýta okrem vozidiel kategórie M2 a M3, vozidlá kategórie M2 a M3)
 • emisnej triedy vozidla (do triedy EURO IV; triedy EURO V a EEV; trieda EURO VI; trieda EURO VI poháňaná zemným plynom alebo biometánom)
 • najväčšej povolenej hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy (viac ako 3,5 tony a menej ako 7,5 tony; najmenej 7,5 tony a menej ako 12 ton; najmenej 12 ton)
 • počtu náprav vozidla alebo jazdnej súpravy (2 nápravy; 3 nápravy; 4 nápravy; 5 alebo viac náprav)
 • čas dňa (denná sadzba – od 05:00:00 do 21:59:59, nočná sadzba – od 22:00:00 do 04:59:59)

Vyššie uvedené zmeny budú premietnuté do faktúr a do výpisu mýtnych transakcií (csv). Tieto dokumenty budú po novom obsahovať rozklad predpísaného mýta na jednotlivé typy poplatkov:

 • Poplatok za použitie pozemnej komunikácie
 • Poplatok za znečistenie ovzdušia
 • Poplatok za hluk z prevádzky

Nové sadzby mýta od 1. 1. 2021

Sadzby mýta za použitie 1 km spoplatnenej pozemnej komunikácie sú stanovené nariadením vlády č. 240/2014 Zb. o výške časových poplatkov, mýta, zľavy na mýte a o postupe pri uplatnení zľavy na mýte, v znení neskorších predpisov (ďalej len "nariadenie vlády") od 1. 1. 2021. Mýto za použitie konkrétneho úseku je dané násobkom sadzby mýta a dĺžky úseku.

Sadzby mýta sa skladajú z poplatku za pozemnú komunikáciu, poplatku za znečistenie ovzdušia a poplatku za hluk spôsobený premávkou. Nové sadzby mýta nájdete tu, prípadne podrobný prehľad na stiahnutie nájdete tu

Nastavenie počtu náprav na palubnej jednotke

Od 1. 1. 2021 sú v mýtnom systéme novo rozlíšené sadzby pre vozidlá kategórie M2 a M3 (autobusy) podľa aktuálneho počtu náprav a u ostatných vozidiel je novo zavedená sadzba pre 5 a viac náprav.

Pre dopravcov táto zmena znamená:

 • Vozidlá musia mať na palubnej jednotke nastavený skutočný počet náprav a to aj v prípade 5 a viac náprav (počet náprav 5+ je potom na OBU zobrazený súčasne diódami 2 a 3)
 • Vozidlá kategórie M2 a M3 musia nanovo od začiatku roka pri jazde po spoplatnenej pozemnej komunikácii nastaviť na palubnej jednotke aktuálny počet náprav

napravy

Preregistrácia vozidiel poháňaných zemným plynom alebo biometánom a spĺňajúcich emisnú normu EURO VI

Na základe nariadenia vlády je v systéme elektronického mýta od 1. 1. 2021 zavedená nová emisná kategória (CNG / BIO E6)  obsahujúci vozidlá spĺňajúce emisnú triedu EURO VI poháňané zemným plynom alebo biometánom (výlučne alebo v kombinácii). Kategória vozidiel spĺňajúcich emisnú normu EURO VI tak bude rozdelená do dvoch kategórií, a to podľa typu paliva.

Vozidlá, ktoré boli doteraz v systéme elektronického mýta registrovaná v emisnej triedy EURO VI a ktoré zároveň spĺňajú podmienku, že sú poháňané zemným plynom alebo biometánom výlučne alebo v kombinácii, musia o preregistráciu zažiadať prostredníctvom zaslania žiadosti na e-mailovú adresu cngbio@czechtoll.cz (u vozidiel kategórie M2 a M3 registrovaných v ČR prebehne preregistrácia automaticky). 

Prevádzkovatelia využívajúci režim úhrady vopred môžu preregistráciu vykonať sami na akomkoľvek distribučnom a kontaktnom mieste, a to vrátením palubnej jednotky (ukončením registrácie) a vydaním novej palubnej jednotky (nová registrácia).  

Pri vozidlách spĺňajúcich emisnú normu EURO VI, pri ktorých dôjde v budúcnosti k prestavbe pohonnej jednotky na palivo zemný plyn alebo biometán (výlučne alebo v kombinácii), musí byť vykonaná v mýtnom systéme kompletná preregistrácia. To znamená ukončenie súčasnej registrácie vozidla a vytvorenie novej registrácie vozidla s novými parametrami (táto zmena musí byť doložená údajmi uvedenými v Osvedčení o evidencii vozidla, časť II – technický preukaz). Tento postup platí pre režim predplatenia aj režim následného platenia.

Parametre novovzniknutej emisné kategórie sa vzťahujú na vozidlá, ktoré:

 • spĺňajú emisné normy EURO VI a súčasne
 • v kolónke P.3 v Osvedčenie o evidencii vozidla majú uvedenú jednu z nasledujúcich skratiek:
  • NG, CNG, LNG, D-CNG, BIO METÁN, METÁN, ERDGAS NG, METÁN, NM+CNG, BA+CNG, NM+LNG, BA+LNG

Žiadosť o preregistráciu musí obsahovať:

 • zoznam evidenčných čísiel vozidiel, ktoré majú nárok na zaradenie do novej emisnej kategórie
 • v prílohe e-mailu Osvedčenie o evidencii vozidla, časť II. (technický preukaz) dotknutých vozidiel

Dynamická zmena hmotnosti

Od 1.1.2021 bude v mýtnom systéme zavedená dynamická zmena hmotnostnej kategórie, ktorá znamená, že zaradenie vozidla do hmotnostnej kategórie sa mení v závislosti od pripojenia a odpojenia prípojných vozidiel k vozidlu. Sadzba mýta za konkrétny jazdu vozidla / jazdnej súpravy bude teda odvodzovaná od aktuálnej hmotnosti vozidla / jazdnej súpravy v čase jazdy. 

Dynamická zmena hmotnostnej kategórie sa bude uplatňovať v závislosti od:

 • registrovanej najväčšej povolenej hmotnosti vozidla (parameter F.2 "Najväčšia povolená hmotnosť vozidla" z Osvedčenia o evidencii vozidla),
 • registrovaného základného počtu náprav (parameter L z Osvedčenie o evidencii vozidla) a 
 • aktuálneho počtu náprav v čase jazdy.

Konkrétne vykonanie dynamickej zmeny hmotnosti bude závisieť od hmotnostnej kategórie vozidla:

 • Pre vozidlá hmotnostnej kategórie (3,5 t;7,5 t) [viac ako 3,5 t a menej ako 7,5 t] bude pri oceňovaní mýtnych udalostí aplikovaná sadzba mýta z vyššej hmotnostnej kategórie, t.j. <7,5 t;12 t) [najmenej 7,5 t a menej ako 12 t], v prípade, že registrované vozidlo za seba pripojí prípojné vozidlo s dvoma a viacerými nápravami. 
 • Pre vozidlá hmotnostnej kategórie <7,5 t;12 t) [Najmenej 7,5 t a menej ako 12 t] bude pri oceňovaní mýtnych udalostí aplikovaná sadzba mýta z vyššej hmotnostnej kategórie, t.j. ≥12 t [najmenej 12 t], v prípade, že registrované vozidlo za seba pripojí prípojné vozidlo s jednou alebo viacerými nápravami.      

 Nové spustené spoplatnené pozemné komunikácie

 • D48 Rybí - Příbor Východ v celkovej dĺžke 11,53 km
 • D06 Nové Strašecí - Krušovice v celkovej dĺžke 9,8 km

Zľavy na mýte

Na základe nariadenia vlády sa od 1. 1. 2021 menia limitné hodnoty a percentuálne výšky zliav na mýte.

Ak celková výška časti mýta uložené za účelom dosiahnutia návratnosti nákladov vynaložených na spoplatnenej pozemnej komunikácie (poplatok za použitie spoplatnenej pozemnej komunikácie) pri vozidle v systéme elektronického mýta dosiahla aspoň:

 • 65 000 CZK, poskytne sa zľava vo výške 6%,
 • 95 000 CZK, poskytne sa zľava vo výške 9%,
 • 170 000 CZK, poskytne sa zľava vo výške 11 %,
 • 270 000 CZK, poskytne sa zľava vo výške 13 %.

Všeobecné zmluvné podmienky platné od 1.1.2021

V súvislosti s uvedenými zmenami vstúpila 1.1.2021 do platnosti nová verzia Všeobecných zmluvných podmienok, ktorá je k dispozícii tu.